Brožura

Obchodování s odpady podle nového zákona o odpadech

- možnosti a nové povinnosti nejen pro původce odpadů

Vše, co potřebujete znát, aby pro vás měl obchod s odpady smysl!

Formát: A5, Počet stran: 70, ISBN 978-80-7635-081-6

Jaké možnosti nabízí a jaké povinnosti ukládá nový odpadový zákon? Právě to jsme přehledně zpracovali do nové publikace.

Pro koho je brožura určena:

Všem, kdo mají chuť porozumět obchodování s odpady a využít možností, které nabízí nový odpadový zákon. Původci odpadů se naučí nakládat s odpady až do místa předání zpracování odpadu, tedy koncovky. Stejně tak dobře poslouží novému zaměstnanci v odpadářské firmě na pozici obchodníka, který získá ucelený přehled všech povinností, které se s obchodováním pojí. A těm, kdo uvažují o podnikání s odpady, poskytne ucelený přehled toho nejdůležitějšího od založení firmy až po její provozování v souladu s novým zákonem o odpadech.

Co vše se dozvíte:

 • Co je to obchodování - vlastnictví, nákup a prodej včetně povinné dokumentace
 • Model, kdy původce odpadů obchoduje sám – nabídka a poptávka, vyhledávání oprávněných osob, fakturace, shromažďování odpadů a předání
 • Obchodník - zákon, proces získání povolení, povinnosti / zprostředkovatel - rozdíly v praxi
 • Oprávněná osoba - odpadářské firmy, kapalné a pevné odpady, druhotné suroviny
 • Co se obchoduje - nákladové a výnosové odpady, znalost materiálů a jejich kvalitativní třídy, fyzika a chemie, znalost svého odpadu.
 • Ekonomika obchodu s odpady - ceny, doklady, zjišťování ceny, rychlý průzkum trhu

Autoři

Ing. Tomáš Lank

je absolventem Fakulty životního prostředí UJEP v r. 2004, vzdělání dokončil v oboru Odpadové hospodářství. Z počátku své praxe nastoupil jako zaměstnanec do manažerských pozic u velkých i mezinárodních společností pro nakládání s odpady, od roku 2012 je osoba samostatně výdělečně činná v oboru ŽP. Má praxi v nakládání a obchodu s odpady. Získal odbornou způsobilost jako bezpečnostní poradce pro ADR, je certifikovaný vzorkař a podílel se na sanačních zakázkách jako technický dozor investora či zakázky přímo realizoval. Ze zájmu dodává přednášky pro města, externě spolupracuje s institucemi pro nakládání s odpady, poradenskými firmami i státní správou. Od roku 2019 působí jako odborný asistent a spoluzajišťuje výuku předmětů zaměřených na nakládání s odpady, druhotnými surovinami a cirkulární ekonomiku na Fakultě životního prostředí UJEP. 

Obsah

 1. Co je to obchodování s odpady - obchodování s  odpady v  zákoně č.  541/2020 Sb., mobilní zařízení x obchodník, obchodník, zprostředkovatel, skladba ceny za odpady, původce odpadu, znalosti odpadu
 2. Dokladování při prodeji odpadů - kupní smlouva a objednávka, prodej odpadu, kontrola odpadu, převod vlastnických práv, účetní doklad, nová sazba DPH
 3. Původce odpadu a jeho zákonné možnosti v obchodování s odpady - původce odpadu obchoduje samostatně, zjišťování ceny, specializovaní a univerzální obchodníci, vyhledávání vhodných zákazníků a dodavatelů na trhu, fakturace za odpady, vlastní anebo dodavatelská doprava, shromažďování odpadů
 4. Povinnosti obchodníka s odpadem - vyřízení žádosti a získání souhlasu, přidělení identifikačního čísla obchodníka, průběžná evidence a ohlašování, zprostředkovatel a jeho rozdílné postavení v systému oproti obchodníkovi, kódy odpadů vhodné pro obchodování obchodníkem, přestupky a výše pokut
 5. Povinnosti oprávněné osoby pro převzetí odpadů - provozovatel zařízení, získání povolení k provozování zařízení, rozdělení zařízení, udělení povolení, vyhledávání vhodného zařízení pro spolupráci při nakládání s odpady, obchodník s odpady, obec, školy a školní sběr, obchod s druhotnými surovinami, třídicí linky, mobilní zařízení, ohlašování přepravy nebezpečných odpadů, značení automobilů pro přepravu ostatních a nebezpečných odpadů, kapalné a pevné odpady
 6. Znalost kvality odpadů - přiřazování katalogových čísel odpadům, ekonomická hodnota odpadů z pohledu původce, znalost kvality ostatních odpadů, znalost kvality nebezpečných odpadů, vzorkování odpadů, analytické laboratoře, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, fyzika a chemie, odhad hmotnosti, znalost hustot materiálů, písemná informace o odpadu (zkratka PIO) nebo základní popis odpadu (známé jako ZPO)
 7. Ekonomika obchodu s odpady - ceny odpadů, sledování cenových trendů na trhu, mechanismus výpočtu ceny s indexem, ekonomika obchodního případu, neplnění smluvních podmínek, poplatky, přenesená daňová povinnost

