Všeobecné obchodní podmínky pro offline produkty

Za offline produkty se pro účely  těchto všeobecným obchodních podmínek pro offline produkty (dále také „VOP-T“) považují  veškeré produkty vydávané nakladatelstvím v papírové podobě, zejména pak příručky, časopisy (newslettery) a brožury a taktéž softwarové produkty nakladatelství na CD-ROMu (dále také „offline produkty“). Tyto VOP-T se vztahují na všechny offline produkty nakladatelství včetně jejich aktualizací a doplňků, není-li dále uvedeno jinak.

 1. Kupní smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím vzniká u objednávek offline produktů nakladatelství učiněných elektronicky v internetovém obchodu nakladatelství  okamžikem odeslání On-line objednávky. Podmínkou odeslání On-line objednávky je odsouhlasení těchto VOP-T, které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany.
 2. V případě objednání offline produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká kupní smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením faktury. Úhradou faktury se stávají VOP-T právně závaznými pro obě smluvní strany.
 3. K uváděným cenám produktů nakladatelství se připočítává DPH v zákonné výši, balné a poštovné.
 4. Nebylo-li ujednáno jinak, zasílá nakladatelství po uskutečnění objednávky (základní/první) offline produkt na dobírku a v zásilce je vždy přiložena faktura, která je uhrazena dobírkou. 
 5. Objednatel má možnost do 14 dnů od doručení produktu zrušit kontrakt bez udání důvodu. Objednatel v tom případě doručí zásilku spolu s fakturou na adresu POLY+, spol. s r.o., Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5. Číslo účtu pro navrácení peněz je třeba uvést vedle čárového kódu na faktuře příp. zaslat spolu s variabilním symbolem faktury na adresu 5. info@dashofer.cz. Podmínkou je vrácení nepoužitého produktu (v případě softwaru pouze za dodržení podmínky, že nedojde k jakémukoli porušení obalu s licenčním kódem ani k užití licenčního kódu při aktivaci programu). Po splnění těchto podmínek budou peníze vráceny v plné výši do 30 dnů. 
 6. Aktualizační servis: Příručky a software na CD-ROMu jsou nakladatelstvím automaticky aktualizovány. Objednáním produktu objednatel výslovně s touto aktualizací souhlasí. Aktualizace produktů je zajišťována prostřednictvím bezpečně uzavřeného obalu s licenčním kódem, který zasílá nakladatelství poštou s přiloženou fakturou anebo elektronicky. Objednatel má možnost každou z těchto placených aktualizací do 14 dnů od doručení aktualizace zaslat na vlastní náklady zpět nebo písemně sdělit s dostatečným časovým předstihem nakladatelství, že o zasílání aktualizací nemá zájem. V případě zaslání aktualizace zpět nakladatelství je objednatel povinen zajistit, aby aktualizace byla vrácena kompletní a v neporušeném stavu (v případě softwaru nesmí být jakkoli porušen obal s licenčním kódem ani přidělený licenční kód nesmí být použit při aktivaci programu nebo jakkoli neoprávněně uchován), jinak objednatel odpovídá nakladatelství za vzniklou škodu. Kupní smlouva ohledně aktualizace offline produktu vzniká a vlastnické právo k aktualizaci offline produktu přechází z nakladatelství na objednatele až okamžikem zaplacení ceny aktualizace objednatelem. Nakladatelství si vyhrazuje právo změnit rozsah a podobu nosiče aktualizace, jakož i cenu aktualizace.
 7. V případě, že dojde k porušení obalu s licenčním kódem, k užití tohoto licenčního kódu při aktivaci programu nebo jeho neoprávněnému uchování, není objednatel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od jakékoli uzavřené smlouvy související s produktem, a to i v případě, je-li objednatelem podnikatel a objednávka je učiněna v souvislosti s jeho podnikatelskou činností. 
 8. Součástí aktualizačního servisu příručky a software na CR-ROMu a součástí předplatného časopisu je bezplatný přístup do  Zákaznického portálu 24. Zákaznický portál 24 nabízí objednateli příručky přístup ke všem aktuálním novinkám a legislativním změnám v příslušné oblasti. 
 9. Předplatné aktualizací a doplňků příručky a/nebo software na CD-ROMu (JAABO): Smlouva o ročním předplatném aktualizací a doplňků příručky a/nebo software na CD-ROMu (dále také „smlouva o předplatném aktualizací“) se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. Předplatné se vztahuje na období jednoho roku, které nemusí být shodné s rokem kalendářním. Počet aktualizací a doplňků zasílaných nakladatelstvím během  předplatného období objednateli je uveden na faktuře. Nakladatelství fakturuje předplatné aktualizací a doplňků předem na celé předplatné období fakturou. Smlouva o předplatném aktualizací se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 12 týdnů před uplynutím posledního čtvrtletí předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného aktualizací a doplňků nemá zájem. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy o předplatném aktualizací výslovně souhlasí. Po celou dobu platnosti smlouvy o předplatném aktualizací je objednatel povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH, poštovné a balné. 
