Brožura

Změny v zákoně o DPH

pro snadnou aplikaci ustanovení v praxi

Formát: A5, Počet stran: 188, ISBN 978-80-7635-080-9

S touto publikací se rychle seznámíte s novinkami zákona o DPH a naučíte se je aplikovat v praxi. Kniha je rozdělena do čtyř částí. V první části najdete abecedu DPH, ze které získáte rychlou informaci o změnách podle pojmů v abecedním pořádku, ve druhé části jsou změny okomentovány slovně, třetí část tvoří srovnávací tabulky s porovnáním s předchozími verzemi pro uvědomění si rozdílu, v čem tkví daná změna. Čtvrtou část tvoří materiály GFŘ vydané k DPH, které je dobré mít po ruce.

Peter F. Drucker: "Nikdo nemůže řídit změny. Člověk může být jen před nimi."

Publikace "Změny v zákoně o DPH - pro snadnou aplikaci ustanovení v praxi se skládá ze 4 částí, které tvoří:

 • Abeceda DPH, ze které získáte rychlou informaci o změnách podle pojmů v abecedním pořádku.
 • Komentáře změn
 • Porovnání změn v tabulkách s porovnáním s předchozími verzemi pro uvědomění si rozdílu, v čem tkví daná změna.
 • Přílohy - materiály GFŘ vydané k dani z přidané hodnoty.

Tam, kde to je pro pochopení změny nezbytné, jsou doplněny příklady. Tak se čtenář rychle naučí novinky aplikovat v praxi.

Hlavní výhody:

 • Informace o novelách zákona o DPH na jednom místě – usnadní zavedení novinek do praxe.
 • Rychlá informace o změnách podle pojmů v abecedním pořádku.
 • Snadná orientace – neztrácíte čas hledáním.
 • Praktické příklady – novinky v zákoně jsou vysvětleny na příkladech.

Změna, tj. čím se liší původní a nové ustanovení, se musí pochopit. Změnu je třeba umět aplikovat v praxi. Neakceptování změn, neosvojení si nového, znamená možnost udělat chyby, které správce daně následně pokutuje. 

Cíl publikace je vysvětlit změny v DPH tak, aby čtenář uměl aplikovat novinky v DPH a nedělal v praxi chyby.

Autoři

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a zastupování klientů v řízení před správcem daně. V současné době pracuje pro poradenskou společnost se sídlem v Praze.

Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D.

v oblasti daní se pohybuje od roku 2010. Působí na Generálním finančním ředitelství, kde se věnuje metodické činnosti týkající se daně z přidané hodnoty. Na Generálním finančním ředitelství pracuje od roku 2014.

Ing. Dana Langerová

působí v České daňové správě od roku 1992, kde se od počátku specializuje na oblast daně z přidané hodnoty. Její pracovní náplní je mimo jiné metodická a lektorská činnost. Lektorské a také publikační činnosti se věnuje i mimo daňovou správu.

Ing. Jan Ambrož

je auditorem a daňovým poradcem s pětadvacetiletou praxí v oboru. Specializuje se na řešení složitějších problémů souvisejících s aplikací daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a účetnictvím, resp. propojením těchto oblastí. Je autorem více než dvaceti odborných publikací.

Obsah

  Obsah publikace Změny v zákoně o DPH 2021

  Část 1 – Abeceda DPH

  Část 2 – Komentáře ke změnám:

  • Zaokrouhlování plateb na 1 Kč
  • Nedobytné pohledávky
  • Vracení daně
  • Majetek pro účely DPH
  • Nájem nemovitých věcí dle § 56a zákona o DPH
  • Elektronická podání dle § 101a zákona o DPH
  • Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením dle § 101g zákona o DPH
  • Přeplatek skupiny dle § 105 zákona o DPH
  • Záloha na nadměrný
  • Sazby DPH u zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití

  Část 3 – Porovnání změn v tabulkách:

  • Dlouhodobý majetek
  • Nájem nemovité věci
  • Koronavirus – opatření
  • Prominutí pokuty ukládané dle § 101h odst. 1 písm. a) ZDPH za nepodání kontrolního hlášení ve lhůtě
  • Prominutí pokuty ukládané dle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH za nepodání kontrolního hlášení ve lhůtě
  • Prominutí daně z přidané hodnoty za bezúplatné dodání vymezeného zboží
  • Prominutí daně z přidané hodnoty za bezúplatné dodání vymezeného zboží a dodání vymezeným subjektům
  • Prominutí daně z přidané hodnoty za bezúplatné dodání zboží a poskytnutí služby vymezeným subjektům
  • Osvobození od daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetí země
  • Prominutí daně z přidané hodnoty za dodání vymezeného zboží
  • Vracení nadměrného odpočtu
  • Záloha na nadměrný odpočet
  • Elektronická forma podání
  • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období
  • Sazby daně u zdanitelného plnění

  Část 4 – Přílohy 

    Ukázka

    Ukázky zpracování najdete zde.

    Aktualizace

    Rok 2021 přinesl celou řadu změn v zákoně o dani z přidané hodnoty!

    Nájem

    Snad nejvýznamnější novinkou účinnou od 1. ledna 2021 je výrazné omezení možnosti zvolit si zdanění u nájmu nemovitých věcí. Proto je nutné se věnovat tématům jako je nájem a korekce nároku na odpočet daně.

     

    Tato převratná úprava ovlivňuje mimo jiné další kategorie: časový test, kalendářní rok, koeficient a koeficient zálohový, nemovitou věc, osvobozené plnění, sociální bydlení, ubytovací službu, úpravu odpočtu daně.

     

    Sazby DPH

    Není dne ani hodiny…, aby se neměnily sazby daně, je tomu též k 1. 1. 2021!

     

    Procesní pravidla

    Ve výkladu daně z přidané hodnoty nemohou chybět aktuální novinky, které se týkají procesních ustanovení účinných podle novely Daňového řádu od 1. ledna 2021. Z téměř sto padesáti změn jsme vybrali úpravy přímo či nepřímo související s činností plátců a identifikovaných osob.

     

    Jedná se o následující kategorie: daňová informační schránka, daňová kontrola, datová zpráva, daňové tvrzení, daňový řád, formuláře podání, kontrolní hlášení, nárok na odpočet daně, odborný konzultant, skupina a záloha na odpočet daně.

     

    Daň z příjmů

    Poslední „silvestrovská“ novela zákona o daních z příjmů ovlivňuje fungování DPH, a to u kategorií, u nichž zákon o DPH přebírá definice ze ZDP. Týká se to kategorií: drobného majetku, dlouhodobého majetku, hmotného majetku a nehmotného majetku, technického zhodnocení, záznamní evidence.

     

    Zahraniční vztahy

    Upozorňujeme na vliv odchodu Spojeného království z Evropské unie a s tím související povinnost daňových subjektů změnit dříve používané režimy pro DPH, viz kategorie Brexit, jiný členský stát, souhrnné hlášení.

     

    Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
    Petra Pientková - pientkova@dashofer.cz