Software

Vzory pracovněprávních písemností

CD-ROM nabízí přes sto praktických vzorů pracovněprávních písemností s možností editace. Vzory jsou doplněny podrobným komentářem s prolinky do aktuálních právních předpisů.

Neztrácejte čas vymýšlením toho, co pro Vás připravili přední odborníci na pracovní právo!

 • Vzory pracovněprávních písemností 
 • Podrobné komentáře s prolinky do aktuálních právních předpisů
 • Upozornění na změny v zákoníku práce

Přes 100 vzorů a formulářů na CD-ROMu zvýší Vaši právní jistotu a bezchybnost při zpracování pracovněprávních písemností podle zákoníku práce. Produkt je určen především pro personalisty, mzdové účetní, majitele a jednatele, advokáty, OSVČ a odborníky v poradenských firmách.

NOVINKY

Seznámíme Vás s přijatými legislativními změnami, které se dotknou obsahu vzorů. Jsou to: 

 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,který nabyl účinnosti dne 24. 4. 2019 
 • zrušení karenční doby od 1. 7. 2019.

Legislativní změny v oblasti zdravotního pojištění účinné od 1. 1. 2019 se promítly také do několika vzorů. Ing. Antonín Daněk nabízí jejich aktuální verzi. 

Nově zařazené vzory na základě požadavků uživatelů:

 • Převedení zaměstnance na jinou práci podle § 41 odst. 2 písm. c) ZP pro dočasné pozbytí předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce
 • Dohoda o náhradě škody
 • Oznámení zaměstnavatele o zproštění se odpovědnosti za pracovní úraz
 • Odmítnutí požadavku zaměstnavatele na náhradu škody v důsledku pracovního úrazu
 • Potvrzení o převzetí osobních ochranných pracovních prostředků
 • Dohoda o odpovědnosti za ztrátu osobních ochranných pracovních prostředků

Upozornění:

Pro práci se softwarem Vnitřní firemní předpisy potřebujete takový počítačový systém, který splňuje následující minimální požadavky:

Počítač:                           PC kompatibilní s IBM

Operační systém:               Windows 2000 *), XP*), Vista *), 7*)

Operační paměť:               doporučuje se min. 128 MB RAM

Pevný disk:                        cca. 200 MB volné paměti na pevném disku (závislé na produktu)

Mechanika:                        CD-ROM nebo DVD-ROM

Některé programy spolupracují s programy skupiny MS-OFFICE (zvláště MS-Word, MS-Excel) a Adobe Reader.

 

 

Autoři

Autory tohoto CD-ROMu jsou:

 • JUDr. Věra Bognárová
 • JUDr. Pavla Hloušková
 • JUDr. Anna Janáková
 • JUDr. Dušan Srp, Ph.D.
 • Mgr. Jan Vácha

Obsah

Index

Title

1

Úvod   

2

Aktuální informace

2.1

Změny v zákoníku práce  

3

Vzory pracovněprávních písemností s komentářem

3.1

Předsmluvní pracovněprávní vztahy

3.1.1

Motivační dopis

3.1.2

Komentář k životopisu

3.1.3

Vzor životopisu (český jazyk)

3.1.4

Vzor životopisu (anglický jazyk)

3.2

Vznik pracovního poměru

3.2.1

Poučení

3.2.2

Prohlášení zaměstnance pro účely zdravotního pojištění

3.2.3

Záznam o instruktáži BOZP

3.2.4

Pracovní smlouva   

3.2.5

Pracovní smlouva pro vedoucí zaměstnance  

3.2.6

Pracovní smlouva, kterou se zakládá pracovní poměr na dobu určitou 

3.2.7

Pracovní náplň

3.2.8

Informace zaměstnavatele o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru

3.2.9

Jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance

3.2.10

Dohoda o konkurenční doložce

3.2.11

Odstoupení od dohody o konkurenční doložce  

3.2.12

Osobní karta na svěřené věci

3.2.13

Souhlas zaměstnavatele s doručováním písemností prostřednictvím služby elektronických komunikací

