Software

Nízkoenergetické a pasivní domy

elektronická příručka

Zabývá se zásadami architektonického, konstrukčního aenergeticky úsporného návrhu objektů soptimalizovanou spotřebou tepla- nízkoenergetických apasivních domů. Řeší i navazující problematiku technických zařízení budov, především otázku vytápění a větrání budov. Mimo technických a energetických kriterií jsou výrazně preferována i hlediska environmentální, a to jak sohledem na bezprostřední dopad energetických úspor, tak především zpohledu používaných materiálů a technologií.

Publikace „Nízkoenergetické a pasivní domy – návrh a realizace“ je určena  investorům, architektům, projektantům, developerům a zájemcům o energeticky úspornou výstavbu.

Zabývá se zásadami architektonického a konstrukčního návrhu objektů s optimalizovanou spotřebou tepla. Jsou zde formulovány základní cíle tohoto způsobu stavění. Řeší i navazující problematiku technických zařízení budov, především otázku vytápění a větrání budov, která se z hlediska energetických úspor jeví jako klíčová.

Autoři

Publikaci zpracoval kolektiv odborníků na energeticky úspornou výstavbu pod vedením Doc. Ing. Františka Kulhánka, CSc.

Obsah

1 OBSAH, ÚVOD
 
1/1 Úvod
1/2 Seznam autorů
 

2 LEGISLATIVA A AKTUÁLNÍ INFORMACE

2/1 Legislativa
2/2 Aktuální informace
2/2.1 Program Zelená úsporám
2/2.2 Aktuální změny v dotačním programu "Zelená úsporám"

3 MOTIVACE NÍZKOENERGETICKÉ VÝSTAVBY

3/1 úspory energie a jejich ekologické Důsledky
3/2 Cíle Datové optimalizované výstavby
3/3 Předpokládaný trend vývoje Datové optimalizované výstavby
                                                            

4 ENERGETICKÁ KLASIFIKACE OBJEKTU S OPTIMALIZOVANOU SPOTŘEBOU TEPLA

4/1 Standardní členění objektů a jejich základní charakteristika
4/1.1 Nízkoenergetické budovy
4/1.2 Pasivní budovy
4/1.3 Nulové budovy
4/2 Energetické hodnocení budov dle ČSN 73 0540
4/2.1 Principy hodnocení
4/2.2 Energetický štítek obálky budovy
4/2.3 program ENERGIE 2008
4/3 Energetické hodnocení budov dle Směrnice evropské rady č.2002/91/ES vyhlášky    č.148/2007 Sb.
4/3.1 Principy hodnocení
4/3.2 Průkaz energetické náročnosti
4/3.3 program ENERGIE 2008 - použití, příklad výpočtu
4/3.4 Program NKN - použití, příklad výpočtu
4/3.4.1 Výpočetní nástroj NKN jako nástroj optimalizační
4/4 Programový nástroj PHPP
4
/5 Hodnocení vlivu staveb na životní prostředí
4/5.1 Základní návrhová kritéria
4/5.2 Hodnocení životního cyklu budov
4/5.3 Data pro hodnocení
4/5.4 Dostupné nástroje pro hodnocení enviromentálního dopadu staveb
4/5.5 Příklady enviromentálních hodnocení
4/6 Hodnocení budov pomocí TNI 73 0329 a TNI 73 0330
4/6.1 TNI 73 0329 "Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy"
4/6.2 TNI 73 0330 "Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy"
4/6.3 Použití programu Energie 2010 k hodnocení budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění podle TNI 73 0329 a TNI 73 0330

5 ZÁSADY NÁVRHU PASIVNÍCH A  NÍZKOENERGETICKÝCH DOMŮ

5/1 Umístění stavby
5/1.1 Výběr optimální lokality
5/1.2 Místa Nevhodná pro umístění objektu
5/1.2.1 Zastíněná místa
5/1.2.2 Místa v krajině s intenzivními větry
5/1.2.3 Špatně dostupné lokality a velká dojezdová vzdálenost
5/2 Architektonické dispoziční řešení
5/2.1 Objemové řešení
5/2.2 Dispoziční řešení - zónování budovy
5/3 Principy návrhu obalových konstrukcí
5/3.1. Základní požadavky z hlediska tepelné ochrany budov
5/3.2 Obvodové stěny
5/3.3 Střešní konstrukce
5/3.4 Otvorové výplně
5/4 Principy návrhu vnitřních konstrukcí
5/5 Ekologické materiály 

6 ENERGETICKY OPTIMALIZOVANÁ REKONSTRUKCE BUDOV

6/1 Cíle Datové limity optimalizovaných rekonstrukcí
6
/2 Architektonické dispoziční řešení
6
/3 Konstrukční řešení
6/3.1 Obvodové stěny
6/3.2 Střešní konstrukce
6/3.3 Otvorové konstrukce
6/3.4 Vnitřní konstrukce
6/4 Úpravy otopného systému
6/4.1 Zdroje energie
6/4.2 Distribuční systém
6/4.3 Spotřeba tepla
6/4.4 Měření spotřeby tepla
6/5 Úpravy vzduchotechnického systému
6/6 Úpravy ostatních technických zařízení

7 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

7/1 Vytápění
7/1.1Primární zdroje energie
7/1.2.Koncepce návrhu vytápěcího systému
7/1.3 Solární systémy
7/1.3.1 Energetické hodnocení solárních soustav
7/1.4 Tepelná čerpadla
7/1.5 Otopné plochy
7/1.6 Opatření ke zvýšení účinnosti systému vytápění
7/1.6.1 Parametry vnitřního prostředí s ohledem na energetickou náročnost budov
7/1.7 Minimalizace spotřeby energie
7/1.7.1 Aktivní tepelná ochrana
7/1.8 Protisluneční ochrana, redukce tepelných zisků
7/1.9 Chlazení budov
7/2 Větrání     
7/2.1 Požadavky
7/2.2 Koncepce návrhu větracích systémů
7/2.3 Požadavky na řízení a regulaci větracích systémů
7/3 Zásobování vodou       
7/3.1 Koncepce návrhu
7/3.2 Příprava teplé vody
7/3.3 Vodovodní přípojka a vnitřní vodovod
7/4 Odpadní vody
       
7/4.1 Principy likvidace odpadních vod
7/4.2 Decentralizované odvádění a využití odpadních vod
7/4.3 Využití dešťových vod
7/4.4 Vsakování 
7/5 zásobování elektřinou
       
7/5.1 Volba typu elektrických spotřebičů
7/5.2 Fotovoltaické systémy
7/5.3 Regulace Monitorování objektu, inteligentní budovy

8 PŘÍKLADY REALIZACÍ PASIVNÍCH A NÍZKOENERGETICKÝCH DOMŮ

8/1 Samostatně stojící rodinné domy
8/2 Bytové domy
8/3 Ostatní objekty

Poradenský servis

Všem předplatitelům nabízíme poradenský servis zdarma. Díky této službě se na nás můžete kdykoliv obrátit s konkrétním dotazem z dané problematiky, na který jste v publikaci nenašli odpověď, a my pro Vás zajistíme zodpovězení dotazu autorem, odborníkem na dané téma.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Pavel Novák - novak@dashofer.cz