Brožura

Přesnost a tolerování rozměrů, geom. tolerance, čtení výkresů

Soubor tří publikací pro strojírenství

Chcete správně přečíst všechny značky a zobrazené součásti na výkrese? Zajímají Vás hodnoty mezních odchylek a tolerancí rozměrů? Mohou geometrické tolerance nahradit kóty s úchylkami rozměrů? Odpovědi najdete ve třech publikacích pro strojírenství.

Soubor tří publikací pro strojírenství!

Tři nové příručky pro všechny, kteří se ve strojírenství setkávají s výkresovou dokumentací. Vysvětlují ustanovení aktuálních technických norem pro technické výkresy, rozměrovou přesnost a přesnost geometrie součástí.

Příklady v první publikaci se zaměřují na vztahy mezi rozměry a geometrií. Předpisy těchto vazeb dovolují výrobě a kontrole využít vetší toleranční meze a zároveň zachovat funkčnost a smontovatelnost výrobků.

I když jsou výkresy s geometrickými tolerancemi rozšířené, často dochází k jejich nesprávnému výkladu. Proto druhá publikace přináší odchylky v tolerancích také podle norem ASME a také pojmy v cizích jazycích, které se používají v dokumentaci přicházející do českých podniků.

Příručka čtení výkresů vysvětluje význam geometrických a konstrukčních prvků na výkresech. Obsahuje také význam předepisovaných přesností jak rozeměrů, tak geometrie.

"Geometrické tolerance v technické dokumentaci pro strojírenství" Vám přináší:

- předpisy vztahů mezi rozměry a geometrií,

- využití větších tolerančních mezí,

- příklady tolerování podle ČSN (EN, ISO) a podle norem ASME,

- pojmy na výkresech v cizích jazycích,

- tabulky pro stanovení odchylek.

V publikaci „Přesnost a tolerování rozměrů ve strojírenství“ najdete:

- způsoby předepisování přesnosti délkových rozměrů,

- tabulky hodnot odchylek,

- kótování podle mezinárodních a českých norem,

- tabulky tolerancí rozměrů,

- tabulky mezních odchylek pro hřídele a díry.

Příručka čtení výkresů ve strojírenství“ Vám poradí:

- jak číst předpis zkosených hran,

- kdy je možné použít neúplné kótovací čáry,

- co předepisuje výkres pro svary,

- kdy stačí jen částečný obraz,

- jak číst značky pro strukturu povrchu.

Autoři

Doc. Ing. František Drastík, CSc.

Absolvent Fakulty strojního inženýrství ČVUT v Praze, poté pracoval jako vysokoškolský učitel. V oboru konstrukce strojů a zařízení má bohaté zkušenosti z praxe a ze spolupráce s mnoha podniky. Dlouhodobě předsedal Technické normalizační komisi pro technickou dokumentaci, byl zpracovatelem technických norem z oboru výkresů ve strojírenství, přesnosti a zaměnitelnosti. Účastnil se tvorby mezinárodních norem ISO v komisích tohoto orgánu. Je autorem řady vysokoškolských učebních textů a odborných publikací, v současné době se věnuje odborné literární a přednáškové činnosti.

Obsah

Obsah publikace "Geometrické tolerance v technické dokumentace pro strojírenství":

Pojmy na výkresech v cizích jazycích

Přesnost geometrických vlastností

Toleranční pole a toleranční prostory

Předepisování geometrických tolerancí

Tolerance tvaru

 • Přímost
 • Rovinnost
 • Kruhovitost
 • Válcovitost
 • Tvar čáry a tvar plochy
 • Doplňkové parametry odchylek tvaru

Geometrické tolerance vztažené k základnám

 • Tolerance směru
 • Tolerance vzájemné polohy
 • Tolerance kruhového házení

Souhrnné geometrické tolerance

 • Rovnoběžnost a rovinnost
 • Kolmost a rovinnost
 • Sklon a rovinnost

Základny a soustavy základen

 • Základny
 • Soustavy základen
 • Dílčí základny

Metody vyhodnocování odchylek od geometricky správných tvarů

 • Úvod
 • Vztažný úsek
 • Základní metrologické charakteristiky
 • Chyby měření

Závislé a nezávislé tolerance

 • Mezní rozměry
 • Základní pravidlo tolerování
 • Kontrola obalovou plochou
 • Využití maxima nebo minima materiálu
 • Využití reciprocity

Obsah publikace "Přesnost a tolerování rozměrů ve strojírenství":

Pojmy na výkresech v cizích jazycích

Kótování a předepisování přesnosti rozměrů na výkresech

 • Základní pravidla pro kótování
 • Pravidla funkčního kótování a uspořádání kót
 • Předepisování přesnosti délkových a úhlových rozměrů
 • Uložení

Uzavřené obvody kót

 • Lineární rozměrové obvody na jedné součásti
 • Lineární rozměrové obvody ve skupině součástí
 • Nelineární rozměrové obvody
 • Způsoby dosažení požadované přesnosti uzavírajícího členu

Kótování a tolerování roztečí děr

 • Díry na roztečné přímce
 • Díry rozmístěné v ploše

Obsah publikace "Příručka čtení výkresů ve strojírenství":

Úvod - Druhy technických výkresů

Význam čar na výkresech

Příklady užití různých typů a tlouštěk čar

 • Kótovací a pomocné čáry
 • Hraničící značky kótovacích čar

Jak číst obrazy základních geometrických prvků součástí

Základní pravidla čtení zobrazených částí

 • Výkresy kreslené pravoúhlým promítáním
 • Částečné obrazy
 • Místní pohledy
 • Rozvinuté pohledy
 • Přerušené obrazy
 • Souměrné obrazy
 • Opakující se prvky
 • Sklony a úkosy
 • Některá speciální zobrazení
 • Průniky
 • Zobrazené detaily
 • Řezy a průřezy

Zvláštnosti zobrazení na výkresech pro stavbu plavidel

 • Prvky a přiřazené typy čar
 • Užití čar
 • Značky tyčí a profilů na výkresech pro stavbu lodí

Kótování děr a roztečí

 • Díry
 • Umístění děr na roztečné přímce a na roztečné kružnici
 • Souřadnicové a tabulkové kótování

Závity

 • Závity pro spojovací součásti
 • Závity pohybové
 • Šroubová spojení

Jak jsou kótovány zkosené hrany

Přesnost délkových a úhlových rozměrů

Charakteristiky povrchů

Tolerance tvaru a polohy

Značky svarů na výkresech

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Jitka Futerová - futerova@dashofer.cz