Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Příručka

Management procesů

Průvodce manažera kvality

ISO 9001:2008* - co revize přinesla a co zůstalo,
- co je třeba upravit v původní dokumentaci.

S příručkou Management procesů - Průvodce manažera kvality se lehce zorientujete ve všech oblastech, s nimiž se dnes vedení podniků setkává v souvislosti s certifikací podle normy ISO 9001:2008.

Příručka obsahuje praktické návody jak navrhovat, popisovat, optimalizovat podnikové procesy tak, aby přinášely maximální užitek. Příručka tak poskytuje ucelenou metodiku, kterou lze aplikovat jak v jednoduchých, tak i v nejsložitějších případech, s nimiž se manažeři ve své každodenní praxi mohou setkat.

Publikace je "dobrým spolupracovníkem" nejen pro ty, kteří v této oblasti již pracují a slouží k rozšíření jejich obzoru, ale poskytuje dostatek informací i pro "začátečníky".

------
*(v ČR s označením ČSN EN ISO 9001:2009)

Autoři

Průvodce manažera kvality vytváří kolektiv autorů pod vedením špičkových odborníků Doc. Ing. Aloise Fialy, CSc. a Ing. Moniky Beckové:

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství,
Ústav metrologie a zkušebnictví
odbor řízení jakosti

Ing. Monika Becková
Společnost Accredited Europe Consultation, s.r.o.

Prof. Ing. František Babinec, CSc.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Ústav metrologie a zkušebnictví odbor řízení jakosti

Doc. Ing. Leoš Bumbálek, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Ústav metrologie a zkušebnictví

RNDr. Milan Čepera, Ph.D.
Vojenský technický ústav ochrany Brno

RNDr. Jiří Dvořák, CSc.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Ústav automatizace a informatiky odbor informatiky

Ing. Petr Fránek
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

PhDr. Vladimír Hřebíček
Společnost SC&C Partner

Ing. Karel Just
Společnost Accredited Europe Consultation, s.r.o.

Ing. Aleš Kostelka, CSc.
Společnost Prometfoundry, s.r.o.

Ing. Petr Koška, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství,
Ústav metrologie a zkušebnictví, odbor řízení jakosti

Doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Ústav aplikované a krajinné ekologie

Doc. Ing. Bronislav Lacko, CSc.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství,
Ústav automatizace a informatiky

Prof. Ing. Václav Legát, DrSc.
Technická fakulta České zemědělské university v Praze

Doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Ústav matematiky odbor stochastických a optimalizačních metod

Prof. Ing. František Němec, Ph.D.
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Katedra marketingu

Ing. Ivor Poprach
Boltjes International spol. s r. o.
www.boltjes.cz

Ing. Jaroslav Rajlich
Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Ing. Halina Starzyczná Ph.D.
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Katedra marketingu

PhDr. Radomír Ševčík
Moravský zemský archiv v Brně

Ing. Miroslav Tesák
Společnost TÜV NORD Czech, s.r.o.

Ing. Pavlína Vršková
Společnost Rheinhold a Mahla Unimontex, s.r.o.

Doc. Ing. Jiří Zeman, DrSc.
Emeritní vědecký pracovník VTUO Brno

 

Obsah

Aktuální informace

Management procesů

 • Teorie procesů
 • Mapování a modelování procesů
 • Plánování procesů
 • Analýza rizik
 • Hodnocení výkonnosti a zlepšování procesů
 • Standardy systémů managementu (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001, AQAP)

Rozvoj lidských zdrojů a management znalostí

 • Personální marketing
 • Výběr a rozmisťování
 • Hodnocení a rozvoj
 • Management informací
 • Management znalostí
 • Řízení informačních a znalostních procesů

Logistika

 • Nakupování (výběr a hodnocení dodavatelů, přejímka a vstupní kontrola)
 • Balení, skladování, expedice, distribuce
 • Zásobovací logistika
 • Vnitropodniková logistika
 • Dodavatelská logistika

Podnikové výrobní plánování

 • Optimální výrobní a materiálové toky
 • Pracovní podmínky příznivé pro lidi
 • Příznivé vytížení ploch a prostorů
 • Flexibilita využití budov, staveb, zařízení

Plánování a řízení výroby

 • Plánování výrobního programu (výrobky)
 • Plánování potřeby (díly, sestavy, materiály)
 • Plánování termínů a kapacit (zadávání a odvádění)
 • Pracovní normativy
 • Kontrolní technologie

Management systémů měření

 • Analýza systémů měření (MSA)
 • Metrologická konfirmace

Řízení dokumentace a informační systémy

 • Tvorba řídicí dokumentace
 • Řízení záznamů
 • Skartační řád
 • Navrhování IS a ICT
 • Využití databázových systémů
 • Softwarové produkty
 • Bezpečnost IS

Marketing a obchodní procesy

 • Studie trhu
 • Výstupy pro tvorbu strategií
 • Nabídkové řízení

Návrh, vývoj a management konfigurace

 • Vstupy do procesu návrhu a vývoje
 • Ověřování návrhu
 • Validace návrhu
 • Identifikace konfigurace
 • Dokumentování konfigurace
 • Řízení změn
 • Vykazování stavu konfigurace
 • Prověrky konfigurace

