Brožura

Asistent pedagoga

Formát: A5, Počet stran: 82

Brožura je praktickým pomocníkem tam, kde pozice asistenta teprve vzniká, ale i ve školách, kde již asistent nebo asistenti pedagoga pracují. Pomáhá se samotným vytvořením pracovního místa, výběrem vhodného kandidáta, ale i se správným nastavením pravomocí a náplně práce. Poradí, jak předcházet konfliktům a nedorozuměním.

Brožura "Asistent pedagoga" je aktuální podle právní úpravy školského zákona a vyhlášky č. 248/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, s účinností od 1. 1. 2020. 

Brožura je ojedinělým souhrnným materiálem pro účelné budování pozice asistenta pedagoga a jeho prospěšnou činnost v mateřských, základních, středních i vyšších odborných školách.

Pro koho je brožura určena?

 • Ředitelé škol, kde již asistenti pracují i tam, kde teprve pozice asistentů zavádějí
 • Pedagogy
 • Asistenty pedagoga
 • Rodiče

Publikace pomáhá se samotným vytvořením pracovní pozice asistenta pedagoga, radí, jak asistenty vhodně začlenit do pedagogického kolektivu a je praktickým pomocníkem pro správné a účelné vymezení pravomocí a pracovní náplně činnosti asistentů s dětmi, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.

Velká část publikace je věnována jak legislativnímu, tak ekonomickému a pracovněprávnímu zabezpečení pozice asistenta.

K tomu slouží i vzory pracovních smluv a vzorové pracovní náplně, které jsou součástí brožury.

Autorka PhDr. Marta Teplá se ve svém díle věnuje i odborné kvalifikaci a osobnostním předpokladům vhodných kandidátů na tuto pozici.

V brožuře naleznete řadu praktických postřehů a zkušeností s metodickým vedením asistentů,  vhodným a doporučovaných pro účelnou spolupráci asistentů jak s pedagogy, tak s rodiči. Samotná kapitola je pak věnována úskalím a podnětům při zavádení pozice asistenta.

Publikace je připravena souhrně, tedy jako materiál obsahující kompletní škálu zaměření asistentů pedagoga, pracujících s dětmi, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (děti sociálně vyloučené, děti zdravotně postižené, děti cizinců...).

Autoři

Brožuru sepsala PhDr. Marta Teplá, která se podílela na vzniku této služby pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a stále působí jako letorka vzdělávacích kurzů pro asistenty.

O aktualizaci publikace vzhledem ke změnám v legislativě od 1. 9. 2016 se postarala PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. - Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání.

Aktualizaci publikace vzhledem k vyhlášce č. 248/2019 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 27/2016 Sb. zpracoval PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. z Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Tato novela nabyla účinnosti 1. ledna 2020.

PhDr. Marta Teplá

Ačkoli celý svůj život prožívá v Úvalech u Prahy, je úzce spjata s Českým Brodem, kde se roku 1950 narodila a v roce 1969 na tehdejší SVVŠ (pro mladou generaci: Střední všeobecně vzdělávací škola, dnešní gymnázium) odmaturovala. Velké sociální cítění a neuvěřitelně kladný vztah k dětem byly důvodem studií pedagogiky na Karlově univerzitě. Formou denního a postupně rozšiřujícího studia absolvovala na Pedagogické fakultě speciální pedagogiku a učitelství oboru zeměpis s tělesnou výchovou pro školy I. i II. cyklu, tzn. pro základní a střední školy. Své vzdělávání zakončila doktorátem z oboru speciální pedagogika.Karlově univerzitě zůstala věrná i absolvováním Univerzity 3. věku na Fakultě tělesné výchovy a sportu, obor Teorie a praxe v tělovýchově seniorů, s promocí v roce 2014.

Profesně po celých dlouhých 40 let aktivně působila v oblasti speciálního vzdělávání. Od roku 1973 jako ředitelka Zvláštní školy v Úvalech, ve významném roce 1990 nastoupila jako zakládající členka do nově zřízeného odboru speciálního vzdělávání MŠMT. Funkce samostatného odborného referenta pro oblast vzdělávání mentálně postižených nabídla velké šance povýšit tuto oblast na úroveň vyspělých, především severských zemí. I v penzijním věku pokračovala ve své aktivní speciálně-pedagogické činnosti, od roku 2010 pracovala v Národním institutu pro další vzdělávání (NIDV) jako metodik projektu ESF „Aktivační centra“ pro vzdělávání mládeže s těžkým mentálním postižením. V současnosti zde působí jako externí lektor akreditovaných kurzů pro asistenty pedagoga.

