Brožura

Whistleblowing v praxi - průvodce pro veřejné instituce

i obchodní společnosti

Formát: A5, Počet stran: 92, 978-80-7635-047-2

Jak vhodně nastavit interní procesy oznamování protiprávního jednání

Whistleblowing představuje interní a externí nástroj, který by měl prostupovat všemi úrovněmi a složkami řízení a kontroly každé organizace, a to jak soukromé, tak i veřejné sféry. Skutečnost, že se whistleblowing v České republice dosud prosazoval jen ve velmi omezeném rozsahu a spíše nesměle, bylo způsobeno celou řadou důvodů. K nejvýznamnějším patří absence komplexní právní úpravy, která by vymezovala společný rámec organizace a prostředků whistleblowingu.

Zásadní změnu v tomto směru tak přinesla až nová evropská právní úprava, kterou je směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Tu je Česká republika povinna transponovat do své legislativy nejpozději do 17. prosince 2021.

Cílem této publikace je velmi složitou a rozsáhlou problematiku whistleblowingu blíže vysvětlit všem zájemcům z řad odpovědných pracovníků korporátní i veřejné sféry, zejména členů orgánů obchodních společností a pracovníků vrcholového a středního managementu, vedoucích a dalších odpovědných pracovníků orgánů veřejné správy a územní samosprávy.

Jde přitom především o pochopení základních pojmů, principů a souvislostí whistleblowingu, bez něhož nelze dosáhnout úspěšné realizace povinností dotčených organizací, jak vyplynou z nového zákona o ochraně oznamovatelů.

Povinnost zavést interní kanály pro oznamování mají tito zaměstnavatelé:

 • veřejní zadavatelé podle zákona o zadávání veřejných zakázek,
 • zaměstnavatelé, kteří v uplynulém čtvrtletí zaměstnávali nejméně 50 pracovníků,
 • orgány veřejné moci vykonávající činnost v oblasti správy daně z příjmů právnických osob nebo správy odvodu za prušení rozpočtové kázně nebo zaměstnavatel vykonávající činnost v oblasti daně z příjmů právnických osob,
 • orgány veřejné moci a osoby vykonávající činnost v oblasti bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a ochrany spotřebitele,
 • zaměstnavatelé vykonávající činnost ve vybraných oblastech finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů.

Témata:

 • Pojem whistleblowingu a jeho širší souvislosti
 • Postavení whistleblowera a jeho úskalí
 • Whistleblowing na konkrétních příkladech a známé případy whistleblowerů
 • Co jsou interní kanály pro oznamování a jak je zavádět
 • Externí kanály pro oznamování
 • Ochrana oznamovatelů a zákaz odvetných opatření v otázkách a odpovědích
 • Uplatnění whistleblowingu v korporátní compliance a CMS
 • Pojetí whistleblowingu ve veřejné sféře
 • Požadavky nové směrnice EU o whistleblowingu
 • K připravované české právní úpravě whistleblowingu

Autoři

JUDr. Pavel Koukal

Je advokátem, u společnosti Rödl & Partner působí od roku 1997, posledních 13 let jako vedoucí jednoho z právních týmů. Specializuje se na oblast smluvního, korporátního a soutěžního práva, s důrazem na problematiku smluv s mezinárodním prvkem, jednotlivých oblastí korporátní odpovědnosti, jakož i právní odpovědnosti členů statutárních orgánů obchodních společností. 

Působí také jako lektor školení na téma whistleblowing a compliance.Nabízené semináře

Obsah

 1. Pojem whistleblowingu a jeho širší souvislosti
  • Pojetí a definice whistleblowingu
  • Širší souvislosti whistleblowingu
 2. Postavení whistleblowera a jeho úskalí
  • Kdo je whistleblower
  • Důvody pro zvláštní ochranu whistleblowera
 3. Whistleblowing na konkrétních příkladech a známé případy whistleblowerů
  • Loajalita versus veřejný zájem
  • Známá jména whistleblowerů ve světě
  • Příklady whistleblowingu v České republice
 4. Co jsou interní kanály pro oznamování a jak je zavádět
  • Rámcové požadavky na interní whistleblowing
  • Druhy interních kanálů pro oznamování
  • Postupy pro následná opatření
  • Interní kanály pro oznamování a ochrana osobních údajů
 5. Externí kanály pro oznamování
  • Požadavky na externí kanály oznamování
  • Druhy externích kanálů pro oznamování
 6. Ochrana oznamovatelů a zákaz odvetných opatření v otázkách a odpovědích
  • Ochranná opatření
  • Ochranná opatření v otázkách a odpovědích
 7. Uplatnění whistleblowingu v korporátní compliance a CMS
  • Požadavky na whistleblowing v rámci korporátní compliance
  • Whistleblowing jako součást CMS a jeho zavedení
 8. Pojetí whistleblowingu ve veřejné sféře
  • Interní kanály pro oznamování a ochranu oznamovatelů ve státní správě
  • Požadavky na kanály pro oznamování a ochranu oznamovatele dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.
 9. Požadavky nové směrnice EU o whistleblowingu
  • Věcná působnost Směrnice EU o whistleblowingu
  • Osobní působnost Směrnice a podmínky ochrany oznamovatelů
  • Interní a externí oznamování
  • Zákaz odvetných opatření a opatření na ochranu proti odvetným opatřením
 10. K připravované české právní úpravě whistleblowingu
  • Věcná působnost návrhu zákona o ochraně oznamovatelů
  • Osobní působnost návrhu zákona a podmínky ochrany oznamovatelů
  • Interní a externí oznamování
  • Zákaz odvetných opatření a ochrana oznamovatele
  • Přestupky za porušení povinnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů

Ukázka

Konkrétní příklady whistleblowingu v ČR

I v České republice je citováno hned několik poměrně známých jmen oznamovatelů „nekalého jednání“, kteří jsou považováni za whistleblowery, a jejichž případy se v minulosti například detailně zabývala česká pobočka Transparency International...

Osobní působnost Směrnice EU o whistleblowingu a podmínky ochrana oznamovatelů

Na které skupiny fyzických osob se vztahuje ochrana oznamovatele? Směrnice EU je ve svém článku 4 výslovně vyjmenovává:

Interní kanály pro oznamování a ochrana osobních údajů

V rámci interních kanálů pro oznamování dochází ke zpracování nejen osobních údajů samotných oznamovatelů, ale i osobních údajů tzv. dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny jako osoby, jimž se porušení právních předpisů přičítá nebo s nimiž jsou spojovány, a také prostředníků a dalších fyzických osob.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Andrea Zajícová - zajicova@dashofer.cz