Brožura

Účetní závěrka pro podnikatele PLUS

Formát: A4, Počet stran: 130

S brožurou získáte soupis všech povinností pro účetní uzávěrku a závěrku.

Účetní závěrka je završením účetního období, na které se účetní jednotka musí připravit a uvést účetnictví do takého stavu, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Pro zdárné zvládnutí této práce jsme pro Vás připravili tuto brožuru, se kterou získáte jistotu, že vedete účetnictví správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a bez chyb.

NA JEDNOM MÍSTĚ NALEZNETE

POSTUP PRO UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ, SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY, ODEVZDÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

A SPLNĚNÍ VŠECH NÁSLEDNÝCH POVINNOSTÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY!

Tato brožura je určena pro účetní, hlavní účetní, auditory, ekonomy, jednatele, finanční nebo ekonomické ředitele.Co získáte při objednání:

Brožuru v kroužkové vazbě ve formátu A4

  • postup pro uzavření účetnictví, sestavení účetní závěrky, odevzdání daňového přiznání a splnění všech následných povinností účetní závěrky,
  • nezapomenete na žádný krok v účetní uzávěrce a závěrce,
  • jistotu, že vedete účetnictví správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a bez chyb.
 • Přístup na Zákaznický portál 24
  • komplexní formulář účetní závěrky s přenosem dat do daňového přiznání,
  • účetní a daňové zpravodajství,
  • vybrané kontrolní přehledy (chekclisty), vzory a praktické informace,
  • aktuální účtový rozvrh,
  • odpovědní servis (4 dotazy /rok).

Autoři

Autoři publikace:

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Pavla Strakošová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Josef Horák, Ph.D.

Obsah

OBSAH BROŽURY:

1. Účetní závěrka podnikatelů v podvojném účetnictví

1.1 Legislativní rámec účetní závěrky

1.2 Přípravné práce pro účetní závěrku – (předuzávěrkové operace)

1.2.1 Inventarizace majetku a závazků

1.2.2 Závěrečné operace u zásob

1.2.3 Odpis pohledávek

1.2.4 Opravné položky

1.2.5 Časové rozlišení nákladů a výnosů

1.2.6 Kursové rozdíly

1.2.7 Tvorba a čerpání rezerv

1.2.8 Zaúčtování dohadných položek

1.2.9 Sestavení daňového přiznání a zaúčtování splatné daně z příjmů

1.2.10 Zaúčtování odložené daně z příjmů

2. Uzavření účetních knih

3. Účetní závěrka

3.1 Rozvaha

3.2 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) – druhové členění

3.3 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) – účelové členění

3.4 Přehled o peněžních tocích (cash flow)

3.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu

3.6 Příloha

4. Následné povinnosti související s účetní závěrkou

4.1 Audit účetní závěrky

4.2 Odevzdání daňového přiznání spolu s účetní závěrkou na finanční úřad

4.3 Výroční zpráva

4.4 Zveřejnění údajů z účetní závěrky

4.5 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

5. Přílohy

5.1 Účetní rozvrh

5.2 Souhrnné příklady – Sestavení účetní závěrky

5.3 Nesprávnosti zjišťované při auditu

5.4 Zařazení účetní jednotky do příslušné kategorie účetních jednotek

Poradenský servis

Může se stát, že Váš problém je natolik specifický, že jeho řešení nenajdete v brožuře.


Pokud nám ho popíšete, tak se do tří týdnů postaráme o jeho zodpovězení auditorem,

daňovým poradcem popř. pracovníkem finančního ředitelství.

Pro naše zákazníky ZDARMA (až 4 dotazy za rok)!

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.

Naleznete na něm:

 • aktuality z Vašeho oboru,
 • komplexní formulář účetní závěrky s přenosem dat do daňového přiznání,
 • vybrané kontrolní přehledy (chekclisty),
 • právní předpisy – nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
 • řešené dotazy,
 • daňový kalendář,
 • adresáře a další praktické informace.

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
 • doplňkové informace ke všem odebíraným produktům na jednom místě.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Štěpánka Kvardová - kvardova@dashofer.cz