Software

Vnitřní mzdové a pracovněprávní předpisy

CD-ROM Vnitřní firemní předpisy pracovněprávní a mzdové Vám nabízí více než 80 vzorů vnitřních směrnic doplněných podrobným komentářem. Vzory kompletně pokrývají oblast pracovněprávní a mzdovou a mapují také poskytování cestovních náhrad.

Softwarový produkt Vnitřní firemní předpisy pracovněprávní a mzdové je užitečným pomocníkem, kterého můžete využít při tvorbě vnitřních směrnic. Obsahuje  několik desítek vzorů vnitřních předpisů s nabídkou variantních formulací, doplněných  podrobným komentářem a aktuálním zněním právních předpisů, ze kterých je nutno  při sestavování směrnic vycházet.

Vzory a komentáře vycházejí z právního stavu  pracovněprávních, mzdových a daňových předpisů účinných  k 1. 1. 2019.

Upozornění:

Pro práci se softwarem Vnitřní firemní předpisy potřebujete takový počítačový systém, který splňuje následující minimální požadavky:

Počítač:                           PC kompatibilní s IBM

Operační systém:              Windows 2000 *), XP*), Vista *), 7*)

Operační paměť:               doporučuje se min. 128 MB RAM

Pevný disk:                        cca. 200 MB volné paměti na pevném disku (závislé na produktu)

Mechanika:                        CD-ROM nebo DVD-ROM

Některé programy spolupracují s programy skupiny MS-OFFICE (zvláště MS-Word, MS-Excel) a Adobe Reader.

Autoři

Vzory vnitřních směrnic připravil kolektiv renomovaných odborníků složený z předních advokátů, HR specialistů a daňových poradců.

Obsah

Vnitřní mzdové a pracovněprávní předpisy – obsah

Úvod

Základní zásady pracovněprávních vztahů

 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o zajištění rovného zacházení se všemi zaměstnanci a o zákazu diskriminace

Pracovní poměr

 • Informace zaměstnavatele o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního
 • poměru
 • Pravidla zaměstnavatele pro ustanovování zaměstnanců do vedoucích funkcí
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při výběrovém řízení
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o požadavcích na oblékání a vzhled zaměstnanců
 • (dress code)
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o dočasném přidělení zaměstnance jinému zaměstnavateli
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o postupu při sjednávání konkurenční doložky
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele pro sjednávání dohod o pracích konaných mimo
 • pracovní poměr
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k vymezení vážných provozních důvodů a důvodů spočívajících ve zvláštní povaze práce pro uplatnění postupu podle § 39 odst. 4 zákoníku práce při sjednání pracovního poměru na dobu určitou bez omezení
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při stanovení plánu nástupní praxe
 • absolventů
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stanovení požadavků na výkon práce
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při zaměstnávání cizinců
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při zapracování nového zaměstnance
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při předávání směny
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o zákazu kouření na pracovištích a jiných prostorách
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o povolování výkonu jiné činnosti v předmětu činnosti
 • zaměstnavatele
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující vstup třetích osob do firmy včetně pracovníků
 • kontrolních orgánů
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při hodnocení zaměstnanců
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při nahlížení do osobního spisu
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující používání mobilních telefonů ve firmě
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při změnách pracovního poměru
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při vyřizování stížností

Ukončení pracovního poměru

 • Vnitřní předpis zaměstnavatele ke zvýšení odstupného při rozvázání pracovního poměru
 • ze zdravotních důvodů
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele ke zvýšení odstupného
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o postupu při porušení povinnosti zaměstnancem
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při vytýkacím řízení
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při hromadném propouštění
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při odvolání vedoucího zaměstnance
 • z pracovního místa

Pracovní doba, doba odpočinku

 • Vnitřní předpis zaměstnavatele ke zkrácení pracovní doby
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k zápočtu doby očisty do pracovní doby
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o práci přesčas a o pracovní pohotovosti
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele pro uplatnění konta pracovní doby
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o rozvržení pružné pracovní doby
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování pracovního volna bez náhrady mzdynebo platu (neplacené volno a tzv. sabatikl)
 •  Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující poskytování přestávek v práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • Postup pro provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek
 • Příloha č.1 – Záznam o provedené zkoušce
 • Příloha č.2 – Protokol o lékařském vyšetření

