Brožura

Příručka následného uživatele chemických látek a směsí

- povinnosti + tipy pro snadnou orientaci na stránkách agentury ECHA

Zorientujte se ve svých povinnostech, které ukládá uživatelům chemických látek česká a evropská legislativa!

Formát: A4, Počet stran: 136, ISBN 978-80-7635-004-5

Ucelený přehled povinností všech následných uživatelů chemických látek a směsí. Příručka uvádí základní rozdělení všech uživatelů na formulátory, výrobce předmětů, přebalovače, zpětné dovozce nebo koncové uživatele a všechny povinnosti, které jednotlivým skupinám uživatelů náleží.

Ať už vyrábíte z chemických látek směsi, jako například barvy, lepidla nebo čisticí prostředky, vyrábíte za pomoci chemických látek předměty, přebalujete je nebo s nimi jinak manipulujete, dovážíte, anebo jste pouhými koncovými uživateli, pak jste následní uživatelé chemických látek a jako takoví máte spoustu povinností, které musíte plnit.

Povinnosti spojené s používáním chemických látek se týkají nejen podnikatelů v chemickém průmyslu, ale musí je plnit i uživatelé chemických látek ve všech oborech průmyslové výroby, v profesionálních činnostech, v dopravě, stavebnictví, v zemědělské výrobě, ve výrobě potravin, ve službách, ve vzdělávacích institucích, ve výrobě předmětů pro použití širokou veřejností atd.

Cílem této publikace je vysvětlení hlavních povinností stanovených dvěma základními unijními právními předpisy známými pod zkratkami CLP a REACH. Příručka nabízí základní rozdělení následných uživatelů podle způsobů používání chemických látek a uvádí přehled jejich povinností a praktických návodů, jak dílčím povinnostem porozumět.

Ke každé kapitole je připojen tip na orientaci na stránkách agentury ECHA pro danou problematiku, která nabízí detailní pokyny a průvodce jednotlivými povinnostmi.

Témata:

 • Stěžejní právní předpisy a jejich působnost
 • Rozdělení následných uživatelů podle způsobů používání chemických látek
 • Přehled povinností následných uživatelů
 • Povinnosti společné pro všechny následné uživatele
 • Další povinnosti spojené s výrobou a uváděním směsí na trh (formulátorů)
 • Povinnosti výrobců předmětů
 • Povinnosti následných uživatelů nacházejících se v dalších rolích
 • Podrobnosti k postupům a dokumentům podle nařízení REACH
 • Nástroje, formáty a programové vybavení pro předkládání informací agentuře ECHA

Autoři

Ing. Oldřich Petira, CSc.

Je soudní znalec v oborech chemie a ochrana přírody se zaměřením na průmyslovou toxikologii a chemickou bezpečnost životního prostředí. Má 48 let praxe v chemickém výzkumu a vývoji a v oblasti průmyslové toxikologie a chemické bezpečnosti, z toho 38 let ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s., Rybitví. Má mnohaleté zkušenosti ze spolupráce s MŽP, MZdr, MPO při přípravě a aplikaci legislativy pro ochranu životního prostředí a chemickou bezpečnost průmyslových výrobků. Zkušenosti s prezentací chemické legislativy formou kurzů a seminářů.

Působí také jako lektor školení na téma Chemické látky a životní prostředíNabízené semináře

Obsah

1. Stěžejní právní předpisy a jejich působnost

 • Územní působnost nařízení REACH a CLP
 • Výjimky z působnosti pro určité typy výrobků nebo určité způsoby používání látek
 • Vysvětlení legislativních pojmů

2. Rozdělení následných uživatelů podle způsobů používání chemických látek

3. Přehled povinností následných uživatelů

 • Společné povinnosti všech následných uživatelů
 • Další povinnosti specifické pro různé následné uživatele

4. Povinnosti společné pro všechny následné uživatele

 • Uplatňování a doporučování vhodných opatření k bezpečnému použití látek a směsí
 • Požadavky na používání látek podléhajících povolení
 • Používání látek omezených podle hlavy VIII nařízení REACH
 • Sdělování nových informací o nebezpečnosti a opatřeních k řízení rizik proti směru dodavatelského řetězce
 • Zpřístupňování informací z bezpečnostních listů a informací podle čl. 32 nařízení REACH pracovníkům
 • Uchovávání informací požadovaných v souvislosti s plněním povinností podle nařízení REACH

5. Další povinnosti spojené s výrobou a uváděním směsí na trh směsí (formulátorů)

 • Zákaz výroby a uvádění na trh látek, jestliže nebyly registrovány podle nařízení REACH
 • Povinnost zjišťovat vlastnosti a klasifikovat směsi uváděné na trh
 • Balení nebezpečných látek a směsí v souladu s požadavky hlavy IV nařízení CLP
 • Informování o nebezpečnosti prostřednictvím označení
 • Poskytování informací v dodavatelském řetězci
 • Oznamování informací o směsích
 • Uchovávání informací o klasifikaci a označování
 • Reklama pro nebezpečné látky a směsi

6. Povinnosti výrobců předmětů

 • Definice „předmětu“ podle nařízení REACH
 • Povinnost registrace látek záměrně uvolňovaných z předmětu
 • Oznámení SVHC látek ze seznamu pro případné zahrnutí do přílohy XIV obsažených ve vyráběných předmětech
 • Povinnost sdělovat informace o SVHC látkách zařazených na seznam v předmětech v dodavatelském řetězci
 • Povinnost sdělovat informace o SVHC látkách ze seznamu obsažených v předmětech spotřebitelům
 • Dodatek k obecné povinnosti omezení nebo zákazu uvádění na trh nebo používání stanovených látek ve vyráběných předmětech

7. Povinnosti následných uživatelů nacházejících se v dalších rolích

 • Povinnosti podnikající osoby, která pouze přebaluje látky nebo směsi
 • Povinnosti dovozce látky, ke které je jmenován výhradní zástupce pro registraci
 • Povinnosti zpětného dovozce již registrované látky
 • Zakázkový výrobce

8. Podrobnosti k postupům a dokumentům podle nařízení REACH

 • Posuzování chemické bezpečnosti látek a směsí a vyhotovení zprávy o chemické bezpečnosti
 • Náležitosti bezpečnostních listů
 • Expoziční scénáře k bezpečnostním listům registrovaných látek
 • Informace poskytované podle čl. 32 nařízení REACH
 • Možnosti využití informací z bezpečnostních listů složek směsi v bezpečnostním listu pro směs
 • Zařazování látek do přílohy XIV k nařízení REACH
 • Kontroly, vymáhání a sankce týkající se plnění povinností následného uživatele
 • Poplatky a platby za úkony vyžadované od následného uživatele

9. Nástroje, formáty a programové vybavení pro předkládání informací agentuře ECHA

 • REACH IT
 • IUCLID
 • CHESAR

 

Ukázka

 Stáhnout ukázku

Přehled povinností následných uživatelů  

Povinnosti jsou seskupeny jako:

 1. společné povinnosti, které musejí plnit všichni následní uživatelé, kteří používají látky, a
 2. další povinnosti, které musejí plnit určité podskupiny následných uživatelů vedle společných povinností.

Přehled povinností a různých typů následných uživatelů, kteří je musejí plnit

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Kristýna Lanová - lanova@dashofer.cz