Brožura

Aktivizace seniorů - tělesné a duševní aktivizační programy

Zajistěte seniorům mentální rozvoj a pohodu

Formát: A5, Počet stran: 154, ISBN 978-80-87963-75-3

Lámete si hlavu, jak ještě zlepšit kvalitu života Vašich seniorů? Brožura s postupy, cvičeními a příklady technik aktivizace seniorů Vám pomůže tento oříšek rozlousknout. Brožura je určena pro ty z vás, kdo pracujete se seniory, ať už v rámci některého ze zařízení k tomu určených nebo v rámci individuální péče o rodinného příslušníka. Podklady pro praktická cvičení jsou navíc i v elektronické podobě.

Cílem aktivizačních programů a určitě i Vaším cílem je udržet seniory ve fyzické, psychické i mentální aktivitě, rozvíjet jejich zachovalé schopnosti a dovednosti, uspokojovat jejich potřeby. Jistě si uvědomujete, že je velmi důležité pozitivně ovlivňovat psychický stav seniorů, zprostředkovávat jim kontakt se společenským prostředím a přispívat tak ke zvyšování kvality jejich života.

Jak na to?

Pusťte se do zlepšování kvality Vašich seniorů s pomocí brožury "Aktivizace seniorů - tělesné a duševní aktivizační programy".

V brožuře se nejdříve stručně seznámíte s problematikou aktivizace, dále se dozvíte o jednotlivých aktivizačních činnostech pro seniory.

Největší přínos brožury

Největším přínosem pro všechny, kteří se chtějí této oblasti aktivně věnovat, je část praktická, ve které jsou k jednotlivým aktivizačním technikám sepsány vhodné postupy, cvičení a příklady.

V brožuře najdete tyto druhy aktivizačních technik:

 • kognitivní trénink,
 • pohybová terapie, taneční terapie,
 • kreativní techniky,
 • reminiscenční terapie,
 • senzorická (smyslová) stimulace,
 • canisterapie,
 • muzikoterapie,
 • činnosti zaměřené na nácvik běžných denních aktivit (terapeutické vaření),
 • soutěže, společenské hry, stolní hry, turnaje.

Pro koho je brožura určena:

 • pro zaměstnance zařízení péče o seniory (domovy pro seniory, léčebny dlouhodobě nemocných atd.),
 • pro rodinné příslušníky, kteří se starají o seniora doma.

Preferujete on-line verzi? Najdete ji na www.aktivizace-senioru.cz. Obsahuje všechny texty z brožury, ale i aktuální úplná znění právních předpisů upravujících péči o seniory.

Autoři

Ing. Jarmila Dučaiová

Mgr. Eva Motyčková

Vystudovala farmacii na Univerzitě Karlově v Hradci Králové. Profese lékárnice a omezené možnosti současné klasické medicíny jí ale nepřinášely dostačující odpovědi na otázky týkající se léčení, uzdravování z nemocí, ani na způsoby udržení lidského zdraví a možnosti seberozvoje. Intenzivní hledání ji vedlo od institucionalizovaného medicínského náhledu na člověka směrem k metodám alternativním, homeopatii, studiu principů tradiční čínské medicíny, odhalování vztahů a souvislostí mezi psychikou a somatikou, vědomím a podvědomím, celostnímu pohledu na člověka, k meditacím a technikám bioenergetického léčení. Cítila potřebu propojit tyto opačné pohledy a využívat možnosti, které skutečně fungují. Jako jedna z metod, které mají obrovský potenciál při léčení, prevenci i všestranném seberozvoji, se ukazuje práce se zvukem prostřednictvím celostní muzikoterapie, kterou vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2015 se této formě muzikoterapie věnuje profesně.

