Brožura

Whistleblowing v praxi - průvodce pro veřejné instituce

i obchodní společnosti

Formát: A5, Počet stran: 92, 978-80-7635-047-2

Jste zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci, obec nad 5 000 obyvatel, či veřejný subjekt zaměstnávající více než 25 lidí? Pak i na vás dopadne nový zákon o ochraně oznamovatelů. A spolu s ním i pokuty, pokud nesplníte vše, co zákon nařizuje.

Jak postupovat? Na co nezapomenout? Poradí vám a novým zákonem provede naše příručka.

Zákon o ochraně oznamovatelů přinese zaměstnavatelům nové povinnosti a s tím spojené náklady. Budou totiž muset zavést interní oznamovací systémy. Podle Směrnice se tato povinnost měla týkat veřejných zadavatelů a zaměstnavatelů s více než 50 zaměstnanci. Český návrh zákona ale snižuje počet zaměstnanců na 25 a navíc vymezuje i okruh firem, které musí oznamovací systém zavést bez ohledu na počet zaměstnanců. Týká se zákon o ochraně oznamovatelů i vás?

Jste-li:

 • zaměstnavatel v průměru s více než 25 zaměstnanci,
 • veřejný zadavatel, vyjma obce nemající rozšířenou působnost a s méně než 5 000 obyvateli, 
 • orgán veřejné moci vykonávající působnost v oblasti správy daně z příjmů právnických osob nebo správy odvodu za porušení rozpočtové kázně,
 • zaměstnavatel v oblasti finančních služeb a finančních produktů, pojišťovnictví, vykonávající činnost v oblasti daně z příjmů právnických osob, a vybraný subjekt, na který dopadá zákon o podnikání na kapitálovém trhu nebo zákon o investičních společnostech a investičních fondech,
 • zaměstnavatel a orgán veřejné moci v oblasti bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí, veterinární ochrany a ochrany spotřebitele,
 • osoba oprávněná poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr,

pak rozhodně ANO!

Poradíme vám, jak účinně zavést a prosazovat korporátní compliance a compliance management systém a pomůžeme při nastavování interních procesů oznamování protiprávního jednání, které musí někteří zaměstnavatelé zavést povinně.

Zaměstnavatelé budou nově povinni:

 • zavést vnitřní oznamovací systém do 90 dnů od nabytí účinnosti zákona,
 • určit tzv. příslušnou osobu, která bude odpovědná za přijímání a řešení oznámení,
 • zajistit, aby se s oznámením seznámila pouze příslušná osoba,
 • informovat oznamovatele o průběhu a výsledcích posouzení důvodnosti oznámení,
 • vést evidenci a archiv všech podaných oznámení,
 • chránit oznamovatele a další osoby před jakýmkoliv odvetným opatřením,
 • zpřístupnit informace, které tvoří obsah oznámení, veřejnosti,
 • zajistit soulad zpracovávaných informací s GDPR.

Za porušení povinností plynoucích ze zákona o ochraně oznamovatelů hrozí pokuta až 1 000 000 Kč nebo 5 % z čistého obratu dosaženého za poslední účetní období.

Autoři

JUDr. Pavel Koukal

Je advokátem, u společnosti Rödl & Partner působí od roku 1997, posledních 13 let jako vedoucí jednoho z právních týmů. Specializuje se na oblast smluvního, korporátního a soutěžního práva, s důrazem na problematiku smluv s mezinárodním prvkem, jednotlivých oblastí korporátní odpovědnosti, jakož i právní odpovědnosti členů statutárních orgánů obchodních společností. 

Působí také jako lektor školení na téma whistleblowing a compliance.Nabízené semináře

Obsah

 1. Pojem whistleblowingu a jeho širší souvislosti
  • Pojetí a definice whistleblowingu
  • Širší souvislosti whistleblowingu
 2. Postavení whistleblowera a jeho úskalí
  • Kdo je whistleblower
  • Důvody pro zvláštní ochranu whistleblowera
 3. Whistleblowing na konkrétních příkladech a známé případy whistleblowerů
  • Loajalita versus veřejný zájem
  • Známá jména whistleblowerů ve světě
  • Příklady whistleblowingu v České republice
 4. Co jsou interní kanály pro oznamování a jak je zavádět
  • Rámcové požadavky na interní whistleblowing
  • Druhy interních kanálů pro oznamování
  • Postupy pro následná opatření
  • Interní kanály pro oznamování a ochrana osobních údajů
 5. Externí kanály pro oznamování
  • Požadavky na externí kanály oznamování
  • Druhy externích kanálů pro oznamování
 6. Ochrana oznamovatelů a zákaz odvetných opatření v otázkách a odpovědích
  • Ochranná opatření
  • Ochranná opatření v otázkách a odpovědích
 7. Uplatnění whistleblowingu v korporátní compliance a CMS
  • Požadavky na whistleblowing v rámci korporátní compliance
  • Whistleblowing jako součást CMS a jeho zavedení
 8. Pojetí whistleblowingu ve veřejné sféře
  • Interní kanály pro oznamování a ochranu oznamovatelů ve státní správě
  • Požadavky na kanály pro oznamování a ochranu oznamovatele dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.
 9. Požadavky nové směrnice EU o whistleblowingu
  • Věcná působnost Směrnice EU o whistleblowingu
  • Osobní působnost Směrnice a podmínky ochrany oznamovatelů
  • Interní a externí oznamování
  • Zákaz odvetných opatření a opatření na ochranu proti odvetným opatřením
 10. K připravované české právní úpravě whistleblowingu
  • Věcná působnost návrhu zákona o ochraně oznamovatelů
  • Osobní působnost návrhu zákona a podmínky ochrany oznamovatelů
  • Interní a externí oznamování
  • Zákaz odvetných opatření a ochrana oznamovatele
  • Přestupky za porušení povinnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů

Ukázka

Konkrétní příklady whistleblowingu v ČR

I v České republice je citováno hned několik poměrně známých jmen oznamovatelů „nekalého jednání“, kteří jsou považováni za whistleblowery, a jejichž případy se v minulosti například detailně zabývala česká pobočka Transparency International...

Osobní působnost Směrnice EU o whistleblowingu a podmínky ochrana oznamovatelů

Na které skupiny fyzických osob se vztahuje ochrana oznamovatele? Směrnice EU je ve svém článku 4 výslovně vyjmenovává:

Interní kanály pro oznamování a ochrana osobních údajů

V rámci interních kanálů pro oznamování dochází ke zpracování nejen osobních údajů samotných oznamovatelů, ale i osobních údajů tzv. dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny jako osoby, jimž se porušení právních předpisů přičítá nebo s nimiž jsou spojovány, a také prostředníků a dalších fyzických osob.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Andrea Zajícová - zajicova@dashofer.cz