Vnitřní oznamovací systém

Nakladatelství Verlag Dashöfer zřizuje v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů vnitřní oznamovací systém. Podrobné informace o whistleblowingu najdete na www.compli.cz

Zákon o ochraně oznamovatelů 

§ 2 Oznámení
(1)  Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které
a)  má znaky trestného činu,
b)  má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
c)  porušuje tento zákon, nebo
d)  porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
1.  finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2.  daně z příjmů právnických osob,
3.  předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4.  ochrany spotřebitele,
5.  souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6.  bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7.  ochrany životního prostředí,
8.  bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9.  radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10.  hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11.  ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12.  ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13.  ochrany finančních zájmů Evropské unie , nebo
14.  fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
(2)  Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě podle § 10 nebo státnímu zaměstnanci podle § 13 známa.
(3)  Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí
a)  závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
b)  služba,
c)  samostatná výdělečná činnost,
d)  výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
e)  výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
f)  plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
g)  správa svěřenského fondu,
h)  dobrovolnická činnost,
i)  odborná praxe, stáž, nebo
j)  výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.
(4)  Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Vnitřní oznamovací systém Verlag Dashöfer

Oznámení lze podat

  • e-mailem na oznameni@dashofer.cz
  • poštou v uzavřené obálce označené:
    Neotvírat - k rukám Terezy Patočkové
    Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o., 
    Evropská 423/178, P. O. Box 124, 160 41 Praha 6
  • osobně po domluvě jednou z výše uvedených cest

Oznámení lze podat i prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.