Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Brožura

Nemovité věci a zákon o DPH 2018

Je určena všem plátcům DPH, kteří potřebují mít jistotu, že v oblasti nemovitých věcí postupují v souladu s platnými právními předpisy.

Publikace obsahuje 70 stran formátu A5, aktualizace probíhá 1x ročně.

Autoři

Autorkami publikace jsou Ing. Miroslava Nováková s Ing. Danou Langerovou.

Ing Miroslava Nováková pracuje v daňové správě od roku 2001, metodice daně z přidané hodnoty se věnuje od roku 2004. Zabývá se rovněž lektorskou a publikační činností.

Ing. Dana Langerová pracuje v daňové správě od roku 1992, metodice daně z přidané hodnoty se věnuje od roku 2004. Rovněž se zabývá lektorskou a publikační činností.

Obsah

Uplatnění DPH u dodání nemovitých věcí

Místo plnění při dodání nemovité věci

Datum uskutečnění plnění při dodání nemovité věci

Uplatnění osvobození či zdanění u dodání nemovité věci

Dodání pozemku

Dodání stavby

Sazby daně u dodání nemovitých věcí

Uplatnění DPH u nájmů nemovitých věcí

Kdy se jedná o nájem nemovitých věcí

Místo plnění při nájmu nemovité věci

Datum uskutečnění plnění u nájmu nemovité věci

Uplatnění osvobození či zdanění u nájmu nemovité věci

Nájem a obrat

Základ daně u nájmu nemovitých věcí

Uvádění nájmu nemovitých věcí v daňovém přiznání

Nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění souvisejících s nájmem nemovitých věcí

Výstavba a změny staveb

Základní pojmy

1) Stavby pro bydlení

2) Stavba pro sociální bydlení

Ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů nebo pro ubytování státních zaměstnanců

Stavba určená pro použití zařízením sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních službách

Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, jakož i střediska výchovné péče, podle zákona upravujícího výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovnou péči ve školských zařízeních

Internáty škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením podle právních předpisů upravujících školská výchovná a ubytovací zařízení a školská účelová zařízení

Dětské domovy pro děti do 3 let věku

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zařízení pro výkon pěstounské péče poskytující péči podle zákona upravujícího sociálně-právní ochranu dětí

Speciální lůžková zařízení hospicového typu

Domovy péče o válečné veterány

Jiná stavba, která slouží k využití staveb uvedených v písmenech a), b) a d) až k) § 48 odst. 5 ZDPH a je zřízena na pozemku, který tvoří s těmito stavbami funkční celek

Sazby daně

1) Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení (§ 48 ZDPH)

Příklady uplatnění první snížené sazby daně dle ustanovení § 48 ZDPH

2) Sazba daně u výstavby stavby pro sociální bydlení (§ 49 ZDPH)

Příklady uplatnění první snížené sazby daně dle ustanovení § 49 ZDPH

3) Vazba sazby daně na celkové plnění

4) Závazné posouzení určení sazby daně

III. Základ daně

Místo plnění

Režim přenesení daňové povinnosti

Nárok na odpočet daně při pořizování nemovitých věcí

Obecná pravidla pro možnost uplatnění nároku na odpočet daně

Plný nárok na odpočet daně

Nárok na odpočet daně v poměrné výši

Nárok na odpočet daně v krácené výši

Souběh nároku na odpočet daně v krácené výši a v poměrné výši

Žádný nárok na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v částečné výši

Změny v nároku na odpočet daně u nemovitých věcí

Úprava odpočtu daně u nemovitých věcí

Vyrovnání odpočtu daně u nemovitých věcí


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Lucie Čížkovská - cizkovska@dashofer.cz