Brožura

Revize ISO 14001:2015

Porovnání požadavků s ISO 9001:2015, podobnosti a rozdíly

Formát: A4, Počet stran: 90, ISBN 978-80-87963-43-2

Tato příručka se zabývá požadavky revidované normy ISO 14001:2015. Na základě více než roční zkušenosti s aplikací obou revidovaných norem jsme pro vás sestavili jako pomůcku tuto příručku, která obsahuje volnou interpretaci požadavků normy ISO 14001 spolu s komentáři ke změnám. Průvodce jejich shodnými i rozdílnými oblastmi vám pomůže lépe se orientovat v nových požadavcích. V publikaci také naleznete přímo v textu řadu příkladů k jednotlivým změnám. Příručka je navíc v příloze doplněna o odpovědi na časté dotazy, s nimiž se v praxi v rámci prvních zkušeností s novými požadavky opakovaně setkáváme, a o plán implementace.

Tato příručka se zabývá požadavky revidované normy ISO 14001:2015.  Publikace volně navazuje na úspěšnou brožuru Revize ISO 9001:2015.

Na základě více než roční zkušenosti s aplikací obou revidovaných norem jsme pro vás sestavili jako pomůcku tuto příručku, která obsahuje volnou interpretaci požadavků ISO 14001 spolu s komentáři ke změnám. Průvodce jejich shodnými i rozdílnými oblastmi vám pomůže lépe se orientovat v nových požadavcích.

V publikaci také naleznete přímo v textu řadu příkladů k jednotlivým změnám.

Příručka je navíc v příloze doplněna o odpovědi na časté dotazy, s nimiž se v praxi v rámci prvních zkušeností s novými požadavky opakovaně setkáváme, a o plán implementace.

Orientujete se v nových požadavcích ISO 14001 a ISO 9001 jen zčásti? Využijte možnost získat jiný úhel pohledu pomocí praktických příkladů a komentářů.

Autoři

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího střediska.

V současnosti pracuje jako certifikovaný auditor akreditovaného certifikačního orgánu v uvedených oblastech a dále jako manažer jakosti. Jako odborný poradce spolupracuje s řadou organizací, má zkušenosti v oblasti posuzování shody a certifikace výrobků, implementace a zlepšování systémů managementu ve výrobě i službách. Je držitelem certifikátu manažer EMS (ČSJ – 0001/01R), auditor EMS (ČSJ – 00004/03RR), auditor QMS (TÜV - 0516/05/AKD/QMS/C), auditor OHSAS (TÜV - 243/04/AKD/BOP/O).

Obsah

Obsah:

1. Úvod

 • Obecně
 • Uživatelé normy
 • Přechodné období
 • Souhrnný přehled změn
 • Co zůstalo beze změny?
 • Očekávaný přínos – nejnovější trendy a propojení
 • systémů řízení

2. Požadavky jednotlivých kapitol revidované normy ČSN EN ISO 14001:2016

3. Závěr

4. Příloha 1: Odpovědi na nejčastější dotazy:

 • Jakým způsobem se stanoví kontext organizace?
 • Příklady zainteresovaných stran pro konkrétního výrobce
 • Lze zachovat vyloučené požadavky i podle nových podmínek
 • Jaký je rozdíl v procesním přístupu v ISO 9001 a v ISO 14001?
 • Může se zrušit funkce představitel managementu?
 • Jak plánovat cíle systému managementu?
 • Musí mít registr environmentálních aspektů podobu samostatného dokumentu
 • Jaké jsou nutné dokumentované informace pro úspěšnou certifikaci?
 • Jaké jsou požadavky na interního auditora?
 • V jaké míře probíhá podle nových požadavků Přezkoumání systému managemntu vedením?

5. Příloha 2: Plán implementace změn v souvislosti s přechodem na ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 pro rok 2017- 2018

Proč si produkt objednat

Normy pro systémy managementu kvality i systémy environmentálního managementu mají své využití v celé řadě organizací ve všech oblastech podnikání. Ze zkušenosti můžeme říci, že každá z uvedených systémových norem najde své uživatele, kteří si dřív nebo později vytvoří názor na ten či onen způsob aplikace příslušných požadavků. Pokud ale nastane změna, někdy není snadné se ve formulacích správně orientovat. Věříme, že tato brožura se stane pomůckou pro použití nových norem v praxi.

Ukázka

Jako ukázku jsme vybrali část úvodní kapitoly, která uvádí porovnání požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

Pro porovnání obsahu ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 v rámci možnosti využití jednotné struktury integrovaného systému řízení použijeme následující tabulku, která obsahuje rovněž stručnou zmínku o některých rozdílech mezi novou ISO 14001 a novou ISO 9001.

 

Tab. - Porovnání obsahu ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016:

ČSN EN ISO 9001:2016

ČSN EN ISO 14001:2016

Poznámka k rozdílným požadavkům v ISO 14001

0. Úvod

0. Úvod

Vysvětluje odlišné zaměření norem.

1. Předmět normy

1. Předmět normy

Definuje jiný předmět (i když založený na stejných principech).

