Brožura

Transfery

Hospodaření s transfery přijatými příspěvkovými organizacemi

Formát: A5, Počet stran: 112, ISBN 978-80-7635-007-6

Praktická brožura s vysvětlením problematiky hospodaření s transfery přijatými příspěvkovými organizacemi s řadou příkladů a odpovědí na nejčastější dotazy týkající se účtování transferů.

Do redakce nám od příspěvkových organizací přichází mnoho dotazů týkajících se transferů. Proto jsme ve spolupráci s Ing. Zdeňkem Morávkem připravili praktickou brožuru s vysvětlením této problematiky.

Publikace Vám přináší nejen komentář k oblasti transferů, ale také účetní souvztažnosti, daňové dopady či řadu praktických příkladů a odpovědí na nejčastější dotazy týkající se zaúčtování konkrétních účetních transakcí spojených s transfery.

Publikace je určena příspěvkovým organizacím, které jsou vybranými účetními jednotkami vedoucími účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

S publikací získáte:

  • přehledný a srozumitelný výklad problematiky hospodaření s transfery
  • základní účetní postupy
  • praktické příklady
  • odpovědi na nejčastější dotazy
  • úplné znění vybraných ČÚS (č. 701, č. 703, č. 704, č. 708, č. 709) 

 

 

Autoři

Ing. Zdeněk Morávek a kolektiv autorů

Obsah

1 Pojem transfer a právní úprava

   1.1 Pojem transfer

   1.2 Právní úprava transferů

2 Účtování o transferech

   2.1 Postup účtování podle typu transferu

   2.2 Účtování na podrozvahových účtech

   2.3 Příklady postupů účtování (u příjemců transferů – PO)

3 Dotace z Evropské unie

4 Transferový podíl

5 Daňová problematika

6 Dotazy a odpovědi

7 Praktické pomůcky

   7.1 Doporučené materiály k problematice transferů

   7.2 Úplná znění vybraných paragrafů

         7.2.1 Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb.,

                  o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  pro některé vybrané účetní jednotky,

                  ve znění pozdějších předpisů

         7.2.2 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

         7.2.3 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

         7.2.4 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

                  ve znění pozdějších předpisů

   7.3 České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky (výběr)

         7.3.1 ČÚS č. 701

         7.3.2 ČÚS č. 703

         7.3.3 ČÚS č. 704

         7.3.4 ČÚS č. 708

         7.3.5 ČÚS č. 709

Ukázka

Příklady postupů účtování

Z pohledu účetních předpisů je rozhodující, zda se jedná o transfer s povinností vypořádání či nikoliv. Dále je nutné rozlišit, zda se jedná o investiční či neinvestiční transfer.

   

Dotace z EU

Z pohledu rozdělení transferů můžeme dotace z EU zařadit jako transfery s povinností vypořádání u příjemce, protože jsou vždy poskytovány na základě rozhodnutí, dohody nebo smlouvy a jejich finanční vypořádání je přísně sledováno.

 

Transferový podíl

Transferovým podílem se rozumí podíl přijatého investičního transferu k pořizovací ceně tohoto majetku.

 

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Martina Černičková - cernickova@dashofer.cz