Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
E-dokument

Automobil v podnikání 2017

Automobil je pro většinu podnikatelů nezbytností, ať již slouží k přepravě osob nebo nákladu. Snahou je uplatnit co nejvíce vynaložených nákladů (výdajů) do nákladů (výdajů) daňových. Elektronická brožura Automobil v podnikání názorně přibližuje různé podoby využívání automobilu: v obchodním majetku, mimo obchodní majetek, na leasing, v nájmu, vypůjčený. Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány srozumitelně, důraz je kladen zejména na možnosti daňové optimalizace.

V elektronickém dokumentu se dočtete např.

  • o správném postupu při současném využívání více automobilů zaměstnanecm pro soukromé účely,
  • je-li možné plně uznat odpisy automobilu při uplatnění paušálních výdajů,
  • lze-li použít při služební cestě soukromé vozidlo, přestože má podnikatel jiné vozidlo v obchodním majetku,
  • jaké náležitosti by měla mít kniha jízd a mnoho dalšího.

Desítky příkladů, tipy pro praxi, vzor vnitropodnikové směrnice - žádné přepisování zákonů, ale materiál pro každého podnikatele!

Autoři

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Miloš Hovorka, Ing. Růžena Klímová, Ing. Dana Langerová, Ing. Otakar Machala, QUD, Ing. Pavla Strakošová, Ing. Christian Žmolík

Obsah

1. Úvod, právní úprava        

1.1 Rozdělení vozidel

1.2 Právní úprava

2. Automobil podnikatele

2.1 Spotřeba pohonných hmot

2.2 Pojistné

2.3 Použití automobilu podnikatele k soukromým účelům

2.4 Kniha jízd

2.5 Soukromé vozidlo podnikatele

2.6 Soukromé vozidlo a paušální výdaje

3. Automobil zaměstnavatele

3.1 Příjem zaměstnance

3.2 Praktický postup

3.3 DPH

3.4 Pojištění

3.5 Technické zhodnocení

3.6 Souběh více vozidel

3.7 Daňová uznatelnost výdajů (nákladů)

3.8 DPH u vozidel a pohonné hmoty

4. Automobil zaměstnance

4.1 Rozdíl oproti soukromému vozidlu podnikatele

4.2 Pohonné hmoty

4.3 Zdanění u zaměstnance

4.4 Nutné vedlejší výdaje

4.5 Silniční daň

4. 6 Příklady k použití soukromého automobilu na pracovní cestě

5. Paušální výdaj na dopravu     

5.1 Princip

5.2 Fyzické a právnické osoby

5.3 Vymezení vozidel

5.4 Kniha jízd

5.5 Evidence účetní jednotky

5.6 Ostatní výdaje

5.7 Použití vozidla i pro soukromé účely

5.8 Daňové odpisy

5.9 Paušální výdaj při pořízení a vyřazení vozidla

5.10 Paušální výdaj a DPH

5.11 Tabulkový přehled a příklady

PŘÍLOHA 1. – Test znalostí 

PŘÍLOHA 2. – Vzor směrnice: Firemní majetek soukromě používaný zaměstnanci

Ukázka

Paušální výdaje na dopravu

Fyzická a právnícká osoba

Zákon umožňuje uplatnění paušálních výdajů na dopravu pro poplatníky daně z příjmů fyzických i právnických osob, ale vždy nejvýše u tří vlastních silničních motorových vozidel. Pro FO není rozhodující, zda jsou zahrnuta nebo nezahrnuta do obchodního majetku nebo jsou v nájmu za zdaňovací období nebo období, za něž se podává daňové přiznání.

Tuto paušální náhradu nemohou použít neziskové organizace s výjimkou poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou institucí, poskytovatelem zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby, obecně prospěšnou společností nebo ústavem.

Upozornění

Paušální výdaj na dopravu nelze použít v těchto případech:

  • poplatník uplatňuje výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP,
  • vozidlo bylo kdykoliv v daném měsíci přenecháno k užívání jiné osobě nebo jde o 4. a další vozidlo téhož poplatníka.

Upozornění

ZDP kromě výdajů vyloučených ze základu daně z příjmů při používání paušálního výdaje ustanovením v § 25 ZDP (viz dále), striktně zapovídá současné používání paušálního výdaje na dopravu a výdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP. Pro fyzické osoby využívající paušální výdaj je důležité si uvědomit, že zatímco dříve byly vyloučeny pouze výdaje podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 4. ZDP, tj. na dopravu u zahraničních pracovních cest, v současné době ZDP vylučuje i výdaje na dopravu podle ostatních ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) ZDP, např. i podle bodu 3., který uvádí náklady na dopravu vlastním vozidlem fyzické osoby, které není nezahrnuto do OM (a mezi které patří náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty a základní sazba náhrady za ujeté km).

Přestože se v dané věci vyskytovaly různé výklady a ze strany pracovníků správců daně byl tento souběh v praxi občas tolerován, dle názoru autora by v případě sporu se správcem daně bylo za nynějšího znění zákona obhájení současného uplatnění sazby základní náhrady a paušálního výdaje na dopravu velmi obtížné.

Za přenechání vozidla k užívání jiné osobě se podle výše uvedeného ustanovení ZDP nepovažuje uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely. Překážkou pro použití paušálního výdaje na dopravu zřejmě naopak bude přenechání vozidla jinému účastníkovi společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity), jestliže vozidlo není v podílovém spoluvlastnictví společníků společnosti.

V této souvislosti platí, že u vozidel ve spoluvlastnictví je vlastníkem vozidla i každý ze spoluvlastníků a u vozidel ve společném jmění manželů oba manželé. ZDP výslovně stanoví, že v těchto případech mohou manželé nebo spoluvlastníci uplatnit v úhrnu paušální výdaj nejvýše 5 000 Kč. Daný limit se tak v podstatě vztahuje nikoliv na jednoho daňového poplatníka, ale na jedno vozidlo.

Příklad

Manželé Šťastní oba podnikají a mají příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP. V rámci své činnosti oba střídavě používají osobní automobil zahrnutý do společného jmění manželů Automobil je oběma manželi používán výhradně pro služební účely. Zatímco pan Šťastný vykazuje v daném zdaňovacím období ze samostatné činnosti dle § 7  daňovou ztrátu, paní Šťastná poměrně vysoký dílčí základ daně. Pokud v zájmu daňové optimalizace zahrne paušální výdaj na dopravu v plné výši, tedy 5 000 Kč měsíčně, do svého základu daně paní Šťastná, bude tento postup v souladu s právními předpisy.


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Lucie Čížkovská - cizkovska@dashofer.cz