Software

Vzory pracovněprávních písemností

CD-ROM nabízí více než 200 praktických vzorů pracovněprávních písemností s možností editace. Vzory jsou doplněny podrobným komentářem s prolinky do aktuálních právních předpisů.

Neztrácejte čas vymýšlením toho, co pro Vás připravili přední odborníci na pracovní právo!

 • Vzory pracovněprávních písemností 
 • Podrobné komentáře s prolinky do aktuálních právních předpisů
 • Upozornění na změny v zákoníku práce

Přes 200 vzorů a formulářů na CD-ROMu zvýší Vaši právní jistotu a bezchybnost při zpracování pracovněprávních písemností podle zákoníku práce. Produkt je určen především pro personalisty, mzdové účetní, majitele a jednatele, advokáty, OSVČ a odborníky v poradenských firmách.

Vzory jsou zpracovány podle právního stavu účinného k 1. 1. 2022

Aktuálně:

 • Zařazujeme výklad pracovněprávních aspektů tří zákonů upravujících postavení ukrajinských uprchlíků na trhu práce, tzv. Lex Ukrajina.
 • Přinášíme také překlady základních právních dokumentů do ukrajinštiny.

Upozornění:

Pro práci se softwarem Vnitřní firemní předpisy potřebujete takový počítačový systém, který splňuje následující minimální požadavky:

Počítač:                           PC kompatibilní s IBM

Operační systém:               Windows 2000 *), XP*), Vista *), 7*)

Operační paměť:               doporučuje se min. 128 MB RAM

Pevný disk:                        cca. 200 MB volné paměti na pevném disku (závislé na produktu)

Mechanika:                        CD-ROM nebo DVD-ROM

Některé programy spolupracují s programy skupiny MS-OFFICE (zvláště MS-Word, MS-Excel) a Adobe Reader.

 

Autoři

Autory tohoto CD-ROMu jsou:

 • JUDr. Věra Bognárová
 • JUDr. Pavla Hloušková
 • JUDr. Anna Janáková
 • JUDr. Dušan Srp, Ph.D.
 • Mgr. Jan Vácha

Obsah

Celkový obsah CD Vzory pracovněprávních písemností je ke stažení zde.

Proč si produkt objednat

Software je členěn do tematických celků s příslušnými vzory, které jsou doplněny podrobným komentářem a propojeny s aktuálním zněním pracovněprávních předpisů. Každý vzor nabízí možnost další snadné úpravy tak, aby maximálně vyhovoval  potřebám Vaší firmy či společnosti.

Na CD-ROMu naleznete:

 • vzory a formuláře
 • odborný komentář ke každému vzoru s propojením do příslušného právního předpisu
 • upozornění na změny v zákoníku práce
 • aktuální právní předpisy

Využít  můžete také poradenský servis, který je součástí předplatného. 

Poradenský servis

V případě, že na svůj problém nenaleznete odpověď na CD-ROMu, můžete využít našeho poradenského servisu. Dotaz zašlete přes formulář na  www.pamprofi.cz. Do tří týdnů obdržíte zdarma písemnou odpověď, zpracovanou odborníky z autorského kolektivu. V rámci předplatného jsou zahrnuty bezplatné odpovědi na 4 dotazy ročně.

Ukázka

 VÝZVA K ODSTRANĚNÍ NEUSPOKOJIVÝCH PRACOVNÍCH VÝSLEDKŮ

 

……………………. (uvést jméno a příjmení, adresu zaměstnance)

 

Věc

Výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků

Podle pracovní smlouvy uzavřené dne ……………. pracujete u ……………….. (označení zaměstnavatele) v pracovním poměru jako ……………….. v ……………. (uvést organizační složku, jinou část zaměstnavatele, kde je zaměstnanec zařazen). Ačkoliv Vám jsou ze strany zaměstnavatele vytvářeny odpovídající podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů, v práci dosahujete neuspokojivých pracovních výsledků, které spočívají v tom, že …………………………………….. (uvést konkrétně, v čem zaměstnavatel spatřuje neuspokojivé pracovní výsledky zaměstnance).

