Brožura

Posouzení betonových prvků dle Eurokódů

Formát: A4, Počet stran: 146

Publikace obsahuje sadu příkladů z oblasti dimenzování betonových prvků a zatížení betonových konstrukcí. Příklady výpočtů prvků ze železobetonu a prostého betonu jsou zpracované v souladu s EN 1992-1-1. Příklady zatížení jsou zpracovány dle souboru norem EN 1991.

Vážení odborníci,
připravili jsme pro Vás publikaci Příklady posouzení betonových prvků dle Eurokódů.

K 1. dubnu 2010 byl ukončen cca 18letý vývoj Eurokódů jakožto normativních dokumentů pro navrhování stavebních konstrukcí. K tomuto datu pozbývají platnosti takové ČSN pro navrhování, které jsou v rozporu se zavedenými Eurokódy EN do soustavy národních norem.

Znamená to, že přestávají platit dosud užívané konfliktní národní normy. A právě proto vznikla tato kniha, která na tuto skutečnost reaguje.

Publikace Vám přináší řešené příklady dle EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí, podle kterých se seznámíte s tímto Eurokódem a připomenete si Vaše stávající znalosti.

Autoři

Příklady dimenzování konstrukcí dle EN 1992-1-1 zpracoval Ing. Miloš Zich, Ph.D. se spolupracovníky.

Obsah

Příklady posouzení betonových prvků dle Eurokódů dle EN 1992-1-1 a EN 1991.

Stanovení zatížení

 • Zatížení stropní desky D1
 • Zatížení a vnitřní síly stropního trámu T1
 • Zatížení sněhem
 • Zatížení větrem

Stanovení krycí vrstvy betonu

 • Výpočet krycí vrstvy betonu - stropní deska D1
 • Výpočet krycí vrstvy betonu - stropní trám T1

Namáhání ohybovým momentem

 • Namáhání ohybem - jednostranně vyztužený obdélníkový průřez, deska D1 dle EN 1992-1-1
 • Namáhání ohybem - jednostranně vyztužený obdélníkový průřez, nosníková deska  D1 dle ČSN 73 1201
 • Namáhání ohybem - jednostranně vyztužený obdélníkový průřez, nosníková deska D1 dle ČSN 73 6206
 • Namáhání ohybem - jednostranně vyztužený obdélníkový průřez, nosníková deska D1 dle ČSN 73 2001
 • Namáhání ohybem – oboustranně vyztužený obdélníkový průřez
 • Namáhání ohybem – stropní trám T1
 • Namáhání ohybem – obecný jednoosý symetrický průřez

Namáhání posouvající silou, rozdělení materiálu

 • Namáhání smykem - deska D1
 • Namáhání smykem - stropní trám T1
 • Rozdělení podélné výztuže stropního trámu T1

Namáhání normálovou silou a ohybovým momentem

 • Namáhání ohybem a normálovou silou - Interakční diagram – symetricky vyztužený obdélníkový průřez
 • Namáhání ohybem a normálovou silou - Interakční diagram – nesymetricky vyztužený obdélníkový průřez

Namáhání krouticím momentem

 • Namáhaní krouticím momentem - obdélníkový průřez

Posouzení protlačení

 • Prvek namáhaný na protlačení – stropní deska

Posouzení prostého betonu

 • Prostý beton - mimostředný tlak, tlakové porušení - trhliny se očekávají
 • Prostý beton - mimostředný tlak, tlakové porušení - trhliny se neočekávají
 • Prostý beton - prostý ohyb, základový pas

Posouzení mezních stavů použitelnosti

 • Výpočet šířky trhlin - deska D1
 • Výpočet šířky trhlin - trám T1

Příklady posouzení stavebních konstrukcí

 • Železobetonový žlab

Přílohy A - Zatížení stavebních konstrukcí

 • Objemové tíhy materiálů, plošné tíhy prvků
 • Kategorie zatížených ploch a hodnoty užitného zatížení
 • Kombinace zatížení pro pozemní stavby
 • Dílčí součinitelé zatížení pro pozemní stavby

Přílohy B - Tabulky pro dimenzování železobetonových konstrukcí

 • Orientační rozměry průřezů železobetonových prvků
 • Pevnostní třídy betonů a jejich charakteristiky
 • Betonářská výztuž a její charakteristiky
 • Stupně vlivu prostředí
 • Krytí výztuže betonem
 • Tabulka ploch výztuže podle vzdálenosti prutů
 • Tabulka ploch výztuže podle počtu prutů
 • Konstrukční zásady pro vyztužování betonových prvků
 • Kotvení  betonářské výztuže
 • Idealizace chování a geometrie konstrukce

Přílohy C - Příklady výkresové dokumentace

 • Tvar stropní konstrukce nad 1.NP
 • Výztuž stropní desky D1
 • Výztuž stropního trámu T1

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Pavel Novák - novak@dashofer.cz