Brožura

Asistent pedagoga

Zavedení a efektivní využití asistentů ve školách

Vše o správném nastavení pravomocí asistenta pedagoga, náplni práce, metodickém vedení a spolupráci s pedagogem.

Formát: A5, Počet stran: 64, ISBN 978-80-7635-072-4

Brožura Vám pomůže, pokud ve Vaší škole pozice asistenta teprve vzniká, ale sáhnete po ní i ve škole, kde asistenti pedagoga již pracují. Pomůže Vám se samotným vytvořením pracovního místa, výběrem vhodného kandidáta, ale i se správným nastavením pravomocí a náplně práce. Nenecháme Vás na holičkách ani s metodickým vedením asistentů, jejich dalším vzděláváním, a také poradíme, jak pozici asistenta pedagoga ekonomicky zabezpečit. Dočtete se také, jak předcházet konfliktům a nedorozuměním mezi asistenty a pedagogy.

Kompletně přepracovaná brožura "Asistent pedagoga" je tady pro vás

 

Pro skutečně efektivní využití asistentů pedagoga je potřeba jejich profesi dobře porozumět a umět správně nastavit fungovaní asistenta pedagoga v konkrétním školním prostředí. Nemáte v této oblasti ještě nějaké mezery, které byste si rádi doplnili?

 

S novou brožurou "Asistent pedagoga":

- si přesně vymezíme pozici asistenta pedagoga na základě platné legislativy,

- projdeme formální i neformální požadavky na kvalifikaci AP,

- ujasníme, jak na stanovení náplně práce asistenta pedagoga,

- se věnujeme tématu vzájemných postojů a spolupráce s kolegy učiteli i rodiči,

- se zaměříme na metodické vedení a další vzdělávání asistentů pedagoga,

- neopemeneme ekonomické zabezpečení pozice a plat asistenta pedagoga,

- dotkneme se i jiných forem asistence, jako jsou školní asistent a osobní asistent.

 

Při psaní nové brožury autor Zbyněk Němec zohlednil kromě aktuálního vývoje legislativy také:

 • poznatky z výzkumů, které během posledních deseti let opakovaně realizovali na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy;
 • zkušenosti, které s kolegy z neziskové organizace Nová škola, o. p. s., nasbírali během kurzů pořádaných pro školní sborovny a také během sedmi let provozu webového portálu www.asistentpedagoga.cz (včetně asi čtyř tisíc dotazů z praxe);
 • postřehy z diskuzí se studenty kvalifikačních kurzů pro asistenty pedagoga.

V závěru každé kapitoly Zbyněk Němec zodpovídá časté otázky k probíranému tématu

Kapitola 9 (Ekonomické zabezpečení pozice a plat AP) této nové publikace částečně navazuje na starší publikaci dr. Marty Teplé „Asistent pedagoga – Jak efektivně zavést pozici asistenta pedagoga ve školách“, která po řadu let představovala  pro školy, asistenty, učitele i ředitele jasný a přehledný návod v oblasti zaměstnávání pedagogických asistentů. 

 

Poradíme vám, jak účelně vybudovat pozici asistenta pedagoga v mateřských, základních, středních i vyšších odborných školách.

 

Kdo brožuru Asistent pedagoga využije?

 • Ředitelé škol, kde již asistenti pracují i tam, kde teprve pozice asistentů zavádějí
 • Pedagogové
 • Asistenti pedagoga

Autoři

Autorem je PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. z Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Zbyněk Němec je speciální pedagog, působí jako vyučující na Pedagogické fakultě Karlovy Univerzity. Problematice asistentů se věnuje dlouhodobě - před mnoha lety sám ve školství začínal na pozici asistenta pedagoga, asistenty vedl jako pracovník SPC, na práci asistentů se zaměřoval také v rámci několika fakultních výzkumů. Je autorem řady odborných studií o práci asistentů, spoluautorsky se podílí na textech pro web www.asistentpedagoga.cz, jako lektor školí asistenty a jejich spolupracující učitele v kurzech organizace Nová škola, o.p.s.

Obsah

Slovo autora

1. Historie a současnost asistentů pedagoga v ČR

2. Pozice asistenta pedagoga v souvislostech inkluzivního vzdělávání

3. Vymezení pozice asistenta pedagoga

3.1 Asistenti pedagoga ve školách hlavního vzdělávacího proudu

3.2 Asistenti pedagoga ve speciálních školách

4. Kvalifikace asistenta pedagoga

5. Náplň práce asistenta pedagoga

6. Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem (vychovatelem)

7. Spolupráce asistenta pedagoga se zákonnými zástupci žáků

8. Metodické vedení a vzdělávání asistentů pedagoga

8.1 Zdroje metodického vedení

8.2 Další vzdělávání asistentů pedagoga

9. Ekonomické zabezpečení pozice a plat asistenta pedagoga

9.1 Asistent pedagoga v běžné škole

9.2 Asistent pedagoga ve speciální škole

9.3 Asistent pedagoga financovaný z běžného rozpočtu školy

9.4 Plat asistenta pedagoga

10. Jiné formy asistence: školní asistent

11. Jiné formy asistence: osobní asistent

Literatura

Proč si produkt objednat

 • Obsahuje řadu postřehů a doporučení, podložených mnohaletou praktickou zkušeností autora publikace.
 • Pomůže nastavit efektivní spolupráci asistentů s pedagogy i s rodiči.
 • Doporučí vhodný postup pro výběr i metodické vedení asistentů.
 • Součástí brožury jsou vzorové dokumenty  ke stažení – vzory pracovních smluv i náplní práce asistenta pedagoga.

Ukázka

Ukázka - Kapitola 6 Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem

Přečtěte si, jaké jsou nejčastější postoje učitele vůči asistentovi pedagoga, a které z nich jsou vhodný model spolupráce pro žáky

V této kapitole se také dočtete, jaká základní pravidla by si pedagog s asistentem měli stanovit. 

Na konci každé kapitoly jsou odpovědi na důležité otázky k tématu. Ani tato kapitola není výjimkou. Zbyněk Němec odpovídá na otázky, které možná trápí i Vás:

 • Jaké činnosti by asistenti vykonávat neměli (tj. měl by je dělat jen učitel)?
 • V čem můžou být znalosti asistenta pedagoga lepší než znalosti učitele?
 • Kdo může v praxi asistentům a učitelům pomoci s nastavováním vzájemné spolupráce?

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Naleznete na něm vzorové smlouvy a pracovní náplně ke stažení:

 • Informace MŠMT č. j. 14 453/2005-24 (Věstník MŠMT č. 10/2005)
 • Obecné informace k přiznanému uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky 
 • Náplň práce asistenta pedagoga u žáka s tělesným postižením
 • Pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se sociálním znevýhodněním (8. platová třída)
 • Pracovní náplň a zařazení asistenta pedagoga u žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (7. platová třída)
 • Pracovní náplň a zařazení asistenta pedagoga u integrovaného žáka v organizačním řádu školy
 • Pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se sociálním znevýhodněním (8. platová třída)
 • Pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se zdravotním postižením (6. platová třída)
 • Pracovní smlouva asistenta pedagoga
 • Smlouva o poskytnutí osobní asistence
 • Smlouva o povolení vstupu osobního asistenta do školy

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Lenka Horáčková - lenka.horackova@dashofer.cz