Brožura

Přesnost a tolerování rozměrů, geometrické tolerance

1 + 1 brožura za zvýhodněnou cenu

Formát: A4, Počet stran: 162

Zajímá Vás, jak číst výkresy s předepsanými geometrickými tolerancemi? Mohou tyto tolerance nahradit kóty s úchylkami rozměrů? První publikace pro Vás má podobu příkladů tolerování podle ČSN (EN, ISO) i ASME a tabulek pro stanovení odchylek. Druhá publikace Vám poradí, jak předepsat přesnost rozměrů na výkresech a jak stanovit mezní odchylky rozměrů.

1 + 1 publikace za zvýhodněnou cenu! 

Dvě nové příručky pro konstruktéry, technology a pro všechny, kteří pracují s technickými výkresy ve strojírenství. Jejich cílem je pomoci Vám vypracovat i užívat výrobní dokumentaci podle nejnovějších trendů. Tvary prvků součástí a jejich vzájemnou polohu můžete předepsat geometrickými tolerancemi.

Příklady v první publikaci se zaměřují na vztahy mezi rozměry a geometrií. Předpisy těchto vazeb dovolují výrobě a kontrole využít vetší toleranční meze a zároveň zachovat funkčnost a smontovatelnost výrobků.

I když jsou výkresy s geometrickými tolerancemi rozšířené, často dochází k jejich nesprávnému výkladu. Proto druhá publikace přináší odchylky v tolerancích také podle norem ASME a také pojmy v cizích jazycích, které se používají v dokumentaci přicházející do českých podniků.

"Geometrické tolerance v technické dokumentaci pro strojírenství" Vám přináší:

- předpisy vztahů mezi rozměry a geometrií,

- využití větších tolerančních mezí,

- příklady tolerování podle ČSN (EN, ISO) a podle norem ASME,

- pojmy na výkresech v cizích jazycích,

- tabulky pro stanovení odchylek.

V publikaci „Přesnost a tolerování rozměrů ve strojírenství“ najdete:

- způsoby předepisování přesnosti délkových rozměrů,

- tabulky hodnot odchylek,

- kótování podle mezinárodních a českých norem,

- tabulky tolerancí rozměrů,

- tabulky mezních odchylek pro hřídele a díry.

Autoři

Doc. Ing. František Drastík, CSc.

Absolvent Fakulty strojního inženýrství ČVUT v Praze, poté pracoval jako vysokoškolský učitel. V oboru konstrukce strojů a zařízení má bohaté zkušenosti z praxe a ze spolupráce s mnoha podniky. Dlouhodobě předsedal Technické normalizační komisi pro technickou dokumentaci, byl zpracovatelem technických norem z oboru výkresů ve strojírenství, přesnosti a zaměnitelnosti. Účastnil se tvorby mezinárodních norem ISO v komisích tohoto orgánu. Je autorem řady vysokoškolských učebních textů a odborných publikací, v současné době se věnuje odborné literární a přednáškové činnosti.

Obsah

Obsah publikace "Geometrické tolerance v technické dokumentace pro strojírenství":

Pojmy na výkresech v cizích jazycích

Přesnost geometrických vlastností

Toleranční pole a toleranční prostory

Předepisování geometrických tolerancí

Tolerance tvaru

 • Přímost
 • Rovinnost
 • Kruhovitost
 • Válcovitost
 • Tvar čáry a tvar plochy
 • Doplňkové parametry odchylek tvaru

Geometrické tolerance vztažené k základnám

 • Tolerance směru
 • Tolerance vzájemné polohy
 • Tolerance kruhového házení

Souhrnné geometrické tolerance

 • Rovnoběžnost a rovinnost
 • Kolmost a rovinnost
 • Sklon a rovinnost

Základny a soustavy základen

 • Základny
 • Soustavy základen
 • Dílčí základny

Metody vyhodnocování odchylek od geometricky správných tvarů

 • Úvod
 • Vztažný úsek
 • Základní metrologické charakteristiky
 • Chyby měření

Závislé a nezávislé tolerance

 • Mezní rozměry
 • Základní pravidlo tolerování
 • Kontrola obalovou plochou
 • Využití maxima nebo minima materiálu
 • Využití reciprocity

Obsah publikace "Přesnost a tolerování rozměrů ve strojírenství":

Pojmy na výkresech v cizích jazycích

Kótování a předepisování přesnosti rozměrů na výkresech

 • Základní pravidla pro kótování
 • Pravidla funkčního kótování a uspořádání kót
 • Předepisování přesnosti délkových a úhlových rozměrů
 • Uložení

Uzavřené obvody kót

 • Lineární rozměrové obvody na jedné součásti
 • Lineární rozměrové obvody ve skupině součástí
 • Nelineární rozměrové obvody
 • Způsoby dosažení požadované přesnosti uzavírajícího členu

Kótování a tolerování roztečí děr

 • Díry na roztečné přímce
 • Díry rozmístěné v ploše

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Jitka Futerová - futerova@dashofer.cz