E-dokument

Majetek příspěvkové organizace

Počet stran: 134

Elektronický dokument "Majetek příspěvkové organizace" obsahuje komplexně zpracovanou problematiku zásob, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro rok 2013.

Vše o zásobách, dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku v PO v roce 2013

E-dokument "Majetek příspěvkové organizace" Vám podrobně vyloží problematiku zásob, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v příspěvkové organizaci.

V I. části e-dokumentu se autorka věnuje zásobám, a to nejprve všeobecně, poté přejde ke způsobu vedení skladové evidence a dále k účtování zásob a jejich inventarizaci. Dále se zabývá pořízením zásob (nákupem, bezúplatným převodem od zřizovatele, darem, vlastní činností, nově nalezené zásoby). Část o zásobách uzavírá jejich vyřazení, konkrétně prodej zásob, bezúplatný převod a škoda na zásobách.

II. část podrobně rozebírá dlouhodobý majetek od jeho pořízení, přes technické zhodnocení a vyřazení až po odepisování. V této části najdete kapitoly, které Vás provedou například pořízením dlouhodobého majetku z dotace, pořízením dlouhodobého majetku darem, pronájmy nebytových prostor nebo problematikou kulturních předmětů. Nechybí zde ani části o likvidaci dlouhodobého majetku, o bezúplatném převodu, odpisech dlouhodobého majetku pořízeného z dotace z EU nebo odpisový plán.

III. část e-dokumentu zahrnuje přílohy - jsou to mimo jiné vzory protokolů o zařazení / vyřazení dlouhodobého majetku do užívání nebo příkaz k provedení inventarizace.

Podrobný obsah naleznete v záložce "Co je obsahem?".

Autoři

Autorkou je Ing. Eliška Hryzláková.

Ing. Eliška Hryzláková pracuje jako OSVČ v oblasti účetnictví příspěvkových organizací zhruba 5 let. Před rozhodnutím začít podnikat pracovala jako účetní a poté působila přibližně 10 let jako finanční kontrolor na Odboru kontroly Statutárního města Ostravy, Městský obvod Ostrava - Jih a na Odboru interního auditu a kontroly Statutárního města Ostrava. V současné době pracuje jako účetní poradce příspěvkových organizací zřízených ÚSC a také kontroluje jejich hospodaření.

Obsah

I. Zásoby
1. Zásoby všeobecně ........................................................................... 2
2. Způsob vedení skladové evidence ...................................................... 4
3. Účtování zásob ................................................................................ 7
4. Inventarizace zásob ....................................................................... 14
Pořízení zásob
5. Pořízení zásob nákupem .................................................................. 17
6. Pořízení zásob bezúplatným převodem od zřizovatele .......................... 18
7. Pořízení zásob darem ...................................................................... 20
8. Pořízení zásob vlastní činností .......................................................... 21
9. Nově nalezené zásoby ..................................................................... 22
Vyřazení zásob
10. Prodej zásob ................................................................................ 23
11. Zásoby bezúplatně převedené ........................................................ 24
12. Škoda na zásobách ....................................................................... 24

II. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
1. Dlouhodobý majetek všeobecně ....................................................... 28
1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek ..................................................... 28
1.2. Dlouhodobý hmotný majetek ........................................................ 30
Pořízení dlouhodobého majetku
2. Pořízení dlouhodobého majetku nákupem ................................................ 36
2.1. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku nákupem ........................... 36
2.2. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného nákupem ........... 39
2.3. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku neodpisovaného nákupem ........ 42
2.4. Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku nákupem .............. 45
2.5. Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku nákupem .................. 46
2.6. Pořízení jiného drobného dlouhodobého nehmotného majetku nákupem ...... 49
2.7. Pořízení jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku nákupem .......... 49
3. Pořízení dlouhodobého majetku z dotace .................................................... 52
4. Pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností ........................................... 57
4.1. Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností ......................... 58
4.2. Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností ............................ 58
4.3. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností .............. 59
4.4. Drobný dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností .................. 60
5. Pořízení dlouhodobého majetku darem ....................................................... 61
6. Pořízení dlouhodobého majetku bezúplatným převodem ............................... 62
6.1. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku bezúplatným převodem od zřizovatele ....... 62
6.2. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku bezúplatným převodem od zřizovatele ........... 63
6.3. Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku bezúplatným převodem od zřizovatele ........... 66
6.4. Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku bezúplatným převodem od zřizovatele ..... 67
6.5. Pořízení jiného drobného dlouhodobého nehmotného majetku bezúplatným převodem od zřizovatele ........ 68
6.6. Pořízení jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku bezúplatným převodem od zřizovatele .......... 69
7. Nemovitý majetek ......................................................................... 69
8. Pronájmy nebytových prostor ......................................................... 72
9. Kulturní předměty ......................................................................... 74
Technické zhodnocení dlouhodobého majetku
10. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku .................................. 76
11. Technické zhodnocení na vypůjčeném dlouhodobém majetku ............. 81
Vyřazení dlouhodobého majetku
12. Prodej dlouhodobého majetku ........................................................ 82
12.1. Prodej dlouhodobého nehmotného majetku ................................... 85
12.2. Prodej dlouhodobého hmotného majetku ....................................... 85
12.3. Prodej drobného dlouhodobého nehmotného majetku ...................... 86
12.4. Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku .......................... 87
12.5. Rozdíly z přecenění majetku na reálnou hodnotu ............................. 87
13. Likvidace dlouhodobého majetku ..................................................... 92
14. Bezúplatný převod dlouhodobého majetku ........................................ 93
14.1. Bezúplatné převedení dlouhodobého nehmotného majetku ............... 93
14.2. Bezúplatné převedení dlouhodobého hmotného majetku ................... 94
14.3. Vyřazení drobného dlouhodobého hmotného a drobného dlouhodobého nehmotného majetku ........... 95
15. Škoda na dlouhodobém majetku ...................................................... 96
Odpisování dlouhodobého majetku
16. Který dlouhodobý majetek se neodpisuje ........................................... 97
17. Odpisování dlouhodobého majetku .................................................... 98
18. Odpisování technického zhodnocení na dlouhodobém majetku ............. 103
19. Odpisy dlouhodobého majetku pořízeného z dotace z EU ..................... 103
20. Zásady odpisování dlouhodobého majetku ......................................... 104
21. Odpisový plán dlouhodobého majetku ............................................... 105

III. Seznam příloh
Příloha č. 1 - Účtová osnova pro rok 2013 ................................................ 109
Příloha č. 2 - Účtování drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého nehmotného majetku podle ČÚS č. 710 ....... 127
Příloha č. 3 - Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání ............ 129
Příloha č. 4 - Protokol o vyřazení dlouhodobého majetku z užívání .............. 130
Příloha č. 5 - Příklad příkazu ředitele příspěvkové organizace k provedení inventarizace .... 131
Příloha č. 6 - Příklad inventurního soupisu zásob .......................................................... 134

 

 

Ukázka

Podívejte se na ukázku z e-dokumentu:


Majetek příspěvkové organizace - ukázka

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Martina Černičková - cernickova@dashofer.cz