E-dokument

Společnost (sdružení) 2018 daně, účetnictví, optimalizace

Počet stran: 90

Elektronická brožura je určena všem, kteří řeší problematiku podnikání ve společnosti (dle dřívější terminologie sdružení bez právní subjektivity). Obsahuje rozbor oblasti daní, účetnictví a částečně i právních aspektů, nechybí ani množství příkladů a tipy pro optimalizaci.

Elektronická brožura Společnost (sdružení) 2018 je určena všem, kteří v praxi řeší otázky týkající se podnikání ve společnosti, resp. sdružení (tak jak bylo používáno v dřívější terminologii). Poslední velká novelizace zákona o DPH zákonem č. 170/2017 Sb. přinesla podstatné změny ve správě daňových povinností právě pro společníky společností (sdružení). Zároveň umožnila dostatečný časový prostor pro přechod na nové podmínky, a to nejpozději do 31. 12. 2018! Brožura vysvětlí čtenářům nejen postup ve správě DPH před a po novelizaci, ale zároveň se věnuje celkovému výkladu problematiky daní, účetnictví a částečně i právních aspektů podnikání ve sdružení. Celkový výklad doplňuje velké množství příkladů z praxe, nechybí ani tipy pro optimalizaci řešení!

Autoři

Ing. Jan Ambrož

Obsah

OBSAH

1. Právní aspekty

1.1          PRINCIP společnosti

1.1.1     Vznik společnosti

1.1.2     Rozhodování a jednání společníků

1.1.3     Zákaz konkurence

1.2          SPOLEČNÍCI, jejich práva a povinnosti

1.2.1     Povinnosti a práva

1.2.2     Vklady (příspěvky)

1.2.3     Výsledek činnosti

1.2.4     Změny ve společnosti

1.3          SPRÁVA a řízení činnosti

1.4          SMLOUVA

1.5          TIPY

2. Správa společnosti

2.1       EVIDENCE společnosti, obecná pravidla

2.1.1     Průběžná evidence a správa majetku

2.1.2     Interní a externí výstupy

2.2       VARIANTY evidence

2.2.1     Obecné informace

2.2.2     Daňová evidence

2.2.3     Paušální výdaje a evidence

2.2.4     Účetnictví

2.2.5     Jiné daně a EET

2.3       TIPY

3. Daň z příjmů

3.1       PRINCIPY platné pro společníky

3.1.1     Fyzická osoba

3.1.2     Právnická osoba

3.2       SPECIFIKA stanovení základu daně

3.2.1     Specifika společnosti

3.2.1.1  Příjmy (zisk)

3.2.1.2  Výdaje (ztráta)

3.2.1.3  Úpravy základu daně a výše daně

3.2.2     Daňová evidence

3.2.3     Paušální výdaje

3.2.4     Účetnictví

3.3       TIPY

4. Účetnictví

4.1       POVINNOSTI společníků

4.2       METODIKA

4.3       UZÁVĚRKOVÉ operace a závěrka

4.4       TIPY

5. Daň z přidané hodnoty

5.1       STARÝ systém

5.1.1     Osoba povinná k dani

5.1.1.1 Vznik společnosti

5.1.1.2 Povinná registrace – změna u společníka

5.1.1.3 Obrat a registrace

5.1.1.4 Skupina a registrace

5.1.1.5 Změny ve společnosti

5.1.2     Plátce DPH

5.1.2.1 Evidence

5.1.2.2 Daňové přiznání a hlášení

5.1.2.3 Přijatá a uskutečněná plnění, nárok na odpočet daně

5.2.1.4 Zdaňovací období

5.2.1.5 Změny a zrušení registrace

5.2       NOVÝ systém

5.2.1     Osoba povinná k dani

5.2.1.1 Vznik společnosti

5.2.1.2 Povinná registrace – změna u společníka

5.2.1.3 Obrat a registrace

5.2.1.4 Skupina a registrace

5.2.1.5 Změny ve společnosti

5.2.2     Plátce DPH

5.2.2.1 Evidence

5.2.2.2 Daňové přiznání a hlášení

5.1.2.3 Přijatá a uskutečněná plnění, nárok na odpočet daně

5.2.2.4 Zdaňovací období

5.2.2.5 Změny a zrušení registrace

5.3       ZMĚNA systému

5.4       TIPY

6. Praktické pomůcky

6.1 Seznam právních předpisů a použitých zkratek

6.2 Účetní osnova

Ukázka

1.2            SPOLEČNÍCI, jejich práva a povinnosti

Společníky mohou být jak fyzické, tak právnické osoby. V praxi se nejčastěji setkáme s touto formou podnikání právě u fyzických osob, kterým se budeme věnovat nejvíce.

