Brožura

Bezpečnost manipulace s materiálem a jeho skladování

Formát: A4, Počet stran: 180

Tuto brožuru ocení provozovatelé logistických center, skladů, hangárů, deponií a sil, ale také bezpečnostní dozor na stavbách,techničtí ředitelé, bezpečnostní technici, mistři, manažeři logistiky, vedoucí skladu, odborně způsobilé osoby vprevenci rizik a všichni ostatní, kdo jsou zodpovědní za pracoviště, kde dochází k přesunům materiálů - ať už ručně, nebo s použitím manipulační techniky. Publikace seznamuje s hlavními nebezpečími při manipulaci s materiálem a jeho skladování, a srozumitelně radí, jak předcházet rizikům, která z těchto nebezpečí plynou.

Publikace, která se skvěle uplatní ve všech provozech, v nichž probíhají materiálové toky, nebo se v nich materiál skladuje.

Přehledně rozebírá bezpečnostní aspekty ruční i strojové manipulace a seznamuje s hlavními příčinami úrazovosti i s nedostatky, které u jednotlivých činností ve skladovém hospodářství nejčastěji nacházejí dozorčí orgány.

Zvláštní sekce je věnována sypkým hmotám a zásobníkům pro jejich skladování. Ty totiž patří k nejnebezpečnějším zařízením nejen v rámci nakládání s materiálem, ale i obecně.

Text se dále zastavuje u manipulačních jednotek – zejména u podmínek jejich stability, bez níž si lze bezpečnost jakéhokoliv skladu jen těžko představit.

Fundovaný výklad autora – předního odborníka na celou oblast, průběžně odkazuje na související legislativní předpisy i technické normy, a bude Vám nenahraditelným pomocníkem při hodnocení rizik, i při přijímání opatření k jejich odstranění tak, aby byly v souladu s požadavky platných předpisů.

Autoři

 
Ing. Antonín Dušátko

Absolvent Fakulty strojní ČVUT v Praze. Od roku 1969 působil na tehdy zřízeném Českém úřadě bezpečnosti práce, kde odvětvově spoluzodpovídal za resorty hutnictví a strojírenství a odborně za oblast manipulace s materiálem a skladování. V dalším období se stal garantem za oblast manipulace s materiálem a skladování, tvořící dnes součást integrovaného logistického řetězce. V současné době je v důchodu. Dlouhodobě se podílí na výchově nových odborníků na úseku bezpečnosti práce, i inspektorů Státního úřadu inspekce práce. V oboru manipulace s materiálem a skladování přednáší a publikuje v odborném tisku. Je autorem řady knih a mnoha odborných článků.

Obsah

1. Charakteristika manipulace s materiálem

2. Ruční manipulace

 • rizikové činitele vedoucí ke vzniku onemocnění
 • rizikové činitele vedoucí ke vzniku úrazu
 • úrazovost vázaná na ruční manipulaci a její analýza
 • kategorizace manipulačních prací
 • nedostatky zjišťované dozorčími orgány
 • hygienické limity
 • školení zaměstnanců
 • úrazy a další nežádoucí události
 • zákazy některých prací

3. Manipulační vozíky

 • základní nebezpečí související s provozem manipulačních vozíků
 • úrazovost vykazovaná při provozu manipulačních vozíků
 • základní povinnosti provozovatelů manipulačních vozíků
 • základní nedostatky zjišťované u ručních vozíků
 • základní nedostatky zjišťované při provozu motorových vozíků
 • nejčastěji zjišťované úrazové děje

4. Transportní zařízení

 • základní nebezpečí související s provozem transportních zařízení
 • úrazovost vykazovaná při provozu transportních zařízení
 • základní požadavky na bezpečnost provozovaných transportních zařízení
 • provoz transportních zařízení
 • základní nedostatky zjišťované při kontrolách transportních zařízení

5. Firemní komunikace a manipulační plochy

 • uklouznutí – základní nebezpečí
 • eliminace a/nebo snížení rizika uklouznutí
 • stanovení protiskluzových podmínek bezpečného pohybu osob
 • zvýšení protiskluznosti ploch se znečišťovanými povrchy
 • další nebezpečí a možnosti jejich eliminace a/nebo snížení
 • základní nedostatky zjišťované dozorčími orgány

6. Skladování sypkých hmot

 • vlastnosti, charakteristiky a rizikové vlivy sypkých hmot
 • volné skladování sypkých hmot
 • skladovací zařízení sypkých hmot - zásobníky
 • příklady úrazů a nežádoucích událostí při provozu zásobníků
 • analýza úrazů a dalších nežádoucích událostí vykazovaných při provozu zásobníků
 • provoz zásobníků

7. Skladování kusových břemen a manipulačních jednotek

 • klasifikace manipulačních jednotek
 • bezpečnost manipulačních jednotek

8 Fixace manipulačních jednotek (nákladů)

9 Provoz objektů určených ke skladování

 • příklady úrazů a dalších mimořádných událostí při skladování
 • rozbory úrazovosti při skladování
 • rozbor požárů skladových objektů
 • volné skladování
 • stohové skladování

Ukázka

Ukázku z příručky si můžete prohlédnout >>ZDE<<

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Mgr. Ondřej Vraný - vrany@dashofer.cz