Během své profesní činnosti vydala mnoho odborných článků z oblasti speciální pedagogiky především v Učitelských novinách, Speciální pedagogice, Poradenství a Sociální politice; je autorkou několika speciálních učebnic, metodických příruček a didaktických materiálů pro žáky s mentálním postižením (např. učebnice a pracovní sešit Zeměpis - Evropa pro 8. ročník bývalé zvláštní školy, Pomocné školy v ČR, Přípravný stupeň pomocné školy, Přehled speciálních učebnic, Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením, Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra).

S velkým nadšením organizovala mezinárodní projekty v oblasti speciálního vzdělání, především s Dánskem, Švédském a Skotskem; aktivně se zúčastnila projektu The East to East  s Lotyšskem, Ukrajinou a Ázerbájdžánem. Cestování a poznávání světa kolem nás se stalo celoživotní vášní. Profesně především pobytem v Indii, který významně přispěl k pochopení problematiky romských spoluobčanů a vzdělávání romských dětí. Zájem o kulturu starověkých civilizací byl naplněn expedičními pobyty především v Egyptě, Íránu, Číně, Japonsku, Mexiku a v Peru. Studium zeměpisu v mládí zúročilo poznávání krás panenské přírody na Islandu a Aljašce…všude byl však sledován život tamějších obyvatel a možnosti jejich vzdělávání. 

Celoživotní krédo ztotožňuje s vyjádřením Karla Čapka: „Chtěli byste recept na šťastný život? Nevěřili byste, jak je ten předpis jednoduchý: Dělat to, co musíme, a to s velkou láskou.“

Obsah

 • Slovo autorky
 • Seznam použitých zkratek
 • Stručná historie podpůrné asistenční služby v ČR
 • Trend inkluzivního vzdělávání a definice asistenta pedagoga
 • Koncepční materiály v oblasti vzdělávání
 • Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga
  • Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT
  • Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MPSV
 • Úloha školského poradenského zařízení
  • Postup školského poradenského zařízení při stanovování podpůrných opatření
 • Doporučený postup při zavádění funkce asistenta pedagoga
  • Spolupráce se školským poradenským zařízením (PPP, SPC) – získání podkladů k zřízení funkce asistenta pedagoga
  • Administrativní zajištění funkce asistenta pedagoga – žádost
  • Ekonomické zajištění funkce asistenta pedagoga
  • Financování asistentů pedagoga ve speciálních školách
  • Personální zajištění funkce asistenta pedagoga
  • Vyhledávání asistenta pedagoga
  • Uvedení asistenta pedagoga do zaměstnání
  • Další vzdělávání asistenta pedagoga
  • Využití pozice „bezpečnostní pracovník“ a „pracovník v sociálních službách“ ve školství
 • Odborná kvalifikace a osobnostní předpoklady asistenta pedagoga
 • Ekonomické zabezpečení asistenta pedagoga a osobního asistenta
  • Asistent pedagoga v běžné škole
  • Asistent pedagoga ve speciální škole
  • Financování osobních asistentů
 • Pracovněprávní zabezpečení asistenta pedagoga
 • Pozice a pracovní náplň asistenta pedagoga – katalog prací
  • Doporučené činnosti asistenta pedagoga
  • Specifikace činnosti romského asistenta pedagoga
  • Vyhledávání a náplň práce osobního asistenta
 • Metodické vedení asistenta pedagoga
 • Týmová spolupráce pedagogických pracovníků
 • Kontakt asistenta pedagoga se zákonnými zástupci
 • Úskalí a podněty při zavádění pozice asistenta pedagoga
 • Seznam doporučené literatury
 • Právní předpisy

Ukázka

Ukázky z brožury si můžete stáhnout zde a zde

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Naleznete na něm vzorové smlouvy a pracovní náplně ke stažení:

 • Informace MŠMT č. j. 14 453/2005-24 (Věstník MŠMT č. 10/2005)
 • Obecné informace k přiznanému uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky 
 • Náplň práce asistenta pedagoga u žáka s tělesným postižením
 • Pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se sociálním znevýhodněním (8. platová třída)
 • Pracovní náplň a zařazení asistenta pedagoga u žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (7. platová třída)
 • Pracovní náplň a zařazení asistenta pedagoga u integrovaného žáka v organizačním řádu školy
 • Pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se sociálním znevýhodněním (8. platová třída)
 • Pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se zdravotním postižením (6. platová třída)
 • Pracovní smlouva asistenta pedagoga
 • Smlouva o poskytnutí osobní asistence
 • Smlouva o povolení vstupu osobního asistenta do školy

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Lenka Horáčková - lenka.horackova@dashofer.cz