Brožura

Daň z příjmů příspěvkových organizací

Praktické příklady a srozumitelné komentáře

Formát: A5, Počet stran: 86, ISBN 978-80-7635-070-0

Praktická brožura s vysvětlením problematiky určování daně z příjmů příspěvkových organizací s řadou příkladů, judikátů a odpovědí na nejčastější dotazy z praxe. Nové vydání dle legislativních změn od 1. 1. 2021!

Zdanění příspěvkových organizací je poměrně specifické, s řadou speciálních úprav a výjimek. K nejčastějším dotazům z řad příspěvkových organizací patří zejména správné vymezení zdanitelných příjmů, neboť jsou zdaňovány pouze některé druhy příjmů plynoucí hlavně z doplňkové či jiné činnosti těchto organizací. Proto jsme ve spolupráci s Ing. Zdeňkem Morávkem připravili praktickou brožuru s vysvětlením této komplikované problematiky.

Publikace Vám přináší nejen podrobný a srozumitelný komentář k oblasti daně z příjmů, ale také řadu praktických příkladů, souvisejících judikátů a upozornění nejenom na běžné, základní problémy, ale i na ty složitější, které nejsou v praxi tak časté.

Tato brožura je určena příspěvkovým organizacím, a to jak státním, tak i zřízeným územně samosprávnými celky, tj. obcemi a kraji. 

S publikací získáte:

  • přehledný a srozumitelný výklad komplikované a specifické problematiky daně z příjmů u příspěvkových organizací
  • praktické příklady
  • základní účetní postupy
  • judikaturu
  • návod na vyplnění daňového přiznání 
  • odpovědi na nejčastější dotazy

 

Autoři

Ing. Zdeněk Morávek a kolektiv autorů

Obsah

1 Právní úprava

   1.1 Příspěvková organizace jako poplatník daně

   1.2 Veřejně prospěšný poplatník

2 Příjmy

   2.1 Příjmy, které jsou předmětem daně

   2.2 Příjmy, které nejsou předmětem daně

         2.2.1 Příjmy z nepodnikatelské činnosti

         2.2.2 Další příjmy, které nejsou předmětem daně

   2.3 Příjmy z doplňkové činnosti

   2.4 Bezúplatné příjmy

         2.4.1 Příjmy z darů

         2.4.2 Kapitálové dovybavení

         2.4.3 Příjem z nabytí dědictví nebo odkazu

         2.4.4 Příjem v podobě majetkového prospěchu

3 Daňové výdaje

   3.1 Posuzování daňové uznatelnosti

   3.2 Náklady související s nezdaňovanými příjmy

   3.3 Daňové odpisy

   3.4 Rezervy a opravné položky

   3.5 Závazné posouzení

4 Odpočet od základu daně

5 Základ daně a sazba daně

6 Slevy na dani

7 Daňové přiznání

    7.1 Lhůty podání

   7.2 Tiskopisy pro podání daňového přiznání

    7.3 Elektronické podání

    7.4 Specifika podávání daňového přiznání PO

    7.5 Vyplnění daňového přiznání

    7.6 Posečkání daně

8 Základní účetní postupy

9 Dotazy a odpovědi

 

 

 

Ukázka

Příjmy

Příspěvkové organizace patří do skupiny s úzkým základem daně. U nich jsou zdaňovány pouze některé druhy příjmů plynoucí zejména z jejich doplňkové nebo jiné činnosti! Výjimku tvoří pouze poskytovatelé zdravotních služeb.

   

Daňové výdaje

Jestliže příspěvková organizace vykazuje zdanitelné příjmy, má právo proti těmto zdanitelným příjmům uplatnit také odpovídající daňové výdaje.

Daňové přiznání

Příspěvkové organizace patří mezi veřejně prospěšné poplatníky, tedy takové, kteří jako svou hlavní činnost vykonávají činnost, která není podnikáním. Na veřejně prospěšné poplatníky se vztahují i specifická pravidla v oblasti podávání daňového přiznání.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Martina Černičková - cernickova@dashofer.cz