Brožura

FKSP - Pravidla o hospodaření s fondem

Pravidla o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb a daňová řešení jednotlivých plnění

Formát: A5, Počet stran: 98

Praktická brožura s komplexním vysvětlením problematiky hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb včetně daňového hlediska jednotlivých plnění na straně zaměstnance.

1. 1. 2020 nabyla účinnosti novela vyhlášky o FKSP - právě připravujeme novou brožuru dle legislativních změn, kterou Vám nabídneme v 1. čtvrtletí!

Problematika tvorby a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) je velmi častým předmětem dotazů účetních z organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací a příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky. Proto jsme ve spolupráci s Ing. Eliškou Hryzlákovou a Ing. Zdeňkem Morávkem připravili praktickou brožuru s komplexním vysvětlením této problematiky.

Publikace přináší nejen podrobný komentář k problematice FKSP, ale také účetní případy, daňové dopady jednotlivých plnění do oblasti daně z příjmů, vzor vnitřní směrnice o FKSP, úplné znění vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, řadu praktických příkladů a odpovědi na nejčastější problémy, s nimiž se příspěvkové organizace v praxi potýkají.

Od 1. 1. 2018 došlo zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, k podstatné změně v osvobození nepeněžního plnění ve formě použití zdravotnických zařízení [§ 6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů]. Nová úprava změnila osvobození ve formě použití zdravotnických zařízení tak, že je osvobozeno pořízení zboží a služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení a pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis. V případě, že je plnění poskytováno jiným subjektem než zdravotnickým zařízením, jde na straně zaměstnance o zdanitelný příjem, z něhož je nutné odvést daň i pojistné.

S publikací získáte:

  • přehledný a srozumitelný výklad problematiky hospodaření s FKSP
  • základní účetní postupy
  • praktické příklady
  • daňová řešení
  • upozornění na nejčastější chyby v praxi
  • vzor vnitřní směrnice
  • úplné znění vybraných vyhlášek (č. 114/2002 Sb., č. 84/2005  Sb., č. 430/2001 Sb.)

Autoři

  • Ing. Eliška Hryzláková
  • Ing. Zdeněk Morávek

       a kolektiv autorů

Obsah

1 Pojem FKSP a právní úprava

1.1 Pojem FKSP

1.2 Právní úprava FKSP

2 Tvorba fondu

2.1 Státní příspěvkové organizace

2.2 Příspěvkové organizace zřízené ÚSC

2.3 Výše základního přídělu

3 Hospodaření s fondem

3.1 Pravidla pro hospodaření s FKSP

3.2 Ukládání prostředků fondu 

3.3 Účtování o přídělu do fondu

4 Čerpání fondu

4.1 Komu lze příspěvek poskytnout

4.2 Přehled možných plnění z fondu

  4.2.1 Příspěvky na provoz zařízení sloužících kulturnímu

           a sociálnímu rozvoji zaměstnanců

  4.2.2 Pořízení hmotného majetku

  4.2.3 Půjčky na bytové účely a k překlenutí tíživé finanční situace

  4.2.4 Příspěvky na závodní stravování

  4.2.5 Příspěvek na dovolenou a rekreaci

  4.2.6 Příspěvek na kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport

  4.2.7 Sociální výpomoci a půjčky

  4.2.8 Penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření

           a pojistné na soukromé životní pojištění

  4.2.9 Příspěvek odborové organizaci

  4.2.10 Poskytnutí darů

5 Základní účetní postupy

6 Nejčastější chyby v praxi

7 Vnitřní směrnice o FKSP

8 Dotazy a odpovědi

9 Úplné znění vybraných vyhlášek

9.1 Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb,

      ve znění pozdějších předpisů

9.2 Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování

      a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními

      samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů

9.3 Vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování

      a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních

      příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů

Ukázka

Čerpání fondu 

Při používání fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem a lze z něj čerpat pouze výdaje explicitně určené vyhláškou o FKSP. Plnění z fondu jsou zaměstnancům poskytována nepeněžní formou (formou poukazů, stravenek, voucherů,  vstupenek, apod.).

čerpání fondu (FKSP)

Daňové hledisko poskytování příspěvků

Poskytování příspěvků má dopad do oblasti daně z příjmů fyzických osob u zaměstnanců, kterým je příspěvek poskytován. Řada příspěvků je od daně z příjmů osvobozena, pokud jsou zachovány podmínky, které zákon č. 586/1992 Sb. pro uplatnění osvobození stanovuje.

daňové hledisko příspěvků (FKSP)

Příspěvky na stravování

V praxi je nejčastějším příspěvkem z FKSP příspěvek na stravování.

příspěvky na stravování (FKSP)

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Martina Černičková - cernickova@dashofer.cz