Brožura

Minimum z BOZP

Formát: A5, Počet stran: 86, ISBN 978-80-7635-046-5

Za bezpečnost na pracovišti vždy ručí zaměstnavatel, ne ten, kdo o oblast pro zaměstnavatele pečuje (např. osoba odborně způsobilá v prevenci rizik ve smluvním vztahu k zaměstnavateli). Publikace v ucelené a přehledné formě přináší základní informace pro řízení BOZP v malých a středních firmách tak, aby aby uživatel schopen tuto oblast obsáhnout.

Za bezpečnost na pracovišti vždy ručí zaměstnavatel, ne ten, kdo o oblast pro zaměstnavatele pečuje (např. osoba odborně způsobilá v prevenci rizik ve smluvním vztahu k zaměstnavateli).

Zaměstnává-li zaměstnavatel nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti. Nová brožura tyto potřebné znalosti zprostředkuje v ucelené formě, abyste byli schopni obsáhnout oblast sami.

Publikace je určena jednatelům, majitelům malých firem, technickým ředitelům, účetním a personalistům ve firmách s 1 až 25 zaměstnanci, ale také referentům BOZP ve větších společnostech obchodního a administrativního typu, či ve firmách s drobnou výrobou, nenáročnou na bezpečnostní opatření.

Autorka

JUDr. Anna Janáková
čerpá své zkušenosti téměř z více než třicetileté právní praxe v oblasti BOZP. Působila na Českém úřadě bezpečnosti práce, kde se věnovala  agendě správního řízení, spolupráci mezi dozorčími orgány na úseku  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, legislativě a metodickému řízení inspektorátů bezpečnosti práce. Na MPSV působila v odboru pracovních podmínek a posléze v odboru pracovněprávní legislativy jako specialista na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, kde se vedle bezpečnosti a ochrany zdraví při práci věnovala též ochraně zvláštních skupin zaměstnanců,  právu evropských společenství a úmluvám Mezinárodní organizace práce v oblasti BOZP. V posledních letech poskytuje právní poradenství v otázkách BOZP a věnuje se publikační a přednáškové činnosti. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1998. Je autorkou publikace Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (5. vydání v roce 2011) a spoluautorkou publikace Nový zákoník práce v praxi (2007) a vedoucí autorkou publikace Školení bezpečnosti práce a požární ochrany.

Obsah

Odpovědnost za BOZP a prevence rizik
Základní povinnosti, které zaměstnavateli vyplývají na úseku BOZP z právních předpisů při pracovněprávních vztazích ale i při jiných formách pracovního zapojení. Přehled osob, jejichž BOZP stát právně reguluje a všeobecné preventivní zásady.

Další opatření pro zajištění BOZP a dokumentace o BOZP
Opatření, která je zaměstnavatel povinen přijmout pro případ mimořádných událostí, přehled prací zakázaných vybraným skupinám zaměstnanců, opatření v souvislosti s návykovými látkami a poskytování OOPP, hygienických prostředků a ochranných nápojů a seznam předepsané dokumentace.

Rizikové faktory pracovního prostředí
Přehled rizikových faktorů pracovních podmínek a rizik ohrožení zdraví zaměstnanců. Přehled pasáží předpisů, které upravují opatření na obranu před nimi, povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s rizikovými faktory, kontrolovaná pásma a kategorizace prací.

Pracovnělékařské služby
Co jsou pracovnělékařské služby, jaká je jejich náplň a jaký jejich rozsah, druhy pracovnělékařských prohlídek, posudková činnost a typy posudků.

Poškození zdraví z práce
Česká legislativa zná čtyři druhy poškození zdraví z práce, a to pracovní úraz, nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání a jinou škodu na zdraví než pracovní úraz nebo nemoc z povolání, která má původ v práci.

Požadavky na pracoviště a jeho vybavení a na pracovní prostředí
Zajištění prostorového, konstrukčního uspořádání a vybavení pracoviště tak, aby pracovní podmínky zaměstnanců odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracoviště a pracovní prostředí. OOPP a jejich poskytování, vyhrazená technická zařízení a bezpečnostní značky a signály.

Organizace práce a pracovní postupy
Požadavky na nastavení činnosti na pracovišti tak, aby byly prováděné práce bezpečné. Přehled předpisů, které přinášejí podrobné požadavky na organizaci práce a na pracovní postupy při vybraných činnostech.

Zaměstnanec při zajišťování BOZP
Práva a povinnosti na úseku BOZP nemají jen zaměstnavatelé, ale také zaměstnanci. Povinnosti jsou jim většinou uloženy přímo v zákoníku práce tak, aby byl zaměstnanec aktivním subjektem při předcházení vzniku škod na zdraví, životech a majetku.

Poskytování informací o BOZP
Vše podstatné o školení zaměstnanců v BOZP z hlediska obsahu, termínů i odborných předpokladů na školitele.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Mgr. Ondřej Vraný - vrany@dashofer.cz