 10. Předplatné časopisu: Smlouva o předplatném časopisu se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. Základní dílo časopisu v pořadači zasílá nakladatelství na dobírku. V zásilce je přiložena faktura na první fakturační období, která je uhrazena dobírkou. Smlouva o předplatném časopisu se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 43 dnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy o předplatném časopisu výslovně souhlasí. Po celou dobu její platnosti je objednatel povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH, poštovné a balné. Nakladatelství si vyhrazuje právo měnit rozsah a podobu nosiče  dodaného časopisu. 
 11. Ke vzniku kupní smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem resp. smlouvy o předplatném časopisu a/nebo smlouvy o předplatném aktualizací dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství předmětnou smlouvu plnit. 
 12. Nakladatelství je oprávněno s ohledem na vývoj cen zvýšit cenu na druhé a každé následující předplatné období, a to maximálně o výši průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášeného Českým statistickým úřadem pro poslední celý předcházející kalendářní rok navýšeného až o 3 procentní body (dále jen „Index“). Nakladatelství je oprávněno zvýšení ceny předplatného o Index provést rovněž po uplynutí více předplatných období, a to o Index za tolik předcházejících kalendářních let, kolik uplynulo předplatných období od předchozího zvýšení ceny nebo od uzavření kupní smlouvy. K úpravě ceny předplatného dle tohoto ustanovení není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě a nakladatelství je oprávněno provést zvýšení cen předplatného bez předchozího upozornění objednatele. 
 13. Nakladatelství odešle objednateli fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období resp. v případě smlouvy o předplatném aktualizací 4 týdny před koncem posledního čtvrtletí předplaceného období. 
 14. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny offline produktu, aktualizace a/nebo předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 15. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 16. Pro účely řádného doručování offline produktu a jeho aktualizací je objednatel povinen zajistit volný přístup ke své řádně označené a dostatečně prostorné poštovní schránce.  
 17. Offline produkt a jeho aktualizace podléhají autorskoprávní ochraně. Případné kopie částí offline produktu a jeho aktualizací je oprávněn si pořizovat pouze objednatel a to výlučně pro svou osobní potřebu. Právo užívat offline produkt a jeho aktualizace je nepřenosné. Offline produkt včetně jeho aktualizací nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován nad výše uvedený rámec, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 18. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu offline produktu a/nebo jeho aktualizací a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu offline produktu a/nebo jeho aktualizací. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 19. Veškerá práva k offline i on-line produktům, a to v jakékoliv podobě, jsou výhradním vlastnictvím nakladatelství a podléhají ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a podle předpisů upravujících ochranu průmyslových práv, v platném znění. Všechna práva nakladatelství jsou vyhrazena, zejména pak právo na kopírování, distribuci a překlad produktů. Výslovně si pak nakladatelství vyhrazuje právo na zhotovování rozmnoženin produktů za účelem automatizované analýzy textů nebo dat v digitální podobě; tuto výhradu nakladatelství zahrnulo ve strojově čitelné podobě i do svého digitalizovaného obsahu. Bez předchozího písemného souhlasu nakladatelství nesmí být žádná část produktu jakýmkoli dostupným způsobem zpracovávána, zveřejňována, šířena či ukládána. To se vztahuje i na použití elektronických off-line systémů. 
 20. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz. 
 21. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 22. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů – spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena.
 23. Objednatel prohlašuje, že bere na vědomí, že jím sdělené údaje mohou být použity k marketingovému výzkumu, reklamě, navázání obchodů a nabízení produktů a služeb v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to pro stávající i budoucí produkty, popř. služby nebo jiná média ve skupině Verlag Dashöfer.
 24. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství.
 25. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro offline produkty tvoří nedílnou součást kupní smlouvy resp. smlouvy o předplatném časopisu a/nebo smlouvy o předplatném aktualizací. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-T jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-T odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit.
 26. V případě rozporu mezi ustanovením kupní smlouvy resp. smlouvy o předplatném časopisu a/nebo smlouvy o předplatném aktualizací a těmito VOP-T má příslušné smluvní ustanovení před VOP-T přednost.
 27. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČO: 452 45 681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.