Brožura

Nemovité věci a zákon o DPH 2019

Formát: A5, Počet stran: 72

S publikací nastudujete problematiku nemovitých věcí pohledem zákona o DPH.

Je určena všem plátcům DPH, kteří potřebují mít jistotu, že v oblasti nemovitých věcí postupují v souladu s platnými právními předpisy.

Novela zákona o DPH z dubna 2019 změnila mnohá ustanovení s dopadem na nemovité věci. Určitá pravidla týkající se nájmu nabývají účinnosti až od 1. ledna 2021. Tomuto a mnohému dalšímu se věnuje publikace. Klade důraz na praktické využití. Naleznete v ní téměř 90 příkladů a přehled souvisejících judikátů.

Publikace obsahuje 72 stran formátu A5, aktualizace probíhá 1x ročně.

 

Autoři

Autorkami publikace jsou Ing. Miroslava Nováková s Ing. Danou Langerovou.

Ing Miroslava Nováková pracuje v daňové správě od roku 2001, metodice daně z přidané hodnoty se věnuje od roku 2004. Zabývá se rovněž lektorskou a publikační činností.

Ing. Dana Langerová pracuje v daňové správě od roku 1992, metodice daně z přidané hodnoty se věnuje od roku 2004. Rovněž se zabývá lektorskou a publikační činností.

Obsah

1. Uplatnění DPH u dodání nemovitých věcí

1.1 Místo plnění při dodání nemovité věci

1.2 Datum uskutečnění plnění při dodání nemovité věci

1.3 Uplatnění osvobození či zdanění u dodání nemovité věci

1.3.1 Dodání pozemku

1.3.2 Dodání stavby

1.4 Sazby daně u dodání nemovitých věcí

2. Uplatnění DPH u nájmů nemovitých věcí

2.1 Kdy se jedná o nájem nemovitých věcí

2.2 Místo plnění při nájmu nemovité věci

2.3 Datum uskutečnění plnění u nájmu nemovité věci

2.4 Uplatnění osvobození či zdanění u nájmu nemovité věci

2.5 Nájem a obrat

2.6 Základ daně u nájmu nemovitých věcí

2.7 Uvádění nájmu nemovitých věcí v daňovém přiznání

2.8 Nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění souvisejících s nájmem nemovitých věcí

3. Výstavba a změny staveb

3.1 Základní pojmy

3.1.1 Stavby pro bydlení

3.1.2 Stavba pro sociální bydlení

3.1.2.1 Ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů nebo pro ubytování státních zaměstnanců

3.1.2.2 Stavba určená pro použití zařízením sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních službách

3.1.2.3 Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, jakož i střediska výchovné péče, podle zákona upravujícího výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovnou péči ve školských zařízeních

3.1.2.4 Internáty škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením podle právních předpisů upravujících školská výchovná a ubytovací zařízení a školská účelová zařízení

3.1.2.5 Dětské domovy pro děti do 3 let věku

3.1.2.6 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zařízení pro výkon pěstounské péče poskytující péči podle zákona upravujícího sociálně-právní ochranu dětí

3.1.2.7 Speciální lůžková zařízení hospicového typu

3.1.2.8 Domovy péče o válečné veterány

3.1.2.9 Jiná stavba, která slouží k využití staveb uvedených v písmenech a), b) a d) až k) § 48 odst. 5 ZDPH a je zřízena na pozemku, který tvoří s těmito stavbami funkční celek

3.2 Sazby daně

3.2.1 Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení (§ 48 ZDPH)

3.2.1.1 Příklady uplatnění první snížené sazby daně dle ustanovení § 48 ZDPH

3.2.2 Sazba daně u výstavby stavby pro sociální bydlení (§ 49 ZDPH)

3.2.2.1 Příklady uplatnění první snížené sazby daně dle ustanovení § 49 ZDPH

3.2.3 Vazba sazby daně na celkové plnění

3.2.4 Závazné posouzení určení sazby daně

3.3 Základ daně

3.4 Místo plnění

3.5 Režim přenesení daňové povinnosti

4. Nárok na odpočet daně při pořizování nemovitých věcí

4.1 Obecná pravidla pro možnost uplatnění nároku na odpočet daně

4.2 Plný nárok na odpočet daně

4.3 Nárok na odpočet daně v poměrné výši

4.4 Nárok na odpočet daně v krácené výši

4.5 Souběh nároku na odpočet daně v krácené výši a v poměrné výši

4.6 Žádný nárok na odpočet daně

4.7 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

4.8 Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v částečné výši

5. Změny v nároku na odpočet daně u nemovitých věcí

5.1 Úprava odpočtu daně u nemovitých věcí

5.2 Vyrovnání odpočtu daně u nemovitých věcí

Ukázka

3.2.3 Vazba sazby daně na celkové plnění

První sníženou sazbu daně nelze při provádění stavebních a montážních prací samozřejmě použít tehdy, kdy nejsou naplněny podmínky dané ustanovením § 48 a § 49 ZDPH. V určitých situacích, kdy při poskytování služeb první sníženou sazbu daně použít nelze, může dojít k tomu, že pokud jsou tyto služby prováděny jako nedílná součást služby jiné, u které je první snížená sazba daně aplikována, bude u plnění jako celku uplatněna první snížená sazba daně. Lze uvést následující příklady.

 

Příklad 17

Revize elektroinstalace, revize výtahu, revize komínového tělesa podléhají základní sazbě daně, neboť se nejedná o službu uvedenou v příloze č. 2 nebo č. 2a k ZDPH a rovněž se nejedná o stavební či montážní práce dle § 48 či § 49 ZDPH. Pokud jsou však revize provedeny jako nedílná součást služby opravy elektroinstalace, opravy výtahu nebo opravy komínového tělesa, jsou součástí služby opravy a podléhají jako jedna služba shodné sazbě daně. Pokud je tedy provedena předmětná revize včetně opravy na dokončené stavbě pro bydlení nebo na dokončené stavbě pro sociální bydlení, případně při výstavbě stavby pro sociální bydlení, bude uplatněna první snížená sazba daně.

 

Příklad 18

Projektové práce jako samostatné plnění podléhají základní sazbě daně, neboť se nejedná o službu uvedenou v příloze č. 2 nebo č. 2a k ZDPH a rovněž se nejedná o stavební či montážní práce dle § 48 či § 49 ZDPH. Pokud jsou však projektové práce nedílnou součástí služby výstavby, změny nebo opravy, podléhají jako jedna služba shodné sazbě daně. Pokud je tedy poskytnuta např. služba výstavby rodinného domu pro sociální bydlení, kdy jsou v rámci jednoho plnění do ceny tohoto plnění zahrnuty i projektové práce, bude u plnění jako celku uplatněna první snížená sazba daně.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Lucie Čížkovská - cizkovska@dashofer.cz