Software

Vnitřní účetní předpisy

CD-ROM Vnitřní firemní účetní předpisy Vám nabízí více než 50 vzorů vnitřních směrnic doplněných podrobným komentářem. Vzory pokrývají oblast účetní a daňovou. Stačí je vytisknout a máte hotovo.

Softwarový produkt Vnitřní firemní účetní předpisy je užitečným pomocníkem, kterého můžete využít při tvorbě vnitřních směrnic. Přináší více než 50 vzorů vnitřních směrnic z oblasti účetní a daňové s nabídkou variantních formulací, doplněných  podrobným komentářem a aktuálním zněním právních předpisů, ze kterých je nutno  při sestavování směrnic vycházet.

Vzory a komentáře vycházejí z právního stavu  daňových a účetních předpisů účinných  k 1. 1. 2019.

Upozornění: 

Pro práci se softwarem Vnitřní firemní předpisy potřebujete takový počítačový systém, který splňuje následující minimální požadavky:

Počítač:                           PC kompatibilní s IBM

Operační systém:               Windows 2000 *), XP*), Vista *), 7*)

Operační paměť:                doporučuje se min. 128 MB RAM

Pevný disk:                         cca. 200 MB volné paměti na pevném disku (závislé na produktu)

Mechanika:                         CD-ROM nebo DVD-ROM

Některé programy spolupracují s programy skupiny MS-OFFICE (zvláště MS-Word, MS-Excel) a Adobe Reader.

Nakladatelství Verlag Dashöfer - partner Komory certifikovaných účetních.

Autoři

Vzory vnitřních účetních směrnic připravili renomovaní odborníci - auditoři Ing. Zdeňka Cardová a Ing. Jindřich Carda.

Obsah

Vnitřní účetní předpisy – obsah

Úvod

Statut účetní jednotky

Systém zpracování účetnictví

Účty

 • Účtový rozvrh
 • Pravidla pro analytické účty
 • Pravidla pro podrozvahové účty

Oběh účetních dokladů

Zásady a metody účtování

 • Okamžik uskutečnění účetního případu
 • Opravy chyb v účetnictví
 • Změny účetních metod
 • Vzájemné zúčtování

Podpisový řád

Organizace účetnictví

 • Vnitropodnikové účetnictví
 • Druhové a účelové náklady a výnosy

Oceňování majetku a závazků

Evidence valutových a devizových operací

Dlouhodobý majetek

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek
 • Metoda komponentního odpisování

Drobný majetek

 • Drobný hmotný majetek a jeho evidence
 • Drobný nehmotný majetek a jeho evidence

Cenné papíry a podíly

Zásoby

 • Zásoby – materiál
 • Zásoby – vlastní výroby
 • Zásoby zboží

Pohledávky a dluhy po splatnosti

 • Pohledávky po splatnosti
 • Dluhy po splatnosti
 • Příslušenství pohledávky, pokuty a penále

Zásady pro tvorbu a použití opravných položek

Zásady pro tvorbu a použití rezerv

Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů

Zásady pro tvorbu dohadných položek

Rozdělení zisku

 • Režim statutárních fondů
 • Zálohy na podíly na zisku

Zásady vedení pokladny

Pracovní cesty a cestovní náhrady

Stravování zaměstnanců

Používání osobních ochranných pracovních prostředků

Firemní majetek soukromě používaný zaměstnanci

Odložená daň

Inventarizace majetku a závazků

Harmonogram účetní závěrky

 • Harmonogram účetní závěrky-mikro ÚJ
 • Harmonogram účetní závěrky-malá ÚJ bez povinnosti auditu
 • Harmonogram účetní závěrky-malá ÚJ s povinností auditu
 • Harmonogram účetní závěrky-střední ÚJ
 • Harmonogram účetní závěrky-velká ÚJ

Úschova (archivace) účetních záznamů

DPH – účtování o zálohách a závdavcích

Platební karty

Škody na majetku

Bezúročné zápůjčky zaměstnancům

Vzdělávání zaměstnanců

Vzor vnitřního předpisu upravujícího ochranu a zpracování osobních údajů (dle GDPR) pro účetní oddělení společnosti

Směrnice pro testovní účetní jednotky

Poradenský servis

Bezplatný poradenský servis není k tomuto dílu poskytován.

Zákaznický portál 24

Zákazníci mají bezplatný přístup na Zákaznický portál 24.

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.

Naleznete na něm:

 • Aktuality z Vašeho oboru,
 • Právní předpisy - nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
 • Všechny důležité tiskopisy potřebné při Vaší práci,
 • Vybrané dotazy a odpovědi,
 • Vzory, které si můžete upravit podle potřeby,
 • a další praktické informace

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
 • doplňkové informace ke všem odebíraným produktům na jednom místě.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Věra Šimonová - simonova@dashofer.cz