Ukázka

 Stáhnout ukázku

Příklad z  praxe

Mechanismus výpočtu ceny paušální přepočtené na jednu tunu odpadu je následující: Víme, že náklad na zpracování 1 tuny odpadu je 5000 Kč, koncové zařízení se nachází ve vzdálenosti 200 km od provozovny původce odpadu a doprava stojí 35 Kč za 1 ujetý kilometr, přičemž za tuto cenu pojede nákladní automobil, který do sebe naloží 10 tun odpadu. Jelikož se jedná o materiál, kdy při nakládce a vykládce vzniká vždy 15minutový pracovní výkon, je připočítán poplatek 200 Kč za 1 kus výkonu. V našem případě vykládka a nakládka, tedy 2 manipulace. Zákonný poplatek se v tomto případě neodvádí.

Víme tedy, že dopravce za cestu tam a zase zpátky ujede 400 km za 14 000 Kč a připočteme manipulaci 400 Kč. Tento náklad vydělíme počtem naložených tun a vyjde nám cena za převoz 1 tuny 1440 Kč, kterou tu musíme přičíst k výchozímu nákladu za zpracování. Vyjde nám 6440 Kč. V modelu číslo 1, kdy obchoduje původce odpadu, počítání končí.

V modelu číslo 2, kde obchod zajišťuje prostředník, vzniká navíc částka za marži zprostředkovatele, a to je smluvní cena. Řekněme, že zprostředkovatel si bude účtovat provizi 10 000 Kč za tento obchodní případ, pak každou tunu zdraží o (10000/10) 1000 Kč. Paušální cena za 1 tunu takového odpadu se započteným nákladem za dopravu bude ve výsledku stát 7440 Kč. Výpočet vedeme se zápisem 5000 + ((35*400) + (200*2))/10 + (10000/10) = 7440 Kč. Je to číslo, které obsahuje vše, ale špatně se kontroluje. Snadno se ale tímto výpočtem srovnávají nabídky více dodavatelů, kdy si původce odpadů může přepočíst veškeré náklady od každého z nabízejících dodavatelů na 1 tunu jeho obchodovaného odpadu. Je zřejmé, že stejná tuna odpadu od různých dodavatelů může stát polovinu, anebo také dvakrát tolik, o čemž rozhoduje výše marže obchodníka.

Jiný pohled poskytuje položkový rozklad ceny, kdy je možné transparentně vidět, kolik co stojí, a dá se poptávat služba s rozpisem na jednotlivé položky. Je možné zajistit si dodavatele s lepší cenou pro zpracování, levnějšího dopravce, vyloučit prostředníka a zajistit si legálně předání odpadu přímo koncovému zařízení. V zápisu v průběžné evidenci pak budeme uvádět A00 a AN3, kde jinou oprávněnou osobou uvedenou v průběžné evidenci bude právě přímo koncové zařízení.

 

model č.   1

model č. 2

položka v ceně/jednotka

počet

počet

zpracování (koncovka)/t

5000

10

5000

10

doprava/km

35

400

35

400

nakládka, vykládka/ks

200

200

provize externího obchodníka/10 t

10 000

náklad celkem (10 t)

64  400

74  400

náklad na tunu odpadu

6440

7440

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Kristýna Lanová - lanova@dashofer.cz