3.2.14

Formulář pro zapracování/zaškolení nového zaměstnance

3.2.15

Dohoda o zkušební době    

3.3

Průběh pracovního poměru

3.3.1

Oznámení o trvání pracovního poměru

3.3.2

Udělení souhlasu k výkonu jiné výdělečné činnosti zaměstnance

3.3.3

Odvolání souhlasu s výkonem jiné výdělečné činnosti zaměstnance

3.3.4

Dohoda o změně pracovní smlouvy  

3.3.5

Přeložení do jiného místa výkonu práce

3.3.6

Žádost o přeložení do jiného místa výkonu práce

3.3.7

Žádost o převedení na jinou práci

3.3.8

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli   

3.3.9

Dohoda o pracovní pohotovosti

3.3.10

Žádost zaměstnance o nahlédnutí do osobního spisu

3.3.11

Kontrola zaměstnanců a jejich souhlas s tím   

3.3.12

Dohoda o práci mimo pracoviště zaměstnavatele sjednaná podle § 317

3.3.13

Stížnost na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů - diskriminace zaměstnance   

3.3.14

Oznámení o nápravě diskriminačního jednání 

3.3.15

Pověření zaměstnanců ke kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance    

3.3.16

Záznam o provedené kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance v místě pobytu

3.3.17

Výzva zaměstnavatele zaměstnanci, který porušil léčebný režim   

3.3.18

Dohoda o vysílání na pracovní cesty   

3.3.19

Dohoda o náhradách za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce  

 

 

3.4

Ukončení pracovního poměru

3.4.1

Odvolání z pracovního místa jmenovaného vedoucího zaměstnance

3.4.2

Vzdání se vedoucího pracovního místa

3.4.3

Odstoupení od pracovní smlouvy   

3.4.4

Dohoda o rozvázání pracovního poměru   

3.4.5

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době   

3.4.6

Výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků

3.4.7

Upozornění na možnost výpovědi pro porušování povinnosti

3.4.8

 Výpověď daná zaměstnavatelem podle § 52 písm. a)    

3.4.9

 Výpověď daná zaměstnavatelem podle § 52 písm. b) 

3.4.10

Výpověď daná zaměstnavatelem podle § 52 písm. c)    

3.4.11

Výpověď daná zaměstnancem  

3.4.12

Přehled o ukončení pracovního poměru zaměstnanců

3.4.13

Okamžité zrušení pracovního poměru    

3.4.14

Dohoda o termínu výplaty odstupného

3.4.15

Výstupní list

3.4.16

Pracovní posudek

3.4.17

Žádost o vydání pracovního posudku

3.4.18

Potvrzení o zaměstnání

3.5

Hromadné propouštění

3.5.1

Informování odborové organizace a rady zaměstnanců o hromadném propouštění

3.5.2

Písemná zpráva pro místně příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o hromadném propouštění

3.6

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

3.6.1

Dohoda o provedení práce       

3.6.2

Dohoda o pracovní činnosti      

3.6.3

Odstoupení od dohody o provedení práce zaměstnancem  

3.6.4

Odstoupení od dohody o provedení práce zaměstnavatelem   

3.7

Odpovědnost za škodu

3.7.1

Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování 

3.7.2

Dohoda o společné odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování

3.7.3

Žádost o provedení inventarizace   

3.7.4

Oznámení zaměstnavatele o výši náhrady škody  

3.7.5

Žádost zaměstnavatele o náhradu škody  

3.7.6

Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí  

3.8

Zvyšování a prohlubování kvalifikace, péče o zaměstnance

3.8.1

Kvalifikační dohoda

3.8.2

Požadavek zaměstnavatele na úhradu vynaložených nákladů

3.9

Dovolená

3.9.1

Žádost o dovolenou

3.9.2

Oznámení o krácení dovolené

3.9.3

Určení doby čerpání dovolené

3.9.4

Rozhodnutí o změně doby čerpání dovolené

3.9.5

Rozhodnutí o odvolání z dovolené

3.9.6

Žádost o náhradu nákladů zaměstnance při odvolání z dovolené zaměstnavatelem  

3.9.7

Žádost o poskytnutí dovolené při změně zaměstnání

3.9.8

Žádost o poskytnutí dovolené na dobu překážky v práci

3.9.9

Dohoda o poskytování pracovního volna bez náhrady mzdy (platu) -  neplacené volno  

