Brožura

Zdravotnická dokumentace

průvodce vyhláškou a vzory

, ISBN 978-80-7635-015-1

Správné vedení zdravotnické dokumentace je nezbytné nejen pro vlastní léčebný proces, ale také pro potenciální ex post posouzení správnosti postupu zdravotních pracovníků. Zdravotnická dokumentace obsahuje citlivé údaje o pacientech, proto je nutné s podklady tvořícími zdravotní dokumentaci zacházet maximálně obezřetně a jejich obsah zpřístupňovat pouze okruhu osob, které jsou k tomu oprávněny příslušnými předpisy. Účelem této publikace je seznámit čtenáře s aktuálně účinným zněním právních předpisů a připojit výklad potenciálně sporných ustanovení.

Publikace je koncipována jako průvodce vyhláškou o zdravotnické dokumentaci pro potřeby lékařů a jiných zdravotnických pracovníků v každodenní praxi.

Čtenáři se nejprve seznámí s právními předpisy upravujícími povinnost vést zdravotnickou dokumetaci, formami a povinnostmi při vedení zdravotnické dokumentace. Důraz je kladen na komentář a vysvětlení vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která je tvořena textem samotné vyhlášky a dále třemi přílohami upravujícími minimální obsah samostatných částí zdravotnické dokumentace, zásadami pro uchovávání zdravotnické dokumentace a postupem při jejím vyřazování a zničení po uplynutí doby jejího uchovávání a dobou pro uchovávání zdravotnické dokumentace nebo jejich částí. Vzhledem k tomu že v roce 2018 nabyla účinnosti novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, která v některých otázkách významným způsobem měnila tehdejší úpravu, jsou též v rámci komentovaných ustanovení uvedeny také nejdůležitější změny, které uvedená novela přinesla.

Součástí publikace jsou rovněž vzorové dokumety, které je možné stáhnout a vytisknout na Zákaznickém portálu 24, který je zákazníkům k dispozici. V elektronické podobě zde naleznete, kromě již zmiňovaných vzorů, vždy aktuální právní předpisy upravující povinnost vést zdravotnickou dokumentaci a další aktuální a doplňující informace.

Součástí publikace je rovněž bezplatný poradenský servis k dané problematice.

Autoři

Mgr. Bc. Martin Kůs - advokát v Praze

Obsah

1. Právní předpisy upravující povinnost vést zdravotnickou dokumentaci

  • Formy vedení zdravotnické dokumentace
  • Povinnosti při vedení zdravotnické dokumentace
  • Pacientský souhrn
  • Vedení zdravotnické dokumentace a soudní spory

2. Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

  • Komentované znění vyhlášky o zdravotnické dokumentaci
  • Přílohy k vyhlášce č. 98/2012 Sb.

3. Vzory

  • Výpis ze zdravotnické dokumentace zaměstnance/uchazeče o zaměstnání
  • Vyžádání dalších zdravotních služeb (žádanka)
  • Propouštěcí zpráva
  • Lékařský posudek

Ukázka

Zdravotnická dokumentace - průvodce vyhláškou a vzory - Ukázka

Zákaznický portál 24

Součásí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na:

Zákaznický portál 24

V elektronické podobě v něm naleznete právní předpisy upravující povinnost vést zdravotnickou dokumentaci, vzory ke stažení a další aktuální informace týkající se této problematiky.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Jak pracovat se Zákaznickým portálem 24?

Vyzkoušejte průvodce Zákaznickým portálem 24.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Mgr. Gabriela Polívková - polivkova@dashofer.cz