Mgr. Renáta Nentvichová Novotná

Mgr. Renáta Nentvichová Novotná, DiS. se věnuje práci s cílovou skupinou seniorů od roku 1998. Své praktické zkušenosti získala především na pozici sociální pracovnice v domově pro seniory, na krizové lince pro seniory, na různých dobrovolnických pozicích v zařízeních pro seniory. Je lektorkou (témat např. reminiscence, validace podle Naomi Feil, komunikace s lidmi s demencí, aktivizace seniorů), trenérkou paměti a odbornou konzultantkou pro pečující o osoby žijící s demencí, patří k zakladatelkám Reminscenčního centra, z. s.

Bc. Aneta Novotná DiS.

Bc. Aneta Novotná, DiS. se jako ergoterapeutka věnuje práci se seniory od roku 2009. Vystudovala fyzioterapii na vyšší odborné škole a poté obor ergoterapie na 1. LF Univerzity Karlovy. Je certifikovanou trenérkou paměti druhého stupně České společnosti pro trénování paměti a mozkového joggingu. Má zkušenosti z různých typů sociálních zařízení, jakými jsou denní stacionář, dům sociálních služeb, centra aktivizačních programů pro seniory a kluby seniorů. Zaměřuje se na aktivizaci a udržení soběstačnosti seniorů trénováním kognitivních funkcí, pohybovou terapií, reminiscencí, poradenstvím a volnočasovými aktivitami. Věnuje se klientům z běžné seniorské populace i seniorům s různým typem zdravotního postižení nebo omezení.

PhDr. Iveta Ondriová, PhD.

PhDr. Iveta Ondriová, PhD. působí na Fakultě zdravotních oborů Prešovské univerzity v Prešově jako odborný asistent. Její odborná profilace je zaměřena na problematiku ošetřování, profesní etiky, manažerské etiky, aplikované psychologie.Kromě pedagogické a publikační činnosti se věnuje i projektům.Z nich nejvýznamnější jsou: Vzdělávací centrum pomoci pro příbuzné pacienty s Alzheimerovou chorobou v kontextu propojení teorie a praxe ve výuce studentů; Komunikace se sluchově postiženými v ošetřovatelské praxi; Etika jako součást odborné způsobilosti pomáhajících profesí.

Obsah

Aktivizace seniorů - tělesné a duševní aktivizační programy

 1. Úvod
 2. Přínosy a rizika aktivizačních programů
 3. Druhy aktivizačních technik
 4. Aktivizační programy pro seniory s demencí
 5. Kognitivní trénink
 6. Senzorická stimulace
 7. Pohybové aktivity u seniorů
 8. Využití canisterapie u seniorů
 9. Kreativní techniky
 10. Muzikoterapie u seniorů
 11. Reminiscenční terapie – vzpomínání se seniory
 12. Činnosti zaměřené na nácvik běžných denních aktivit (terapeutické vaření)
 13. Soutěže, společenské hry, stolní hry, turnaje

Preferujete on-line verzi? Obsahuje všechny texty z brožury, ale i aktuální úplná znění právních předpisů upravujících péči o seniory.

www.aktivizace-senioru.cz 

Ukázka

Aktivizace seniorů - Kognitivní tréning 

Cílem tréninku je zlepšit nebo co nejdéle udržet jednotlivé schopnosti klienta a zabránit vzniku problémů, které s poruchou jednotlivých funkcí souvisejí, nebo je alespoň omezit.

Aktivizace seniorů - Příklady mnemotechnických technik

 • Technika loci
 • Zapamatování pomocí příběhu
 • Pamatování čísel

Aktivizace seniorů - Příklady trénování jednotlivých smyslů

Senzorickou stimulaci neboli smyslovou stimulaci lze aplikovat jako samostatný terapeutický přístup, případně ji lze brát jako součást kognitivního tréninku nebo reminiscenční terapie. Cílem senzorické stimulace je stimulovat jeden nebo více smyslů.

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Pracovní listy a další podklady pro praktická cvičení jsou Vám k dispozici i v elektronické podobě na Zákaznickém portálu 24. Pracovní listy si tak můžete vytisknout a rovnou používat. 

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Lenka Horáčková - lenka.horackova@dashofer.cz