Brožura

Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ

Plný text zákona č. 250/2021 Sb.

Seznamte se se zásadním předpisem, na který odborná veřejnost čeká téměř deset let!

Počet stran: 36, ISBN 978-80-7635-078-6

Brožura přináší plné znění nového zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, a ve svém úvodu jeho stručný komentář. Úprava z června 2021 nahradí více než 40 let starý předpis (zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce) a vytvoří nový rámec pro konkrétní úpravu bezpečné práce na jednotlivých typech vyhrazených technických zařízení, tedy elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích, jejichž vydání se očekává během jara 2022. Účinnost nového zákona je 1. 7. 2022.

Seznamte se začerstva se zásadním bezpečnostním předpisem, na který odborná veřejnost čeká bezmála deset let! Dostanete kvalitně zpracovanou publikaci kterou můžete pročítat, nebo si do ní dělat poznámky. S tím, jak se bude účinnost předpisu blížit, se vám jistě bude hodit mít plné znění zákona o VTZ při ruce.  


Volně citováno z důvodové zprávy k návrhu zákona:

Nový zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, vychází ze zhodnocení stávajícího právního stavu a z poznatků získaných praktickou aplikací zastaralých pravidel při zajišťování bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, tj. zařízení, která při nesprávném použití, nebo při nevhodném provozování, vyvolání nebezpečné situace a představují ohrožení životů a zdraví osob, majetku a životního prostředí. 

Zásadní navrhované věcné změny se týkají zejména:

  • vymezení samotného pojmu vyhrazeného technického zařízení a členění jejich jednotlivých druhů
  • stanovení pravidel pro odbornou způsobilost osob v této oblasti
  • stanovení povinnosti orgánů státní správy
  • stanovení organizace oprávněné k dozoru nad oblastí a jejích kompetencí
  • vymezení povinností právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob zákonem dotčených,
  • formálního zakotvení evidence odborně způsobilých osob a jejich oprávnění.

Obsah

Úvodní komentář

§ 1 Předmět úpravy

§ 2 Vymezení pojmů

§ 3 Vyhrazená technická zařízení

§ 4, § 5 Výkon státní správy

§ 6 Pověřená organizace

§ 7 Odborná způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny

§ 8 Vydání oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny

§ 9 Oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny

§ 10 Evidence odborně způsobilých právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny

§ 11 Odborná způsobilost fyzických osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních

§ 12 Zkouška z odborné způsobilosti

§ 13 Předmět a subjekt poplatku

§ 14 Sazba poplatku

§ 15 Splatnost poplatku

§ 16 Správce poplatků a rozpočtové určení poplatků

§ 17 Revize

§ 18 Evidence revizních techniků

§ 19 Odborná způsobilost k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím

§ 20,  § 21 Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob

§ 22 Hlášení havárie

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Mgr. Ondřej Vraný - vrany@dashofer.cz