1.2.1    Povinnosti a práva

Zajímavý je právní pohled nového občanského zákoníku na účast a povinnosti jednotlivých společníků. Je zde totiž akceptována velká smluvní volnost.

To potvrzuje i následující vzorový příklad tří fyzických osob, které založily společnost s názvem BARVA. Jedná se o šikovné malíře a natěrače.

Příklad 1

Pánové Bílý, Černý a Zelený se rozhodli založit společnost (sdružení). Dohodli se na povinnostech jednotlivých společníků:

 • Pan Bílý vloží majetek (vůz KIA) a bude se aktivně podílet na činnosti,
 • pan Černý se (zatím) zavázal jen k činnosti pro společnost,
 • pan Zelený přispěje pouze majetkem.

 

NOZ

Tento postup je zcela legitimní podle ustanovení nového občanského zákoníku, mimo jiné § 2722. Na druhé straně musíme upozornit, že bez podrobného studia NOZ není rozumné společnost zakládat, neboť existuje mnoho podstatných souvislostí.

Příklad 2

Pan Černý z výše uvedeného příkladu například není povinen k jinému příspěvku a pan Zelený se nemusí jinak více přičinit k dosažení společného účelu atd.

Osobní členství

Činnost pro společnost vykonává společník „osobně“ a nemůže zřídit nebo postoupit členství ve společnosti jiné osobě.

1.2.2    Vklady (příspěvky)

 

Co lze do společnosti vložit?

Na první pohled jednoduchá otázka, ale je třeba si uvědomit, že se nejedná o vklady do obchodní společnosti (správně do obchodní korporace).

 

Příklad 3

Představme si, že pan Bílý vložil do společnosti:

 • osobní automobil, tj. majetek jednoznačně individuálně určený,
 • finanční prostředky a zásoby, majetek druhově určený.

 

Pan Zelený vložil:

 • také finanční prostředky a zásoby,
 • dále právo užívat jím vlastněné provozní prostory.

 

Jaká je pozice společníků k vkladům?

Právo rozlišuje typy vlastnictví, užívání a požívání. Obecně platí následující pravidla.

Je-li vklad druhově určený, vzniká spoluvlastnictví společníků podle jejich poměru hodnot majetku, který každý z nich vložil. U práva věc užívat použijeme přiměřeně ustanovení o nájmu. Je-li vložena věc k požívání, platí pravidla pro pacht.

 

Příklad 4

Velmi podstatná z hlediska daní je otázka spoluvlastnictví, které v daném případě vzniká u vložených zásob a finančních prostředků, tj. druhově (zaměnitelných) určených položek oceněných penězi.

A co pan Černý?

Jaká je pozice společníka pana Černého, který „nic“ nevložil – po dohodě se zbývajícími společníky? Není a ani nemůže být spoluvlastníkem věcí vložených.

Podle ustanovení § 2720 NOZ má právo na podíl na zisku a právo užívat věci vložené do společnosti. Nemá však případné právo tyto věci požívat.

Budoucí činnost společnosti

S dohodou společníků týkající se vkladů souvisí další právní aspekty.

 

Příklad 5

Ze zadání našeho příkladu plynou tato pravidla:

 • pan Černý skutečně není povinen k jinému příspěvku,
 • pan Zelený zase není zavázán přičinit se k dosažení cílů sdružení jiným způsobem.

Nová situace (změna poměrů ve společnosti)

Podnikání s sebou přináší mnoho úskalí, proto nový občanský zákoník pamatuje i na situace, kdy se změní poměry. Rozumí se tím stav, že již není možné společného účelu dosáhnout bez zvýšení příspěvků.

Společníka nelze „nutit“, a tak ten, kdo nechce svůj příspěvek zvýšit, může ze společnosti vystoupit nebo ho lze vyloučit (více viz část 1.2.4).

V naší vzorové společnosti BARVA došlo naštěstí k rozumné dohodě, původní smlouva byla nakonec aktualizována a pan Černý také přispěl druhově určenými majetkovými vklady.

Příklad 6

V dalším výkladu nevznikají problémy, neboť spoluvlastnické poměry k vkladům odpovídají též podílům na zisku/ztrátě (příjmech a výdajích) a činí:

 • pan Bílý 50 %,
 • pan Černý 20 % a
 • pan Zelený 30 %.

 

 

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Gabriela Kočová - kocova@dashofer.cz