Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Software

Vnitřní účetní předpisy

Softwarový produkt Vnitřní firemní účetní předpisy je užitečným pomocníkem, kterého můžete využít při tvorbě vnitřních směrnic. Přináší více než 50 vzorů vnitřních směrnic z oblasti účetní a daňové s nabídkou variantních formulací, doplněných  podrobným komentářem a aktuálním zněním právních předpisů, ze kterých je nutno  při sestavování směrnic vycházet.

Vzory a komentáře vycházejí z právního stavu  daňových a účetních předpisů účinných  k 1. 1. 2019.

Upozornění: 

Pro práci se softwarem Vnitřní firemní předpisy potřebujete takový počítačový systém, který splňuje následující minimální požadavky:

Počítač:                           PC kompatibilní s IBM

Operační systém:               Windows 2000 *), XP*), Vista *), 7*)

Operační paměť:                doporučuje se min. 128 MB RAM

Pevný disk:                         cca. 200 MB volné paměti na pevném disku (závislé na produktu)

Mechanika:                         CD-ROM nebo DVD-ROM

Některé programy spolupracují s programy skupiny MS-OFFICE (zvláště MS-Word, MS-Excel) a Adobe Reader.

Nakladatelství Verlag Dashöfer - partner Komory certifikovaných účetních.

Autoři

Vzory vnitřních účetních směrnic připravili renomovaní odborníci - auditoři Ing. Zdeňka Cardová a Ing. Jindřich Carda.

Obsah

Vnitřní účetní předpisy – obsah

Úvod

Statut účetní jednotky

Systém zpracování účetnictví

Účty

 • Účtový rozvrh
 • Pravidla pro analytické účty
 • Pravidla pro podrozvahové účty

Oběh účetních dokladů

Zásady a metody účtování

 • Okamžik uskutečnění účetního případu
 • Opravy chyb v účetnictví
 • Změny účetních metod
 • Vzájemné zúčtování

Podpisový řád

Organizace účetnictví

 • Vnitropodnikové účetnictví
 • Druhové a účelové náklady a výnosy

Oceňování majetku a závazků

Evidence valutových a devizových operací

Dlouhodobý majetek

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek
 • Metoda komponentního odpisování

Drobný majetek

 • Drobný hmotný majetek a jeho evidence
 • Drobný nehmotný majetek a jeho evidence

Cenné papíry a podíly

Zásoby

 • Zásoby – materiál
 • Zásoby – vlastní výroby
 • Zásoby zboží

Pohledávky a dluhy po splatnosti

 • Pohledávky po splatnosti
 • Dluhy po splatnosti
 • Příslušenství pohledávky, pokuty a penále

Zásady pro tvorbu a použití opravných položek

Zásady pro tvorbu a použití rezerv

Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů

Zásady pro tvorbu dohadných položek

Rozdělení zisku

 • Režim statutárních fondů
 • Zálohy na podíly na zisku

Zásady vedení pokladny

Pracovní cesty a cestovní náhrady

Stravování zaměstnanců

Používání osobních ochranných pracovních prostředků

Firemní majetek soukromě používaný zaměstnanci

Odložená daň

Inventarizace majetku a závazků

Harmonogram účetní závěrky

 • Harmonogram účetní závěrky-mikro ÚJ
 • Harmonogram účetní závěrky-malá ÚJ bez povinnosti auditu
 • Harmonogram účetní závěrky-malá ÚJ s povinností auditu
 • Harmonogram účetní závěrky-střední ÚJ
 • Harmonogram účetní závěrky-velká ÚJ

Úschova (archivace) účetních záznamů

DPH – účtování o zálohách a závdavcích

Platební karty

Škody na majetku

Bezúročné zápůjčky zaměstnancům

Vzdělávání zaměstnanců

Vzor vnitřního předpisu upravujícího ochranu a zpracování osobních údajů (dle GDPR) pro účetní oddělení společnosti

Směrnice pro testovní účetní jednotky

Poradenský servis

Bezplatný poradenský servis není k tomuto dílu poskytován.

Ukázka

Zákaznický portál 24

Zákazníci mají bezplatný přístup na Zákaznický portál 24.

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.

Naleznete na něm:

 • Aktuality z Vašeho oboru,
 • Právní předpisy - nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
 • Všechny důležité tiskopisy potřebné při Vaší práci,
 • Vybrané dotazy a odpovědi,
 • Vzory, které si můžete upravit podle potřeby,
 • a další praktické informace

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
 • doplňkové informace ke všem odebíraným produktům na jednom místě.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Věra Šimonová - simonova@dashofer.cz