Brožura

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

Formát: A5, Počet stran: 92

Publikace zaměřená na problematiku vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Identifikuje žáky se sociálně podmíněným znevýhodněním a popisuje systém podpůrných opatření. Charakterizuje žáky s odlišným mateřským jazykem a žáky ze sociálně vyloučených lokalit. Zabývá se fenoménem jazykových bariér. Rozebírá možnosti zapojení pedagogických asistentů do podpory sociálně znevýhodněných žáků, spolupráci mezi školou a orgány sociálně-právní ochrany dítěte a také dílčím aktivitám zajišťovaným neziskovými organizacemi.

Umíme rozpoznat a podpořit ve vzdělávání žáky, jejichž bariéry ve vzdělávání vyplývají z jejich sociálního zázemí? Uvědomujeme si, že nefunkční / neúplná / nedostatečně podporující anebo „jen“ kulturně či jazykově odlišná rodina může v chybně nastaveném školním prostředí pro žáka znamenat větší hendikep než některé lehčí formy zdravotních postižení? A jsme skutečně schopni brát ohledy na speciální vzdělávací potřeby těchto žáků a nabídnout jim všechny existující možné formy podpory?

Těmito a některými dalšími souvisejícími otázkami se zabývá tato publikace – publikace zaměřená na problematiku vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním.

V první kapitole brožury "Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním" je charakterizována skupina žáků, u kterých můžeme identifikovat nějaké sociálně podmíněné znevýhodnění; následuje popis systému podpůrných opatření pro danou cílovou skupinu žáků tak, jak je definován současnou legislativou, a tedy v podobě, ve které jsou (nebo by měla být) podpůrná opatření dostupná žákům, učitelům i školám.

Třetí a čtvrtá kapitola stručně charakterizují dvě specifické skupiny, které patří mezi žáky se sociálním znevýhodněním:
- žáky s odlišným mateřským jazykem a
- žáky ze sociálně vyloučených lokalit – s důrazem na jejich potřeby a specifika podpory.

Následující kapitola se soustředí na porozumění fenoménu jazykových bariér, které pro mnohé žáky mohou znamenat vůbec největší překážku v úspěšném zapojení do školní výuky.

Poslední tři dílčí kapitoly jsou pak věnovány tématům, která jsou často důležitá pro školní praxi, a sice:
- možnostem zapojení pedagogických asistentů do podpory sociálně znevýhodněných žáků,
- spolupráci mezi školou a orgány sociálně-právní ochrany dítěte a také
- dílčím aktivitám zajišťovaným neziskovými organizacemi (nejen v sektoru sociálních služeb), jejichž činnost sice patří do mimoškolního prostředí, avšak na výsledky školního vzdělávání znevýhodněných žáků může mít značný vliv.

Autoři

Mgr. Máša Bořkovcová
Mgr. Marie Bořkovcová absolvovala obor romistika na Filozofické fakultě UK, kde několik let přednášela. Působí v Nové škole, o. p. s., kde se věnuje podpoře romštiny jako živého jazyka, podpoře čtenářství u dětí na ZŠ a lektorování kurzů pro pedagogy, jejichž cílem je podpora sociálně znevýhodněných a romských žáků. Se spolkem Ašta šmé vytváří biografické komiksy na různá sociální témata: v edici Nejisté domovy byla spoluautorkou čtyř komiksů o ohrožených dětech a v komiksové trilogii o Romech O příbjehi je spoluautorkou komiksů Ferko, Albína a Keva. V organizaci Člověk v tísni koordinovala klub matek a vedla předškolní klub. Je autorkou monografie Romský etnolekt češtiny.

Mgr. Lucie Macků
Mgr. Lucie Macků má za sebou více než 15 letou praxi v oblastech sociálního začleňování, inkluzivního vzdělávání a práce s ohroženými dětmi. Mimo jiné racovala pro vládní Agenturu pro sociální začleňování i neziskové organizace podporující děti z nepodpůrného rodinného prostředí. Absolvovala studijní stáže na Durham University ve Velké Británii, Otago University a University of Canterbury na Novém Zélandu. Se znevýhodněnými či hendikepovanými klienty pracovala i v zahraničí – USA, Ukrajině, Gruzii a Maroku. Učila na Fakultě sociálních věd UK i Pedagogické fakultě ČZU. V současné době působí v České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání.

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. je speciální pedagog, třináct let působil nejprve v přímé práci s dětmi a mladými lidmi s různými druhy postižení v pražském Jedličkově ústavu a následně ve školním poradenství ve speciálně pedagogickém centru v Kladně. Od roku 2011 se podílí na projektech na podporu škol spádových pro sociálně vyloučené (nebo sociálním vyloučením ohrožené) lokality, je autorem řady článků a studií zaměřených na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a na činnost asistentů pedagoga. V současnosti pracuje jako vyučující na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK, zároveň lektoruje kurzy pro obecně prospěšnou společnost Nová škola.

Obsah

 1. Žáci se sociálním znevýhodněním a jejich speciální vzdělávací potřeby
 2. Podpůrná opatření ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
 3. Žáci-cizinci a jejich podpora ve vzdělávání
 4. Žáci ze sociálně vyloučených lokalit a jejich specifické potřeby
 5. Jazykové a komunikační bariéry žáků (M. Bořkovcová)
 6. Základní informace ke spolupráci OSPOD a školy (L. Macků)
 7. Role asistentů ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
 8. Spolupráce školy s neziskovými organizacemi a poskytovateli sociálních služeb

Ukázka

Podpůrná opatření prvního stupně
V prvním stupni podpůrných opatření jde o spíše drobné, organizačně málo náročné úpravy v organizaci vzdělávání žáka, u kterého se objevuje potřeba nadstandardní podpory při výuce nebo v zapojení do kolektivu spolužáků.

Podpůrná opatření druhého a třetího stupně

 • úprava obsahu vzdělávání – posílení výuky českého jazyka,
 • výuka podle individuálního vzdělávacího plánu,
 • úprava hodnocení,
 • pedagogická intervence,
 • výuka v předmětu speciálně pedagogické péče,
 • podpora asistenta pedagoga (převážně ve 3. stupni podpůrných opatření),
 • zavedení pozice školního speciálního pedagoga (ve 3. stupni podpůrných opatření),
 • zavedení pozice školního psychologa (ve 3. stupni podpůrných opatření).

Jazykové a komunikační bariéry žáků

Spolupráce OSPOD a školy

 

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Lenka Horáčková - lenka.horackova@dashofer.cz