Cestovní náhrady

 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování cestovních náhrad
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
 • Vnitřní předpis upravující povinnosti zaměstnance na pracovní cestě při nepředvídatelných situacích
 • Vnitřní firemní předpis o paušalizaci cestovních náhrad
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele  upravující postup při přerušení pracovní cesty

Překážky v práci

 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k nárokům při překážkách v práci z důvodu jiných úkonů v obecném zájmu
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k nárokům při důležitých osobních překážkách v práci
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k nárokům při prostojích a při přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o postupu při provádění kontrol dodržování stanoveného režimu dočasně práceneschopného zaměstnance v době prvních 14 (21) dnů dočasné pracovní neschopnosti
 • Vnitřní předpis pro poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování placeného pracovního volna ze zdravotních důvodů
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující překážku v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující čerpání mateřské a rodičovské dovolené
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při překážce v práci z důvodu
 • vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení

Dovolená

 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o hromadném čerpání dovolené
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k prodloužení dovolené
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování dovolené
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o dodatkové dovolené
 • Vnitřní předpis zaměstnavatel upravující postup při krácení dovolené

Péče o zaměstnance

 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování příspěvků na doplňkové penzijní spoření
 • a penzijní připojištění se státním příspěvkem
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k příspěvkům na soukromé životní pojištění zaměstnance
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele pro zvýhodněný nákup zboží – výrobků zaměstnanci
 • (personální nákup)
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o sociálním fondu a zásadách pro jeho používání
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k nárokům na náhrady za opotřebení vlastního nářadí,
 • zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
 • Vnitřní předpis upravující zajištění pracovních podmínek mladistvých
 • Vnitřní předpis upravující zajištění pracovních podmínek žen
 • Vnitřní předpis k poskytování benefitů
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující nadstandardní zdravotní péči
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující poskytování zápůjček zaměstnanců
 • Vnitřní předpisy zaměstnavatele upravující poskytování darů zaměstnancům

Odborný rozvoj zaměstnanců

 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k vymezení dalších případů, kdy nevzniká povinnost zaměstnance k úhradě nákladů v souvislosti se zvyšováním kvalifikace
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k jazykovému vzdělávání zaměstnanců
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování pracovních úlev při zvyšování kvalifikace
 •  Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující zajištění odborné studentské praxe

Stravování zaměstnanců

 • Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stravování zaměstnanců

Náhrady škody

 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o postupu při provádění kontrol věcí, které zaměstnanci
 • vnášejí do objektu zaměstnavatele nebo vynášejí z objektu zaměstnavatele a při provádění
 • prohlídek zaměstnanců
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o postupu při vypořádání náhrady majetkové a nemajetkové
 • újmy (škody) způsobené zaměstnancem
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o ochraně věcí odložených zaměstnanci při plnění
 • pracovních úkolů
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při uzavírání dohod o odpovědnosti

Pracovní úrazy, nemoci z povolání

 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o postupu při odškodňování pracovních úrazů

Agenturní zaměstnávání

 • Pravidla pro sjednávání dohod o dočasném přidělení zaměstnanců s agenturami práce

Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance

 • Pravidla zaměstnavatele o ochraně osobních údajů
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o využívání výpočetní techniky a mobilních telefonů
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o provozování kamerového systému
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o používání informačních systémů
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o používání služebních vozidel
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o vyhlášení obchodního tajemství

Průměrný výdělek

 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o průměrném výdělku

Kompletní vnitřní předpisy

 • Pracovní řád
 • Organizační řád
 • Vnitřní mzdový předpis (Mzdový řád)
 • Mzdový řád pro menší firmy
 • Prémiový řád
 • Spisový řád
 • Skartační řád
 • Příloha č.1 – Skartační rejstřík
 • Příloha č.2 – Skartační návrh
 • Příloha č.3 – Skartační protokol
 • Kolektivní smlouva
 • Pravidla pro spolupráci s odborovou organizací

Poradenský servis

Bezplatný poradenský servis není k tomuto dílu poskytován.

Zákaznický portál 24

Jako zákazník máte bezplatný příístup na Zákaznický portál 24.

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.

Naleznete na něm:

 • Aktuality z Vašeho oboru,
 • Právní předpisy - nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
 • Všechny důležité tiskopisy potřebné při Vaší práci,
 • Vybrané dotazy a odpovědi,
 • Vzory, které si můžete upravit podle potřeby,
 • a další praktické informace

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
 • doplňkové informace ke všem odebíraným produktům na jednom místě.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Věra Šimonová - simonova@dashofer.cz