Vzhledem k tomu, že předchozí ústní upozornění na výše uvedené neuspokojivé pracovní výsledky nevedlo k nápravě, vyzýváme Vás k jejich odstranění v době do ………..………

Zároveň Vás upozorňujeme, že pokud byste výše uvedené neuspokojivé pracovní výsledky v určené době neodstranil(a), mohl by s Vámi být rozvázán pracovní poměr výpovědí podle § 52 písm. f) zákoníku práce. 

V ………………… dne ……………….

 

 

 

................................................…………………...……………..

razítko zaměstnavatele a podpis statutárního orgánu zaměstnavatele

(podpis zaměstnavatele)

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

 • 52 písm. f)

 

Komentář:

Možnost uplatnění výpovědního důvodu podle § 52 písm. f) zákoníku práce, že zaměstnanec bez zavinění zaměstnavatele nesplňuje požadavky pro řádný výkon sjednané práce, přičemž nesplňování těchto požadavků spočívá v neuspokojivých pracovních výsledcích zaměstnance, je podmíněna tím, že zaměstnanec byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil. Tato písemná výzva je hmotněprávní podmínkou platného rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z tohoto důvodu.

Přiměřenou dobu stanovenou zaměstnanci k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků je třeba určit tak, aby byla odpovídající povaze neuspokojivých pracovních výsledků, které má zaměstnanec odstranit (zejména aby během ní bylo odstranění neuspokojivých pracovních výsledků pro zaměstnance objektivně splnitelné).

Aktualizace

Aktualizace probíhá 2x ročně v závislosti na změnách v legislativě. Díky pravidelným aktualizacím tak budete mít vždy k dispozici právně platné informace. 

Poslední aktualizace proběhla v dubnu 2022. Reaguje jak na legislativní změny účinné od 1. 1. 2022, tak na tzv. Lex Ukrajina, soubor tří zákonů, které s účinností od 21. 3. 2022 upravují postavení ukrajinských uprchlíků u nás a promítají se do pracovněprávní oblasti.  

Obsah dubnové aktualizace:

Aktuální informace

 • Lex Ukrajina - pracovněprávní výklad, odpovědi na nejčastější dotazy z praxe
 • Vzory pracovněprávních písemností v ukrajinštině

Konkurenční doložka

Pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne, že už dále nechtějí být vázáni konkurenční doložkou, mohou uzavřít dohodu o zrušení konkurenční doložky. JUDr. Věra Bognárová pro Vás připravila komentovaný vzor dohody. Vzory týkající se tohoto institutu rozšířila také o  výpověď konkurenční doložky.

Přerušení pracovní cesty

K přerušení pracovní cesty dochází na návrh zaměstnance, kterému zaměstnavatel může, ale také nemusí vyhovět. Přerušení pracovní cesty má vliv na rozsah poskytovaných cestovních náhrad.  Pokud na něj zaměstnavatel přistoupí, je vhodné uzavřít dohodu o přerušení pracovní cesty.

Písemnosti v oblasti zdravotního pojištění

Ing. Antonín Daněk připravil aktuální verze všech vzorů, které reagují na legislativní změny, k nimž ve zdravotním pojištění došlo od 1. 1. 2022.

Další nově zařazené vzory

 • Oznámení o trvání pracovního poměru
 • Dohoda o změně pracovní smlouvy z doby neurčité na dobu určitou
 • Sjednání základy sazby stravného při zahraniční pracovní cestě
 • Sjednání použití vlastního motorového vozidla při pracovní cestě

 

Multilicence

Příplatek za poskytování multilicencí:

Počet uživatelůAktivace multilicencePříplatek ke každé aktualizaci
2 - 52 000,- Kč1 000,- Kč
6 - 154 000,- Kč2 000,- Kč
16 - 208 000,- Kč4 000,- Kč

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Věra Šimonová - simonova@dashofer.cz