Brožura

Účetní závěrka pro podnikatele

Sleva 500,- Kč

Formát: A4, Počet stran: 160, ISBN 978-80-7635-089-2

S touto brožurou získáte soupis všech povinností pro účetní uzávěrku a závěrku.

Účetní závěrka je završením účetního období, na které se účetní jednotka musí připravit a uvést účetnictví do takého stavu, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Pro zdárné zvládnutí této práce jsme pro Vás připravili tuto brožuru, se kterou získáte jistotu, že vedete účetnictví správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a bez chyb.

NA JEDNOM MÍSTĚ NALEZNETE

POSTUP PRO UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ, SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY, ODEVZDÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

A SPLNĚNÍ VŠECH NÁSLEDNÝCH POVINNOSTÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY!

Tato brožura je určena pro účetní, hlavní účetní, auditory, ekonomy, jednatele, finanční nebo ekonomické ředitele.Co získáte při objednání:

Brožuru v kroužkové vazbě ve formátu A4

  • postup pro uzavření účetnictví, sestavení účetní závěrky, odevzdání daňového přiznání a splnění všech následných povinností účetní závěrky,
  • nezapomenete na žádný krok v účetní uzávěrce a závěrce,
  • jistotu, že vedete účetnictví správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a bez chyb.

Autoři

Autoři publikace:

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Pavla Strakošová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Josef Horák, Ph.D.

Obsah

OBSAH BROŽURY:

1. Účetní závěrka podnikatelů v podvojném účetnictví

1.1 Legislativní rámec účetní závěrky

1.2 Přípravné práce pro účetní závěrku – (předuzávěrkové operace)

1.2.1 Inventarizace majetku a závazků

1.2.2 Závěrečné operace u zásob

1.2.3 Odpis pohledávek

1.2.4 Opravné položky

1.2.5 Časové rozlišení nákladů a výnosů

1.2.6 Kursové rozdíly

1.2.7 Tvorba a čerpání rezerv

1.2.8 Zaúčtování dohadných položek

1.2.9 Sestavení daňového přiznání a zaúčtování splatné daně z příjmů

1.2.10 Zaúčtování odložené daně z příjmů

2. Uzavření účetních knih

3. Účetní závěrka

3.1 Rozvaha

3.2 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) – druhové členění

3.3 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) – účelové členění

3.4 Přehled o peněžních tocích (cash flow)

3.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu

3.6 Příloha

4. Následné povinnosti související s účetní závěrkou

4.1 Audit účetní závěrky

4.2 Odevzdání daňového přiznání spolu s účetní závěrkou na finanční úřad

4.3 Výroční zpráva

4.4 Zveřejnění údajů z účetní závěrky

4.5 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

5. Přílohy

5.1 Účetní rozvrh

5.2 Souhrnné příklady – Sestavení účetní závěrky

5.3 Nesprávnosti zjišťované při auditu

5.4 Zařazení účetní jednotky do příslušné kategorie účetních jednotek

Proč si produkt objednat

Brožura vás provede přípravnými práce pro účetní závěrku, všemi činnostmi souvisejícími s uzavíráním účetnictví, sestavením účetní závěrky, vyplněním, odevzdáním daňového přiznání a splněním všech následných povinností.


Co získáte při objednání:

 • Brožuru v kroužkové vazbě ve formátu A4
  • postup pro uzavření účetnictví, sestavení účetní závěrky, odevzdání daňového přiznání a splnění všech následných povinností účetní závěrky,
  • nezapomenete na žádný krok v účetní uzávěrce a závěrce,
  • jistotu, že vedete účetnictví správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a bez chyb.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Štěpánka Kvardová - kvardova@dashofer.cz