3.9.10

Propustka

3.9.11

Rozhodnutí o hromadném čerpání dovolené

3.10

Pracovní doba

3.10.1

Komentář ke kontu pracovní doby

3.10.2

Dohoda o výkonu práce přesčas

3.10.3

Dohoda o další dohodnuté práci přesčas ve zdravotnictví

3.10.4

Dohoda o kratší pracovní době  

3.10.5

Dohoda o úpravě pracovní doby       

3.11

Překážky v práci

3.11.1

Žádost zaměstnance o poskytnutí pracovního volna     

3.11.2

Oznámení zaměstnankyně o nástupu na mateřskou dovolenou

3.11.3

Žádost o poskytnutí dovolené po skončení mateřské dovolené

3.11.4

Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené

4

Pracovnělékařské služby

4.1

Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb    

4.2

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci      

4.3

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci 

4.4

Návrh na přezkoumání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci    

5

Cestovní náhrady

5.1

Dohoda o poskytnutí silničního motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely

5.2

Rozhodnutí o paušalizaci cestovních náhrad  

5.3

Tiskopisy Cestovních příkazů a vyúčtování cestovních náhrad

5.3.1

Tiskopisy - komentáře

6

Mzdová problematika

6.1

Osobní a mzdový list   

7

Pracovní úrazy

7.1

Kniha úrazů

7.2

Záznam o úrazu

7.3

Záznam o úrazu - hlášení změn

8

Aktivní politika zaměstnanosti

8.1

Komentář

8.2

Formuláře

9

Agenturní zaměstnávání

9.1

Formuláře  

10

Zaměstnávání cizinců

10.1

Zaměstnávání zahraničních občanů na území ČR

10.2

Formuláře

11

Kalkulačky výpočtů

12

Aktuální znění právních předpisů

13

Manuál a Licenční podmínky

13.1

Manuál pro používání programu

13.2

Licenční podmínky Verlag Dashöfer s r.o.

13.3

Instalace programu Acrobat Reader

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradenský servis

V případě, že na svůj problém nenaleznete odpověď na CD-ROMu, můžete využít našeho poradenského servisu. Dotaz zašlete přes formulář na www.pamservis.cz. Do tří týdnů obdržíte zdarma písemnou odpověď, zpracovanou autorským kolektivem tohoto softwaru.

Ukázka

UKÁZKA VZORU Z CD-ROMU

DOHODA O ZKUŠEBNÍ DOBĚ

 Zaměstnavatel .............. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený .................

 a

 Zaměstnanec ............. (jméno a příjmení), narozen dne ....... číslo OP ......... trvale bytem .........

(dále jen "zaměstnavatel" a "zaměstnanec")

 uzavírají tuto

 dohodu o zkušební době:

1.

I. varianta Podle pracovní smlouvy uzavřené dne ..... vznikne zaměstnanci u zaměstnavatele pracovní poměr od .... (uvést konkrétní datum vzniku pracovního poměru).

 II. varianta Jmenováním na vedoucí pracovní místo ..... (uvést konkrétní pracovní místo) ze dne ...... (uvést konkrétní datum) vznikne zaměstnanci pracovní poměr k zaměstnavateli.

2. Zaměstnanec a zaměstnavatel se tímto dohodli na sjednání zkušební doby ve shora označeném pracovním poměru, a to v rozsahu 3 (u vedoucích zaměstnanců v rozsahu 6)měsíců (doba může být i kratší) ode dne vzniku pracovního poměru.

3. Zaměstnavatel i zaměstnanec mají právo podle § 66 odst. 1 ZP pracovní poměr ve zkušební době kdykoliv i bez uvedení důvodu zrušit. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být provedeno písemně a musí být zaměstnavateli nebo zaměstnanci doručeno. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.

4. Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a jedno zaměstnanec.

 

V ....................... dne .....................

  .................................................                        ................................................

podpis zaměstnance                                    razítko zaměstnavatele a  

                                                       podpis jeho oprávněného zaměstnance

 

Právní úprava:

§ 20, § 35, § 66 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

§ 582 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Komentář:

Zaměstnavatel se zaměstnancem mohou sjednat v souvislosti se sjednáním pracovního poměru zkušební dobu. Důsledkem zkušební doby je jednodušší způsob ukončení pracovního poměru v době, kdy zkušební doba trvá. Podle § 66 odst. 1 ZP může zaměstnavatel i zaměstnanec zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu anebo bez uvedení důvodu. Ani zaměstnanec ani zaměstnavatel nemusí uvádět pro ukončení pracovního poměru ve zkušební době důvod. Pracovní poměr ve zkušební době je možné ukončit obecně bez ohledu na případně existující ochranné doby s níže uvedenou výjimkou pro dočasnou pracovní neschopnost. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době proto nebrání ani těhotenství zaměstnankyně nebo výkon veřejné funkce. Ochranné doby jsou uvedeny v § 53 ZP, vztahují se však výhradně na ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. I z tohoto důvodu je sjednání zkušební doby výhodné, protože především zaměstnavateli umožní v době jejího trvání ukončení pracovního poměru v podstatě bez omezení. Zaměstnavatel je podle § 66 odst. 1 ZP omezen výhradně v tom, že nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance. Nemožnost ukončit pracovní poměr ve zkušební době je dána tou skutečností, že zaměstnavatel je povinen v této době zaměstnanci poskytovat náhradu mzdy nebo platu podle § 192 až § 194 ZP a ukončením pracovního poměru by se této povinnosti zprostil. Nemocenské dávky přísluší zaměstnanci až od 15 kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. Po uplynutí prvních 14 kalendářních dnů však ani zaměstnavatel není omezen v tom ukončit pracovní poměr ve zkušební době, i když pracovní neschopnost zaměstnance stále trvá, protože zaměstnanec je již pro tento případ kryt poskytováním nemocenského podle zák. č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnanec může na rozdíl od zaměstnavatele zrušit pracovní poměr ve zkušební době i v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti, protože zákaz se vztahuje výhradně na zaměstnavatele, nikoliv však na zaměstnance.

Zkušební doba nemusí být sjednávána, jedná se o dobrovolné ujednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Není-li sjednána, nemá to vliv na vznik pracovního poměru, avšak zaměstnavatel ani zaměstnanec nemohou využít jednoduššího způsobu ukončení pracovního poměru podle §66 odst. 1 ZP. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být učiněno písemně. Od 1. 1. 2012 je novelizováno ustanovení § 66 odst. 2 ZP, pracovní poměr zrušením ve zkušební době skončí dnem doručení zrušení druhé straně, ne-li v něm uveden den pozdější a nevyžaduje se, aby bylo doručeno alespoň tři dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit. Tuto podmínku je však možné v dohodě o zkušební době sjednat, budou-li mít na tom smluvní strany zájem.

Zkušební doba může být sjednávána jako ujednání v pracovní smlouvě, což je praktické vždy, pokud pracovní poměr je pracovní smlouvou zakládán. Zkušební dobu je však možné sjednat i v souvislosti se jmenováním na pracovní místo zaměstnance podle § 33 odst. 3 ZP, kdy pracovní poměr u zde vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců se zakládá výhradně jednostranným právním úkonem ze strany zaměstnavatele, a to jmenováním. Jedná se o např. o vedoucího organizační složky státu nebo vedoucího organizačního útvaru organizační složky státu, organizačního útvaru státního podniku, státního fondu, příspěvkové organizace anebo organizačního útvaru v Policii České republiky. U těchto vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců se pracovní poměr nezakládá smlouvou, ale jmenováním a proto má-li zaměstnavatel zájem na sjednání zkušební doby, musí být písemně tato dohoda sjednána podle přiloženého vzoru. Použitý vzor je však možné použít i pro případ, kdy je pracovní poměr zakládán pracovní smlouvou, pokud z nějakého důvodu nedojde ke sjednání zkušební doby přímo v pracovní smlouvě.

