Brožura

Informovaný souhlas pacienta vzory, rady, příklady

- sleva 50 %

Formát: A5, Počet stran: 155, ISBN 978-80-87963-19-7

Komplexní průvodce problematikou informovaných souhlasů pacienta Základním předpokladem pro poskytování jakýchkoli zdravotních služeb je svobodný a informovaný souhlas pacienta s těmito službami. Cílem této publikace je ve světle aktuální legislativy popsat, jaké podmínky musejí být splněny na straně pacienta, aby mohl souhlas platně vyslovit, jaké osoby jsou oprávněny rozhodovat za pacienta a v jakých případech, uvést, jaké informace musejí být pacientovi poskytnuty, aby jeho souhlas byl skutečně informovaný, a v jaké formě musí být tento souhlas vyjádřen, a dále popsat i případy, kdy je pacientovi možné poskytnout zdravotní služby i bez jeho souhlasu.

Publikace je koncipována jako průvodce problematikou informovaného souhlasu pro potřeby lékařů a jiných zdravotnických pracovníků v každodenní praxi. Souhlas pacienta s jakýmkoli zdravotním zákrokem zasahujícím do jeho tělesné integrity je nezbytným předpokladem provedení takového zákroku, a je proto potřeba, aby lékaři vedle odborných medicínských vědomostí disponovali i znalostmi, jak pacienta před zákrokem správně poučit a jak získat jeho platný souhlas.

Doufáme, že tato publikace pomůže ozřejmit, jak by si měl lékař při získání informovaného souhlasu pacienta počínat, které náležitosti neopomenout a jak se co nejlépe dopředu připravit tak, aby celý proces proběhl hladce. Věříme, že lékaři využijí získané vědomosti ke zdokonalení své práce, neboť je potřeba mít na paměti, že řádně získaný informovaný souhlas kromě práv pacienta chrání též samotné zdravotníky před potenciálním nařčením z neoprávněného zásahu do integrity pacienta.

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na Zákaznický portál 24. V elektronické podobě zde naleznete např. informace k ochraně osobních údajů při poskytování zdravotních služeb a další aktuální a doplňující informace.

Autoři

JUDr. Magda Vavrušková
Vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Věnuje se zejména obchodnímu a pracovnímu právu a dále oblasti duševního vlastnictví a vymáhání souvisejících nároků.

JUDr. Jakub Vozáb, Ph. D.
Vystudoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Následně pokračoval v postgraduálních studiích na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Věnuje se zejména obchodnímu právu, právu duševního vlastnictví, zdravotnictví a nemovitostí a vymáhání souvisejících nároků ve sporných řízeních.

Obsah

1. Úvod

2. Institut a vývoj informovaného souhlasu

3. Náležitosti souhlasu

 • Souhlas jako projev svobodné vůle

 • Způsobilost k udělení souhlasu a osoby oprávněné udělit souhlas za pacienta
  • Nezletilé osoby
  • Osoby s komunikačními problémy
  • Cizinci
  • Osoby s omezenou svéprávností
  • Osoby oprávněné udělit souhlas za plně svéprávného pacienta

4. Co předchází udělení souhlasu

 • Informace o zdravotním stavu a léčebném postupu
  • Kdo informuje pacienta
  • Rozsah a obsah informací poskytovaných pacientovi
  • Zadržení informace o zdravotním stavu
  • Porozumění pacienta poskytnutým informacím
  • Právo pacienta na druhý názor a konzultační služby

 •  Vzdání se práva na informace o zdravotním stavu a informovaný souhlas
    
 •  Informace o zdravotním stavu poskytované třetím osobám 

5. Formální stránka souhlasu

 • Vyjádření souhlasu
 • Dokumentace souhlasu
 • Případy, kdy je nutné udělit souhlas v písemné formě
  • Vnitřní předpis poskytovatele zdravotních služeb
  • Zvláštní předpisy
  • Souhlas s hospitalizací
 • Jak vytvořit formulář informovaného souhlasu

6. Dříve vyslovené přání

 • Obsah a forma dříve vysloveného přání

 • Případy, kdy není dříve vyslovené přání pro poskytovatele závazné

7. Negativní revers a odvolání souhlasu s poskytnutím zdravotní služby

 • Negativní revers

 • Odvolání souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb

 • Odmítnutí zdravotních služeb zákonným zástupcem nezletilého pacienta

8. Případy poskytování zdravotních služeb bez souhlasu pacienta

 • Hospitalizace pacienta bez souhlasu

 • Nedokladná péče při stavu neumožňujícím vyslovení souhlasu

 • Neodkladná péče u nezletilých a osob s omezenou svéprávností

 • Pacient ohrožující sebe nebo své okolí

 • Povinně přijímané zdravotní služby podle zákona o ochraně veřejného zdraví

 • Ochranné léčení, zabezpečovací detence a povinné vyšetření zdravotního stavu

9. Příklady informovaného souhlasu

 • Vzorový formulář informovaného souhlasu

 • Informovaný souhlas pro svéprávného pacienta

 • Informovaný souhlas pro nezletilého pacienta

 • Informovaný souhlas pro pacienta s omezenou svéprávností

 • Informovaný souhlas pro účast v klinické studii

 • Vzorový záznam o dříve vysloveném přání

 • Vzorový záznam o souhlasu s poskytováním informací

 • Vzorový záznam o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb

Ukázka

Výběr ukázkových kapitol z publikace si můžete stáhnout zde.

Zákaznický portál 24

Součásí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na:

Zákaznický portál 24

V elektronické podobě v něm naleznete např. informace k ochraně osobních údajů při poskytování zdravotních služeb a další aktuální a doplňující informace.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Jak pracovat se Zákaznickým portálem 24?

Vyzkoušejte průvodce Zákaznickým portálem 24.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Andrea Zajícová - zajicova@dashofer.cz