2. Citované dokumenty

2. Citované dokumenty

Nová ISO 14001 neobsahuje žádné citované dokumenty, v ISO 9001 je citován Slovník (ISO 9000:20115).

3. Termíny a definice

3. Termíny a definice

 --

--

3.1 Termíny vztahující se k organizaci a vedení (leadershipu)

Nová ISO 9001 žádné termíny a definice neobsahuje, pouze odkaz na ISO 9000:2015 (slovník), která vyšla současně s ISO 9001:2015.

Naproti tomu nová ISO 14001 obsahuje řadu termínů a definic, a původní slovník - ISO 14050:2009 – nahrazen nebyl.

--

3.2 Termíny vztahující se k plánování

Termíny pouze v ISO 14001.

--

3.3 Termíny vztahující se k podpoře a provozu

Termíny pouze v ISO 14001.

--

3.4 Termíny vztahující se k hodnocení a zlepšování výkonnosti

Termíny pouze v ISO 14001.

4. Kontext organizace

4. Kontext organizace

--

4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu

4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu

ISO 9001 obsahuje pojem „externí a interní aspekty“, zatímco ISO 14001 „externí a interní záležitosti“, nejedná se o environmentální aspekty.

4.2 Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran

4.2 Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran

ISO 14001 obsahuje navíc požadavek určit, které potřeby a očekávání zainteresovaných stran se stanou závaznými povinnostmi.

4.3 Určení rozsahu systému managementu kvality

4.3 Určení rozsahu systému environmentálního managementu

ISO 14001 obsahuje navíc požadavek zpřístupnit rozsah EMS zainteresovaným stranám.

4.4 Systém managementu kvality a jeho procesy

4.4 Systém environmentálního managementu

Oproti ISO 9001 neobsahuje podrobné požadavky na procesy.

5. Vedení (Leadership)

5. Vedení (Leadership)

 

5.1 Vedení (Leadership) a závazek

5.1 Vedení (Leadership) a závazek

Oproti ISO 9001 neobsahuje požadavky na podporu procesního přístupu.

5.2 Politika

5.2 Environmentální politika

Bez podstatných rozdílů (samozřejmě kromě zaměření).

5.3 Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace

5.3 Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace

Bez podstatných rozdílů (samozřejmě kromě zaměření).

6. Plánování

6. Plánování

--

6.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí

6.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí

Oproti ISO 9001 je zde požadavek na dokumentované informace.

Dále požadavek na environmentální aspekty a závazné povinnosti.

Vazba na havarijní plánování, která v ISO 9001 rovněž není.

6.2 Cíle kvality a plánování jejich dosažení

6.2 Environmentální cíle a plánování jejich dosažení

Bez podstatných rozdílů (samozřejmě kromě zaměření).

6.3 Plánování změn

--

--

7. Podpora

7. Podpora

--

7.1 Zdroje

7.1 Zdroje

Oproti ISO 9001 nejsou samostatně zmiňovány lidé, infrastruktura, pracovní prostředí, zdroje pro monitorování a měření (jednodušší struktura).

7.2 Kompetence

7.2 Kompetence

Bez podstatných rozdílů.

7.3 Povědomí

7.3 Povědomí

Bez podstatných rozdílů.

7.4 Komunikace

7.4 Komunikace

Bez podstatných rozdílů.

7.5 Dokumentované informace

7.5 Dokumentované informace

Bez podstatných rozdílů.

8. Provoz

8. Provoz

--

8.1 Plánování a řízení provozu

8.1 Plánování a řízení provozu

Zaměření ISO 14001 na ochranu životního prostředí.

--

8.2 Havarijní připravenost a reakce

Pouze v rámci ISO 14001 (i když nová ISO 9001 obsahuje nyní požadavek na tzv. „nouzová opatření“).

8.2 Požadavky na produkty a služby

--

--

8.3 Návrh a vývoj produktů a služeb

--

Zčásti v rámci čl. 8.1 nové ISO 14001 s přihlédnutím k životnímu cyklu.

8.4 Řízení externě poskytovaných procesů, produktů a služeb

--

Zčásti v rámci čl. 8.1 nové ISO 14001.

8.5 Výroba a poskytování služeb

--

--

8.6 Uvolňování produktů a služeb

--

--

8.7 Řízení neshodných výstupů

--

--

9. Hodnocení výkonnosti

9. Hodnocení výkonnosti

--

9.1 Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování

9.1 Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování

ISO 14001 neřeší spokojenost zákazníka, článek má celkově jednodušší strukturu.

Navíc je naopak požadavek na hodnocení souladu se závaznými povinnostmi.

9.2 Interní audit

9.2 Interní audit

Bez podstatných rozdílů.

9.3 Přezkoumání systému managementu

9.3 Přezkoumání systému managementu

Kromě některých odlišných vstupů bez podstatných rozdílů.

10. Zlepšování

10. Zlepšování

--

10.1 Obecně

10.1 Obecně

 

10.2 Neshoda a nápravné opatření

10.2 Neshoda a nápravné opatření

Bez podstatných rozdílů.

10.3 Neustálé zlepšování

10.3 Neustálé zlepšování

Bez podstatných rozdílů.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Veronika Bradová - bradova@dashofer.cz