Zkušební doba podle současné právní úpravy provedené v § 35 ZP nemusí být sjednávána povinně v pracovní smlouvě, může být proto sjednána v jakékoliv jiné smlouvě. Vyžaduje se však, aby byla sjednána povinně písemně. Je možné ji sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, popř. den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance podle § 33 odst. 3 ZP. Zkušební dobu není možné sjednat, jestliže pracovní poměr již vznikl. Jestliže pracovní poměr vznikne dnem označeným v pracovní smlouvě, např. 1. dubna, není možné zkušební dobu sjednat 2. nebo 3. dubna. Sjednání zkušební doby pro tento případ by bylo neplatné. Sjednaná zkušební doba nemůže také být dodatečně dohodou zaměstnance a zaměstnavatele prodlužována. Zkušební doba nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí od vzniku pracovního poměru. U vedoucích zaměstnanců je ale možné zkušební dobu sjednat v délce až 6 měsíců. Ustanovení § 35 odst. 1 písm. b) ZP zohledňuje, že výkon práce vedoucího zaměstnance vzhledem k vyšší složitosti a náročnosti vyžaduje delší dobu pro ověření, zda smluvním stranám bude pracovního poměr vyhovovat. Definice vedoucích zaměstnanců, u kterých lze delší zkušební dobu sjednat, je obsažena v § 11 ZP a rozumí se jím zaměstnanec, který je na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněn stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.

Zkušební dobu je možné sjednat i v pracovním poměru na dobu určitou. Od 1. 1. 2012 však platí omezení a zkušební doba v pracovním poměru na dobu určitou nesmí přesáhnout polovinu sjednané doby trvání pracovního poměru na dobu určitou.

Zkušební doba může být sjednána i v kratším rozsahu než v maximálním limitu upraveném zákoníkem práce v závislosti na tom, jak dlouhou dobu obě smluvní strany potřebují pro posouzení, zda jim sjednaný pracovní poměr bude vyhovovat. Je-li však sjednána zkušební doba jako měsíční, není již možné v průběhu trvání pracovního poměru tuto zkušební dobu prodloužit. Je tomu tak proto, že zkušební dobu nelze sjednat, jestliže pracovní poměr již vznikl. Nelze ji proto po vzniku pracovního poměru ani prodlužovat.

Zkušební doba se prodlužuje o dobu překážek v práci, pro které zaměstnanec v průběhu zkušební doby práci nekoná. Je nerozhodné, zda se jedná o překážky v práci na straně zaměstnance nebo zaměstnavatele. Všechny překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele, které trvají během výpovědní doby, se pro tento účel sčítají. O dobu, která byla zameškána existencí těchto překážek v práci, se výpovědní doba prodlužuje. Od 1. 1. 2012 se zkušební doba prodlužuje pouze o dobu celodenních překážek v práci, ke kratším překážkám v práci se přihlížet nebude a ani se nesečítají. A od 1. 1. 2012 se zkušební doba prodlužuje také o dobu čerpané celodenní dovolené.

Zkušební doba trvá i v době existujících překážek v práci, to vyplývá z použitého pojmu zákoníku práce, který uvádí, že výpovědní doba se prodlužuje a nikoliv staví z důvodu překážek v práci a proto je obecně možné i v době existujících překážek v práci na straně zaměstnavatele či zaměstnance pracovní poměr zrušit. Existuje jediná shora uvedená výjimka, že zaměstnavatel nesmí pracovní poměr ve zkušební době zrušit v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Zkušební doba musí být sjednána písemně. Písemná forma se vztahuje na ujednání v pracovní smlouvě nebo mimo pracovní smlouvu v samostatné v dohodě. Ustanovení § 582 NOZ stanoví, že není-li právní jednání (smlouva) učiněno v písemné formě, kterou stanoví pro tento případ § 35 odst. 6 ZP, je tato smlouva neplatná. I NOZ však umožňuje, aby smluvní strany nedostatek písemné formy dodatečně zhojily a tím vadu odstranily. To platí i pro sjednání zkušební doby a její povinně písemnou formu. Bude-li sjednána zkušební doba pouze ústně, je neplatná. Zaměstnanec a zaměstnavatel však mohou nedostatek odstranit jejím dodatečným písemným sjednáním.

