Brožura

BOZP při specifickém pracovním zapojení

Formát: A4, Počet stran: 90

Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci koncipována na práci v pracovním poměru. V praxi se však často vyskytují způsoby vykonávání závislé práce, které vykazují určitá specifika nebo zvláštnosti a mají režim úpravy BOZP odlišný od klasického pracovního poměru. Nová publikace se věnuje bezpečnosti a ochraně zdraví při práci fyzických osob právě s ohledem na specifika a zvláštnosti výkonu práce či činností v různých režimech mimo pracovní poměr.

Publikace je určená zaměstnavatelům, na jejichž pracovištích pracují osoby jinak, než v zaměstnaneckém poměru. Publikace odpovídá na otázku, jaký právní základ má práce nebo činnost vykonávaná fyzickými osobami v konkrétním specifickém případě, zda a čím je bezpečnost a ochrana zdraví při práci u nich regulována a kdo a jaké povinnosti má plnit (např. lékařské prohlídky, školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, povinnosti ohledně evidence a hlášení pracovních úrazů), jak je to s odpovědností za úraz při pracovní činnosti nebo za nemoc způsobenou v souvislosti s pracovní činností, s pojištěním za škody vzniklé úrazem či nemoci z povolání, způsob a rozsah odškodnění.

Autoři

JUDr. Anna Janáková
čerpá své zkušenosti téměř z více než třicetileté právní praxe v oblasti BOZP. Působila na Českém úřadě bezpečnosti práce, kde se věnovala  agendě správního řízení, spolupráci mezi dozorčími orgány na úseku  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, legislativě a metodickému řízení inspektorátů bezpečnosti práce. Na MPSV působila v odboru pracovních podmínek a posléze v odboru pracovněprávní legislativy jako specialista na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, kde se vedle bezpečnosti a ochrany zdraví při práci věnovala též ochraně zvláštních skupin zaměstnanců,  právu evropských společenství a úmluvám Mezinárodní organizace práce v oblasti BOZP. V posledních letech poskytuje právní poradenství v otázkách BOZP a věnuje se publikační a přednáškové činnosti. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1998. Je autorkou publikace Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (5. vydání v roce 2011) a spoluautorkou publikace Nový zákoník práce v praxi (2007) a vedoucí autorkou publikace Školení bezpečnosti práce a požární ochrany.
JUDr. Eva Dandová

vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze. Po skončení studií pracovala na odborech, kde se hned od začátku své praxe specializovala na pracovní právo. Pracovní právo se stalo její celožitvotní specializací, neboť i nyní pracuje na právním oddělení ČMKOS.  Její úzkou specializací je kromě odškodňování pracovních úrazů a problematiky BOZP oblast školství a zdravotnictví.  Pracovní právo učila 15 let na Filosofické fakultě UK Praha, v současné době učí pracovní právo a právo sociálního zabezpečení na VŠFS. Kromě toho publikuje a zodpovídá pro různé internetové poradny, dotazy zejména z oblasti pracovního práva a BOZP.

Obsah

BOZP osob při specifickém pracovním zapojení

 • Úvod 
 • BOZ osob pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • BOZ domáckých zaměstnanců
 • BOZ brigádníků
 • BOZ zaměstnanců agentury práce
 • BOZ zaměstnanců dočasně přidělených k jinému zaměstnavateli
 • BOZ zaměstnavatele, který je fyzickou  osobou a sám též pracuje
 • BOZ  fyzické osoby, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu (OSVČ)
 • BOZ spolupracujícího partnera FO nebo OSVČ
 • BOZ při výkonu dobrovolnické služby
 • BOZ při výkonu státní služby
 • BOZ při výkonu veřejné služby
 • BOZ při veřejně prospěšné práci
 • BOZ při obecně prospěšné práci (výkon alternativního trestu)
 • BOZP vězňů

 • BOZ při výkonu veřejné funkce
 • BOZP dobrovolných hasičů

 • BOZP členů družstev, kteří pracují
 • BOZ při činnosti členů a funkcionářů odborové organizace

 • BOZ při umělecké, kulturní, reklamní a sportovní činnosti dětí
 • BOZ při praktickém vyučování žáků středních škol

 • BOZ při praktické přípravě studentů vyšších odborných škol
 • BOZ při praktické výuce a praxi studentů vysokých škol

 • BOZP osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích
 • BOZ osob, které pomáhají při zásahu proti mimořádné události či při odstraňování jejich následků

 • BOZ při pracovní účasti na dobrovolných akcích obce apod.
 • BOZ u pracujících v rodinném podniku

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Mgr. Ondřej Vraný - vrany@dashofer.cz