Projektové řízení

 • Definování projektu
 • Plánování projektu
 • Analýza rizik
 • Řízení projektu
 • Vyhodnocení projektu

Management procesů ve službách

 • Klasifikace služeb
 • Plánování procesů služeb
 • Řízení procesů služeb
 • Monitorování, analýza a zlepšování procesů služeb

Management spolehlivosti a údržby zařízení

 • Řízení infrastruktury
 • Systémy údržby
 • Řízení údržby

Hodnocení výkonnosti

 • Hodnocení výkonnosti podniků - ekonomické a finanční
 • Balanced score card
 • Hodnocení výkonnosti procesů (analýza indexů způsobilosti)
 • Modely excelence (EFQM, index spokojenosti zákazníků)

Řízení neshod

 • Operativní řízení neshod
 • Opatření k nápravě
 • Preventivní opatření

Nástroje zlepšování procesů

 • Audity (principy a zásady, interní audity, zákaznické audity, audity procesů, audity výrobků, audity systémů managementu)
 • FMEA
 • Statistické řízení procesů
 • DOE
 • Metody manažerského rozhodování
 • Operační analýza

Ochrana životního prostředí, BOZP a prevence průmyslových havárií

 • Zdroje ohrožování ŽP v činnosti organizací
 • Prevence
 • Systém managementu s ohledem na ŽP
 • Úrazová prevence (BOZP)
 • Rizika průmyslových havárií
 • Analýzy rizik
 • Prevence

Posuzování shody

 • Standardizační prostředí
 • Legislativa EU
 • Postupy posuzování shody

Certifikace shody

 • Příprava k certifikaci
 • Certifikace výrobků
 • Certifikace systémů managementu
 • Certifikace personálu

Poradenský servis

Všem předplatitelům nabízíme poradenský servis zdarma. Díky této službě se na nás můžete kdykoliv obrátit s konkrétním dotazem, na který jste v publikaci nenašli odpověď, a my pro Vás zajistíme zodpovězení dotazu autorem, odborníkem na dané téma.

Vaše dotazy nám posílejte prostřednictvím specializovaného portálu TechPortál.

Nejčastější dotazy z oblasti systémů jakosti:

 • Co se změní po revizi OHSAS 18001:2007?
 • Na kdy se připravuje revize norem ISO 9000?
 • Co obnáší proces certifikace?
 • Co musí znát interní auditor?

Ukázka

Ukázky z příručky:

2.

Aktuální informace

2/2.17

Řízení udržitelného úspěchu organizace na základě nové normy ČSN EN ISO 9004:2010

3.

Management procesů

3/2.2

Modelování procesů

13.

Management procesů ve službách

13/4.2.2

Systém managementu s využitím ČSN ISO/IEC 17025 - příklady

14

Management spolehlivosti a údržby zařízení

14/5.5.2

Proces ověřování a validace pohotovosti

16.

Řízení neshod

16/5.4

Neshody a opatření s ohledem na novou normu ISO 9001:2008

 

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.

Naleznete na něm:

 • Aktuality z Vašeho oboru,
 • Právní předpisy - nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
 • Všechny důležité tiskopisy potřebné při Vaší práci,
 • Vybrané dotazy a odpovědi,
 • Vzory, které si můžete upravit podle potřeby,
 • Výkazy účetní závěrky
 • a další praktické informace

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
 • doplňkové informace ke všem odebíraným produktům na jednom místě.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Jak pracovat se Zákaznickým portálem 24?

Vyzkoušejte průvodce Zákaznickým portálem 24.

Aktualizace

Prostřednictvím pravidelných aktualizací vydávaných 4x ročně na základě změn právních předpisů budete mít vždy k dispozici aktuální a platné informace.

Poslední aktualizace:

Aktuální informace

Ekonomické aspekty managementu kvality
MĚŘENÍ A ZLEPŠOVÁNÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ

 • Proč měřit a monitorovat spokojenost zákazníků?
 • Jaké jsou postupy monitorování a měření spokojenosti zákazníků?
 • Kdo je považován za zákazníka?
 • Jak definovat znaky spokojenosti zákazníků?
 • Jak sestavit dotazníky k měření spokojenosti zákazníků?
 • Ukázky formátů dotazníků.

INTERNÍ AUDIT DLE NOVÉ SMĚRNICE ISO 19011:2011
Praktické příklady!

Kompetence a hodnocení auditorů – kap. 7 normy ISO 19011:2011

 • Dopady změn do praxe.
 • Jak určit kompetence auditorů?
 • Vzor směrnice „Požadavky na interní auditory“.
 • Specifické znalosti a dovednosti auditorů podle oborů.

Zcela nová kapitola!!!

VZOROVÁ DOKUMENTACE
Vzorová dokumentace ISO 9001:

 • Mapa procesů
 • Karta procesu
 • Blokové schéma procesu
 • Diagram procesu
 • Příručka kvality
 • Směrnice „Řízení dokumentů“

Vzorová dokumentace ISO 14001:

 • Environmentální politika
 • Registr environmentálních aspektů
 • Registr právních a jiných požadavků
 • Cíle a programy systému environmentálního managementu
 • Jmenování představitele vedení pro EMS
 • Příručka systému environmentálního managementu

 

 


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Ing. Veronika Bradová - bradova@dashofer.cz