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.

Naleznete na něm:

 • Aktuality z Vašeho oboru,
 • Právní předpisy - nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
 • Všechny důležité tiskopisy potřebné při Vaší práci,
 • Vybrané dotazy a odpovědi,
 • Vzory, které si můžete upravit podle potřeby,
 • Výkazy účetní závěrky
 • a další praktické informace

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
 • doplňkové informace ke všem odebíraným produktům na jednom místě.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Jak pracovat se Zákaznickým portálem 24?

Vyzkoušejte průvodce Zákaznickým portálem 24.

Aktualizace

Aktualizace probíhá 2x ročně v závislosti na změnách v legislativě. Díky pravidelným aktualizacím tak budete mít vždy k dispozici pávně platné informace. Cena aktualizace: 2390 Kč bez DPH

Poslední aktualizace proběhla v květnu 2018 a obsahuje  tyto tematické okruhy:

GDPR v personální a mzdové praxi

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679, známé pod zkratkou „GDPR“, které se výrazně promítne také do vedení mzdové a personální agendy.

Postup při přípravě, implementaci a aplikaci GDPR

JUDr. Dušan Srp., Ph.D., připravil podrobný návod popisující, které kroky je třeba při adaptaci na GDPR provést. Můžete si tak snadno z kontrolovat, zda jste na nic nezapomněli, případně své opomenutí napravit. Příspěvek naleznete v části Aktuální informace.

Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů z pohledu GDPR

Podle GDPR musí být souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů konkrétní a jednoznačný. Co si pod touto charakteristikou představit, se dozvíte od Mgr. Jana Váchy, který připravil vzor souhlasu a doplnit jej obsáhlým komentářem.

Vzory aktualizované v souvislosti s GDPR

Jak se promítá GDPR do jednotlivých vzorů a na co je třeba si dát pozor, se dozvíte z příspěvků JUDr. Věry Bognárové. Připravila pro Vás aktualizaci 12 vzorů. Jde o profesní životopis, sdělení o přijetí/nepřijetí uchazeče do zaměstnání, Smlouva o budoucí pracovní smlouvě, jednotlivé vzory pracovních smluv, žádost zaměstnance o nahlédnutí do osobního spisu, monitorování elektronické komunikace zaměstnanců zaměstnavatelem, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti a dohoda o úhradě členských odborových příspěvků.

Novinky v pracovnělékařských službách

Novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, přinesla řadu změn v oblasti posudkové péče a poskytování dalších pracovnělékařských služeb. Novela prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb. upravila bližší podrobnosti k jednotlivým dílčím oblastem.  Nepřehlédněte tři nové vzory zařazené do kapitoly 4, které pro Vás připravila JUDr. Anna Janáková.

Další nové vzory

 • Žádost zaměstnance o doplatek mzdy za dobu převedení podle § 139 ZP
 • Žádost zaměstnavatele podle § 46 o projednání převedení na  jinou práci zaměstnance, který s převedením nesouhlasí
 • Převedení zaměstnance na jinou práci podle § 41 odst. 2 písm. a) ZP po dobu výpovědní doby
 • Návrh zaměstnavatele zaměstnanci na jiné pracovní zařazení po dosažení kvalifikace

 

Multilicence

Příplatek za poskytování multilicencí:

Počet uživatelůAktivace multilicencePříplatek ke každé aktualizaci
2 - 52 000,- Kč1 000,- Kč
6 - 154 000,- Kč2 000,- Kč
16 - 208 000,- Kč4 000,- Kč

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Věra Šimonová - simonova@dashofer.cz